Misja szkoły

 • Przygotujemy naszych uczniów do uzyskania najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz do kontynuowania nauki na studiach wyższych.
 • Programy dydaktyczne i program wychowawczy nastawione są na przekazanie uczniom humanistycznego systemu wartości.
 • Sprawimy aby nasi uczniowie szanowali stosowali w życiu zasady demokracji, poprawnie posługiwali się językiem ojczystym, sprostali wymaganiom współczesnego świata.
 • Rozbudzimy potrzebne doświadczenia i nawyki intelektualne, by wyzwolić w uczniach potrzebę zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wdrożyć do prac samokształceniowych oraz nauczyć efektywnej współpracy w grupie.
 • Nauczymy korzystania z różnych źródeł informacji oraz posługiwania się językiem angielskim i językiem niemieckim.
 • Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły czuli się nie tylko obywatelami Polski i Europy, ale i Świata, aby mieli poczucie własnej wartości i potrafili zachować szacunek do narodowej tradycji, kultury i religii.
 • Naszych absolwentów będzie cechowała odpowiedzialność, umiejętność określania celów oraz realizowania ich w miarę swoich możliwości z poszanowaniem praw innych ludzi.

Wizja szkoły

 • Szkoła jest naszym drugim domem.
 • Szkoła jest społecznością, która tworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.
 • Wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, chęć współpracy w tworzeniu systemu wzajemnych więzi.
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, traktowani są podmiotowo, mają zapewnione dobre warunki pobytu w szkole, mogą oczekiwać wszelkiej pomocy oraz akceptacji ze strony rówieśników i pracowników szkoły.
 • Licealiści czują się spadkobiercami historii, tradycji i kultury oraz współtwórcami otaczających ich zmian.
 • Nasi absolwenci są przygotowani do kontynuacji nauki na wyższym poziomie edukacji.
 • Praca nauczycieli ukierunkowana jest na rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów młodzieży tak, aby w sposób twórczy rozwiązywała różnorodne problemy, potrafiła prowadzić prace samokształceniową, wierzyła we własne siły i możliwości.
 • Nauczyciele są dobrze wynagradzani za swoją pracę, czerpią satysfakcję z jej wykonywania, mają zabezpieczone warunki do podnoszenia swoich kwalifikacji i osiągania kolejnych stopni awansu.