STATUT

 

STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

 

ABSOLWENTÓW,  WYCHOWAWCÓW I SYMPATYKÓW

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcącego

 

im. Janka z Czarnkowa

 

 

 

w Czarnkowie

 

KRS Nr 000278543

 

 

 

Tekst jednolity

 

po zmianach z 27.09.2007 roku

 

zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu

 

XXII Wydz. Gosp. KRS z dnia 04.12 2007roku

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”

 2.  Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci, wychowawcy oraz sympatycy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, zwanego dalej „Liceum”.

   

 

§ 2

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy          z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. nr 79      z  2001 roku poz. 855) oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Jest zawiązane na czas nieograniczony.

 2. Terenem działalności  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Czarnków województwo wielkopolskie.

 4. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

§ 3

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Skupianie w  ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej.

 2. Popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum .

 3. Wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej.

 4. Działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców, sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 5. Działania, o których mowa w punktach 1 - 4, Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z  prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, a w  szczególności poprzez:

 

 1. Współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w Liceum.

 2. Organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp..

 3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz Liceum, a szczególnie na poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 4. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

 5. Umacnianie więzi Liceum z firmami i zakładami pracy absolwentów oraz wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.

 6. Dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

 7. Tworzenie funduszu nagród oraz funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się nauczycieli.

 8. Fundowanie nagród i stypendiów dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach, rozsławiających Liceum oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w działaniach edukacyjno-wychowawczych oraz promocji Liceum, według zasad określonych w odrębnym regulaminie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

 

§ 5

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 6

 

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską, opłaci składki i  uzyska pozytywną rekomendację innego członka Stowarzyszenia.

  2. O przyjęciu nowego członka zwyczajnego decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu Stowarzyszenia.

   § 7

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i opłacająca składki.

 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę  w tej sprawie zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

   

  § 8

 

Przyznanie statusu członka honorowego następuje na wniosek członka zwyczajnego lub Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 9

 

Członkowie wspierający i  honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Mają prawo zgłaszać wnioski, opinie i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 

§ 10

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. korzystania z  majątku i  wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. zgłaszania kandydatów do wyróżnień, nagród i stypendiów oraz  wniosków w sprawie  kandydatów na członka honorowego;

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. postępowania  zgodnego ze statutem, uchwałami i regulaminem Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
 4. pozyskiwania w ramach swoich możliwości środków na realizację celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego mienie.

 

  1. Członkowie wspierający mają prawo:

 

 1. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, organizowanych spotkaniach i innych formach działania wynikających z realizacji celów statutowych;
 2. otrzymywania wyróżnień honorowych i innych, zgodnie z odpowiednimi regulaminami;
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:

  1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

  2.  przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.

    

   1. Członkowie honorowi:

 

 1. są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 2. mają prawa członków wspierających, określone w ust. 3.

 

§ 11

 

Członkostwo zwyczajne, honorowe i wspierające ustaje w przypadku:

 

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji przez osobę fizyczną lub przedłożenia uchwały władzy statutowej przez osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

 2. wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów z  powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

 3. likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia;

 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

 5.   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

 6. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami za okres 2 lat.

   

 

§ 12

 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 13

 

Władzami stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem),

 2. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem),

 3. Komisja Rewizyjna.

   

   

  § 14

   

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie honorowi oraz wspierający z głosem doradczym. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

   

 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne:

 

 1. zwyczajne Walne Zgromadzenie może być: sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż

  w ciągu trzech miesięcy po jej upływie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie w terminie do 30 czerwca. Nie zwołanie Walnego Zgromadzenia w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego Walnego Zgromadzenia i może spowodować odwołanie całego Zarządu i nowe wybory.

 2. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków  zwyczajnych Stowarzyszenia

  z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania polecenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne:

 

 1. przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

 2. w przypadku braku wymaganej liczby członków może się odbywać w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, jeżeli podano to w zawiadomieniu.

   

   

  § 15

   

 

 1. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów z wyłączeniem uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

 2. Głosowanie odbywa się jawnie.

 3. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne.

 4. Powyższe nie dotyczy wyborów do władz Stowarzyszenia, w których głosowanie odbywa się zawsze w sposób tajny i w trybie ustalonym w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

   

   

  § 16

   

 

 1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się  na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

 2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 3. Nie można pełnić funkcji w kilku władzach Stowarzyszenia.

 4. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. Mogą otrzymywać wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych.

   

   

   

  § 17

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie  statutu i jego zmian oraz regulaminów Stowarzyszenia.

 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Ocenianie sprawozdań z  działalności Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwalanie minimalnej rocznej składki członkowskiej.

 7. Uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia na dany rok.

 8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze.

 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.

 11. Przyznawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.

 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z członkostwa                            w Stowarzyszeniu.

 13. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 14. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

   

   

  § 18

 

  1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia powołanym do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia  oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.

  2. Zarząd jest siedmio osobowy i składa się z Prezesa, Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza i trzech członków.

  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz w kwartale       i zwołuje je Prezes.

  4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały są prawomocne, jeżeli                  w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

    

    

   § 19

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia zgodnie ze statutem.

 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

 3. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.

 4. Sporządzanie planów pracy oraz rocznego preliminarza dochodów i wydatków.

 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz .

 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 10. Ustalanie sposobu opłacania składek członkowskich.

 

 

 

§ 20

 

 

 

  1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu, który kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.

  2. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków          i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Stowarzyszenia.

  3.   Skarbnik czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarzy dochodów i wydatków statutowych  oraz nadzoruje rachunkowość Stowarzyszenia i dokumentację finansowo-księgową prowadzoną według zasad określonych w odrębnych przepisach.

    

   § 21

 

Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzana, nie rzadziej niż raz w roku, kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków.

 3. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

   

  § 23

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

 2. Przedkładanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Składanie wniosku o udzielenie  absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia.

   

 

§ 24

 

 1. Komisja rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 

 1. żądania od Zarządu Przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Statutowej Stowarzyszenia,

 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 

 1. łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem,

 2. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia  z członkami Zarządu,

 3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 4. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 25

 

 

 

W razie, gdy w czasie trwania kadencji skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

§ 26

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia są:

 

 1. środki trwałe;
 2. wyposażenie i materiały;
 3. fundusze.

 

 

 

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich;

  2. dochody z imprez oraz innej działalności statutowej;

  3. dochody z majątku;

 

 1. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 2. inne dochody.

 

 

 

 1. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych Stowarzyszenia.

 2. Działalność finansowa oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Prowadzona jest ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencję wywołującą skutki finansowe wymagają podpisu Prezesa i Skarbnika lub w szczególnych przypadkach Zastępcy Prezesa i Skarbnika.

   

   

 

§ 27

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody, o których mowa w § 26 punkt 2  są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

 2. Niedopuszczalne jest pomniejszanie majątku Stowarzyszenia poprzez:

 

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od producentów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.

   

   

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana Statutu oraz warunki i sposób rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia

 

§28

 

  1. Zmiana Statutu - bądź uchwalenie nowego - może nastąpić wyłącznie w formie uchwały Walnego Zebrania , podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

  2. Zmiana Statutu - bądź uchwalenie nowego - mogą być przedmiotem uchwały wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania a do zawiadomienia o jego terminie dołączono projekt stosownych uchwał.

    

 

§29

 

   1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

   2. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie zapewniającym prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi.

   3. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji określa Walne Zgromadzenie w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia.

   4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

     

     

     

     

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

W sprawach nie uregulowanych w  niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz przepisy prawa o działalności pożytku publicznego.

 

§31

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania.