ZAŁĄCZNIKI:

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji: loczarnkow.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 lutego 2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych, w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 17 lutego 2021r.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie  przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://loczarnkow.pl spełnia wymagania w 100%.

 

Niezgodności wynikające z samooceny:

  • niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • dokumenty PDF opublikowane na stronie nie spełniają wszystkich warunków dostępności

 

Powody powyższych niezgodności:  strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o  cyfrowej dostępności.

 

Wprowadzone udogodnienia na stronie:

  • możliwość włączenia wysokiego kontrastu w trzech trybach oraz trybu nocnego
  • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
  • możliwość zmiany szerokości strony

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Adamczyk, adres e-mail: to:loczarnkowsz@gmail.com">aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672552613. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

2. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie   jest usytuowane od ul. Kościuszki. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Na  schodach przygotowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.  W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki nie ma parkingu/obecnie jest to  teren budowy hali/.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.                    

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Licznik odwiedzin:

001451524
Dzisiaj: 1
Ten miesiąc: 4.848

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.