Życie szkoły to cykliczne roz­sta­nia i powroty. W pro­mie­niach czerw­co­wego słońca wędru­jemy po raz ostatni do szkoły, by ele­gancko się poże­gnać i roz­stać w poczu­ciu speł­nio­nego obo­wiązku. Potem ruszamy w poszu­ki­wa­niu waka­cyj­nych przy­gód. Znów się to stało – kolejny raz z rado­ścią infor­mu­jemy, że roz­po­czę­li­śmy waka­cje!

Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­nego odbyła się w szkol­nej hali, gdzie zgro­ma­dzili się ponad czte­ry­stu uczniów LO, nauczy­ciele oraz zapro­szeni goście. Wszyst­kich zebra­nych przy­wi­tała pani dyrek­tor Agnieszka Adam­czyk, która pod­su­mo­wała mija­jący rok szkolny, pod­kre­śla­jąc suk­cesy uczniów i nauczy­cieli oraz dzię­ku­jąc za ich ciężką pracę i zaan­ga­żo­wa­nie.
Następ­nie głos zabrał pan Ryszard Jabło­now­ski – naczel­nik Wydziału Edu­ka­cji Sta­ro­stwa Powia­to­wego w Czarn­ko­wie oraz wice­prze­wod­ni­cząca Rady Rodzi­ców – pani Bożena Sadow­ska, któ­rzy rów­nież wyra­zili swoje podzię­ko­wa­nia i gra­tu­la­cje. Nie zabra­kło cie­płych słów skie­ro­wa­nych do naszych uczniów, któ­rzy po całym roku nauki roz­po­czy­nają swój waka­cyjny odpo­czy­nek.
Jed­nym z naj­waż­niej­szych momen­tów uro­czy­sto­ści było wrę­cze­nie nagród i dyplo­mów. Naj­lepsi w nauce i zacho­wa­niu ucznio­wie otrzy­mali świa­dec­twa z wyróż­nie­niem, nagrody rze­czowe oraz listy pochwalne. Na szcze­gólne wyróż­nie­nie zasłu­żyli Zuzanna Pom­pała z klasy IIIA oraz Oskar Bazan z klasy IIID, uzy­sku­jąc naj­wyż­szą śred­nią w szkole 6.0 oraz wzo­rowe zacho­wa­nie. Ponadto nagrody otrzy­mali ucznio­wie za 100% fre­kwen­cji, za suk­cesy w kon­kur­sach histo­rycz­nych oraz zawo­dach spor­to­wych.
W trak­cie uro­czy­sto­ści mie­li­śmy rów­nież oka­zję podzi­wiać występy muzyczne naszych śpie­wa­ją­cych uczen­nic.
Zakoń­cze­nie roku szkol­nego to wyjąt­kowy moment w życiu każ­dej szkoły. To czas pod­su­mo­wań, reflek­sji i rado­ści z osią­gnię­tych suk­ce­sów. Dzię­ku­jemy wszyst­kim za obec­ność i współ­two­rze­nie tej pięk­nej uro­czy­sto­ści.
Po bez­tro­skich waka­cjach nadej­dzie oczy­wi­ście czas powrotu, powi­ta­nia nowych uczniów i pod­ję­cia nowych wyzwań – cykl zacznie się od nowa…
Tym­cza­sem jed­nak życzymy wszyst­kim bez­piecz­nych, rado­snych waka­cji i do zoba­cze­nia 2 wrze­śnia!

I. Mag­dziarz

Licznik odwiedzin:

001453159
Dzisiaj: 3
Ten miesiąc: 954

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.