Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

     Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

     W sprawie ochrony danych osobowych (RODO), informujemy o zasadach jakie przyjęliśmy w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Liceum Ogólnokształcące im.  Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, adres siedziby: ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków (dalej: LO);

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu LO, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być:

  1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
  2. uprawnione podmioty dostarczające LO obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
  3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

6. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w LO będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO.

9. W LO nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób.

10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia LO.

 

Monitoring w szkole

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

• administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Liceum Ogólnokształcące im. Janka

 z Czarnkowa w Czarnkowie, adres siedziby: ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków
• celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 100 a.1 ustawy Prawo oświatowe;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany;
• podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa art. 160 ustawy Prawo oświatowe;
• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana przepisy prawa lub RODO.

Licznik odwiedzin:

001411913
Dzisiaj: 166
Ten miesiąc: 166

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Srebrna tarcza

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.