Nauczanie międzyoddziałowej języków obcych

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa realizuje naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych.

  • Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele przygotowują i przeprowadzają testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych (testy leksykalno-gramatyczne wielokrotnego wyboru).
  • Na podstawie wyników testów, uczniowie są przydzielani do grup o podobnym poziomie umiejętności. 

Nauczanie międzyoddziałowe przedmiotów rozszerzonych

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa realizuje naukę przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych zgodnie z ustalonymi zasadami.

 ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANKA Z CZARNKOWA W CZARNKOWIE
 I.  Podstawa prawna:

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 204) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2.  Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa.

 

II. Zasady ogólne organizacji nauczania przedmiotów rozszerzonych:

  1. Dyrektor organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
  2. Zajęcia przedmiotów rozszerzonych prowadzi się w grupach międzyoddziałowych od klasy II Liceum.
  3. Każdy uczeń Liceum ma prawo dokonania wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie z założeniami realizowanego przez szkołę projektu rozszerzeń.
  4. Jeśli możliwości organizacyjne i finansowe szkoły na to pozwalają najlepszym uczniom umożliwia się wybór trzeciego i czwartego przedmiotu rozszerzonego, realizowanego w grupie międzyoddziałowej.
  5. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie są zaznajomieni z zasadami wyboru przedmiotów rozszerzonych.

 III. Zasady szczegółowe organizacji przedmiotów rozszerzonych:

 1. Każdy uczeń ma prawo dokonania wyboru 2 przedmiotów rozszerzonych odpowiednio po jednym z niżej wymienionych grup:

 - I grupa to przedmioty:      matematyka;   j. polski;   chemia;   fizyka

- II grupa to przedmioty:   matematyka;   geografia;   historia;   biologia;   wos.

 2. Dokonując wyboru przedmiotów rozszerzonych prosimy o wpisanie:

- nazwy I przedmiotu rozszerzonego,

- nazwy II przedmiotu rozszerzonego,

- nazwy alternatywnego przedmiotu rozszerzonego na wypadek niemożności utworzenia grupy dla wybranego I lub II przedmiotu.

Warunkiem utworzenia grupy międzyoddziałowej, realizującej wybrany przedmiot rozszerzony, będą deklaracje wyboru złożone przez minimum 15 uczniów oraz możliwości organizacyjne i budżetowe szkoły. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy dla danego przedmiotu rozpatrzone zostaną deklaracje wyboru przedmiotu alternatywnego.  W sytuacjach wyjątkowych decyzję o utworzeniu grupy międzyoddziałowej podejmuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego.