Protokół

 

Sprawozdawczego

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią uchwały Zarządu 14/04/02 z dnia 16 grudnia 2014 r.  i treścią przesłanego członkom zawiadomienia odbyło się 10 marca 2015 roku w sali nr 1 budynku administracyjnego LO, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 7. Sprawozdania: a/ z działalności merytorycznej Zarządu za 2014 rok, b/ z działalności finansowej za 2014 rok.

 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2014 i kierunkami działania w roku 2015.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku,

 2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok,

 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

 4. przeznaczenia wyniku bilansowego za 2014 rok,

 5. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014 rok,

 6. kierunków działania SAWiS w 2015 roku,

 

 1. Sprawy organizacyjne: a/wprowadzenie zmian do Statutu w sprawie zakresu podmiotowego celów statutowych, b/ zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, oraz zmian składu osobowego Zarządu,

 2. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie i liczbie aktywnych członków.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie i weryfikacji liczby członków.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

  Zał.: Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie.

  Ad. 1.

  Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków.

  Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokołu z poprzedniego zebrania, który był udostępniony członkom w biurze Stowarzyszenia, a obecnie znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

   

  Ad. 2.

  W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego
  i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

  Przewodniczącym został wybrany kol. Kazimierz Hundt, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Janinę Sibilską. Protokolantem została kol. Magdalena Wicher.

   

  Ad. 3.

  Przewodniczący WZCz kol. Kazimierz Hundt przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

   

  Ad. 4.

  W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

  Do komisji wybrano następujące osoby:

 

 • Kol. Katarzyna Michalska
 • Kol. Małgorzata Wiśniewska
 • Kol. Sławomir Żarczyński

 

 Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 • Kol. Zbigniew Kicza
 • Kol. Artur Geremek
 • Kol. Andrzej Piotrowicz

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Kol. Katarzyna Michalska stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu na ogólna liczbę 21 członków zwyczajnych bierze udział 13 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście, tj. p. Józefa Jur i Adam Górzyński, którzy wyrazili swoją chęć czynnego uczestniczenia w pracach przygotowawczych do 100-lecia LO w Czarnkowie

 

(Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2014 rok przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

 

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014 przedstawiła Katarzyna Michalska.

 

(Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

 

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Dominika Chmaj. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. (Załącznik nr 3 niniejszego protokołu). Przedstawiła również wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 rok.

 

 

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

 1.  Małgorzata Wiśniewska –Mimo braku ewidentnych dokonań pozytywnie oceniła efektywne starania Zarządu w kierunku aktywizowania członków Stowarzyszenia oraz podjęta uchwałę o wykreśleniu z listy tych członków, którzy nie przejawiali chęci ani w uczestnictwie, ani realizacji podstawowych obowiązków członkowskich, jakim jest płacenie składek.

 2. Wanda Wachońska – przypomniała, że jedną z propozycji z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, zgłoszoną przez nagle zmarłego kol. Bogumiła Masiakowskiego było stworzenie w biuletynie kolumny historycznej, w której umieszczane byłyby sylwetki wybitnych wychowawców i absolwentów. Jeżeli nie uczyniono tego w wydanym ostatnio biuletynie, to nie należy sprawy przeoczyć w kolejnym.

 3. Zygfryd Kozera - zaproponował, aby określić strukturę tekstową kolejnych biuletynów, które ze względu na braki środków finansowych mogłyby być publikowane w formie elektronicznej, na stronie internetowej LO w zakładce ABSOLWENCI. Przykładowo: w pierwszej części biuletynu o działalności sportowej można zaprezentować sylwetki nauczycieli w-f oraz sukcesy uczniów i absolwentów w dawnych latach. W biuletynie dotyczącym działalności teatralno-scenicznej – sylwetki opiekunów kółek teatralnych i absolwentów, którzy osiągnęli sukcesy w tej dziedzinie. Ustosunkował się również do wcześniejszej propozycji kol Wachońskiej powrotu do historycznej nazwy wydawanych z okazji Zjazdów Absolwentów jednodniówek NASZE MYŚLI. Zaproponował rozważenie podobnej nazwy dla wydawanych obecnie biuletynów NASZE WSPOMNIENIA.

 4. Dominka Chmaj – poszerzając treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, podkreśliła wysoki poziom estetyki ewidencji księgowej prowadzonej przez kol. Magdalenę Wicher. Wskazała również na potrzebę aktywizacji członków,
  a szczególnie na sprawę realizacji składek członkowskich. Uważa, że przeprowadzona w ub. roku weryfikacja członków dała dobre rezultaty. Za niezadowalającą uznała liczbę przyjęć nowych członków – tylko dwie osoby.

