Czerw­cowa pogoda sprzy­jała uczniom kl. 3 a, któ­rzy w środę– 5 VI 2024 zebrali się przed szkołą, gotowi na wycieczkę na kajaki. To wyda­rze­nie stało się tra­dy­cją. W tym roku celem podróży była malow­ni­cza rzeka Koryt­nica na tere­nie Dra­wień­skiego Parku Naro­do­wego, znana z pięk­nych wido­ków i spo­koj­nego nurtu, ide­al­nego dla począt­ku­ją­cych kaja­ka­rzy.

Po przy­je­ździe na miej­sce ucznio­wie zostali podzie­leni na dwu­oso­bowe zespoły. Po krót­kiej odpra­wie i przy­po­mnie­niu zasad bez­pie­czeń­stwa, mło­dzi kaja­ka­rze zeszli na wodę, zaopa­trzeni w kami­zelki ratun­kowe. Począt­kowo nie obyło się bez drob­nych pro­ble­mów-nie­któ­rym trudno było utrzy­mać rów­no­wagę, inni mieli pro­blemy z syn­ch­ro­ni­za­cją wio­sło­wa­nia. Jed­nak po chwili ucznio­wie nabrali pew­no­ści sie­bie i zaczęli cie­szyć się z pły­wa­nia.

Rzeka Koryt­nica zachwy­cała swoim uro­kiem, bujną roślin­no­ścią i przej­rzy­stymi wodami. Pod­czas wycieczki nie zabra­kło momen­tów peł­nych emo­cji. Kilka razy kajaki utknęły na mie­li­znach, co wyma­gało współ­pracy i wza­jem­nej pomocy. Prze­szkodą były też zato­pione w wodzie drzewa. Po ponad trzech godzi­nach wio­sło­wa­nia grupa dotarła do celu- leśnej polany, gdzie cze­kało na nas ogni­sko i wspólny posi­łek. Wró­ci­li­śmy do szkoły w spo­koj­nej atmos­fe­rze, zmę­czeni, ale pełni wra­żeń i zado­wo­leni.

Za orga­ni­za­cję wycieczki dzię­ku­jemy opie­ku­nom- wycho­waw­czyni- p. M. Pie­tra­szak, pani Gra­ży­nie Wró­bel i ks. M. Łabęc­kiemu.

Ucz­nio­wie klasy 3a

Licznik odwiedzin:

001451523
Dzisiaj: 116
Ten miesiąc: 4.847

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.