TRYB KLASYFIKACJI

 

1.Termin klasyfikacji śródrocznej przypada w ostatnim tygodniu przed planowanymi feriami zimowymi, a termin klasyfikacji rocznej na zakończenie zajęć edukacyjnych wdanym roku szkolnym.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie terminu klasyfikacji śródrocznej.

3. Na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformować ucznia o przewidywanych niedostatecznych ocenach półrocznych (rocznych) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a ich rodziców  (prawnych opiekunów) wychowawcy klas na zorganizowanym w tym celu spotkaniu śródrocznym (w przypadku nieobecności  rodzica na spotkaniu wychowawca przekazuje informacje pisemnie).
4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawców klas, a wychowawcy klas zobowiązani są poinformować pisemnie  ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego ocenach rocznych.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza), w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniona" lub „zwolniony".
7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
8. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej  lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w Liceum.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”.

 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ KLASYFIKACYJNEJ OCENY ZACHOWANIA

 

1.Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.  po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.

2. Wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły, który przekazuje go  nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych.

3. W  przypadku podwyższania rocznej oceny  klasyfikacyjnej uczeń w terminie 2 dni od złożenia wniosku:

a)  przystępuje do pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności obejmujących materiał programowy zrealizowany w danym roku szkolnym,

b)  sprawdzian przygotowuje i ocenia nauczyciel zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,

c) w przypadku wychowania fizycznego, informatyki sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:

a) systematyczne uczęszczanie na lekcje,

b) systematyczna praca ucznia na lekcjach,

c) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole (choroba, sytuacje losowe itp.),

d) dłuższa nieobecność nauczyciela uniemożliwiająca uczniowi zaliczenie prac i  sprawdzianów we właściwym terminie.

5. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.

6. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Liceum, który rozpatruje zasadność złożonego wniosku- odrzuca go lub przekazuje do rozpatrzenia wychowawcy klasy

7. Wychowawca klasy kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie dwóch dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

Licznik odwiedzin:

001444139
Dzisiaj: 53
Ten miesiąc: 2.829

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.