 5. Zbigniew Kicza – nawiązując do treści sprawozdań, wskazał na celowość intensyfikacji działań w kierunku zbierania pamiątek, które mogłyby być podstawą opracowania wydawnictwa jubileuszowego na 100-lecie LO.

 6. Zygfryd Kozera – przypomniał, że nie udało się zorganizować grupy historycznej do zbierania i opracowywania biografii absolwentów. Powinno być to sprawą kontynuowaną w kolejnych latach. Zaproponował, aby treść jubileuszowej publikacji składała się z czterech części:

  - Miejsce i rola Liceum i jego absolwentów w rozwoju oświaty miasta i powiatu,

  - Sylwetki wychowawców i absolwentów (biografie, wspomnienia, anegdoty),

  - Osiągnięcia ostatniej dekady,

  - Wykaz absolwentów 19019 -2019.

   

 7. Andrzej Piotrowicz – wyraził pozytywną opinię o pracy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie za wysiłki, mimo choroby w 2014 roku, w kierunku ożywienia działalności i pozyskiwania nowych członków, szczególnie Artura Geremka, który prowadzi uczniowski klub turystyczny i kolko teatralne. Na powyższe zadania złożył wnioski o dofinansowanie do samorządu miasta i powiatu.

  Ad. 10.

  Po wyczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący WZCz przedstawił projekty odpowiednich uchwał i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem:

 

 1. Uchwała nr 15/IX/01 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 2. Uchwała nr 15/IX/02 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 3. Uchwała nr 15/IX/03 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 4. Uchwała nr 15/IX/04 – w sprawie sposobu rozliczenia straty bilansowej; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 5. Uchwała nr 15/IX/05 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  Ad. 11.

  Sprawy organizacyjne.

  - Zmiany w treści statutu. – Kol Zygfryd Kozera przedstawił treść projektu uchwały, podkreślając jego otwartość i możliwość wnioskowania Stowarzyszenia
  o fundusze samorządowe i unijne umożliwiające wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej młodzieży naszego powiatu (projekt zmian stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

  - kol. Andrzej Piotrowicz, Przedstawił zebranym uchwałę Zarządu 14/04/01 z dnia 16.12.2014 roku w sprawie skreślenia z listy członków 14 koleżanek i kolegów, którzy od ponad dwóch lat nie regulowali składek członkowskich. O powyższym fakcie skreśleni zostali powiadomieni; żaden z nich nie skorzystał z przysługującego prawa odwołania do WZCz. Zebrani uczestnicy Zgromadzenia uznali sprawę za zakończoną. Kol. Kozera poinformował, że pracę w Stowarzyszeniu zadeklarowało dwoje absolwentów, którzy są zainteresowani członkostwem i zadeklarowali aktywne włączenie się do przygotowań 100-lecia LO.

  - Kol. Zygfryd Kozera poinformował również, że z dniem 31 grudnia 2014 roku z funkcji członka Zarządu, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował kol. Zbigniew Kicza. W związku z powyższym na wakującą funkcję uchwałą 15/01/01 z dnia 13 lutego 2015 roku Zarząd powołał kol. Artura Geremka. Zebrani przejęli jej treść do aprobującej wiadomości.

   

  Ad. 12.

  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w statucie.

  Kol. Małgorzata Wiśniewska odniosła się bardzo pozytywnie do projektu, stwierdzając m.in., że środki zewnętrzne poprawią warunki rozwijania uzdolnień artystycznych, sportowych
  i innych z pożytkiem dla młodzieży.

  Kol. Sławomir Żarczyński – Dyrektor LO wskazał na konieczność poparcia propozycji zmian w statucie, którego zapisy po zmianie będą umożliwiały ubieganie się o dodatkowe środki na działalność edukacyjną, wychowawczą oraz turystyczną i teatralną umożliwią pełniejszą realizację aspiracji uczniów.

  Ad. 13. Podjęcie uchwały.

  Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę głosowaniu. Uchwałę nr 15/IX/06 – w sprawie zmiany treści statutu przyjęto jednogłośnie.

   

  Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.

  W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili potrzebę dalszego działania Stowarzyszenia z pożytkiem dla absolwentów, młodzieży licealnej i całego środowiska społecznego Czarnkowa i okolic.

  Kol. Andrzej Piotrowicz zobowiązał się opracować treść odezwy do nauczycieli, uczniów, ich rodziców i znajomych w prawie zbierania pamiątek na 100-lecie. Kol. Sławomir Żarczyński zobowiązał się do rozpropagowania tego zadania poprzez nauczycieli na lekcjach wychowawczych oraz na spotkaniach z rodzicami. Potwierdził również przyspieszenie prac nad uruchomieniem zakładki ABSOLWENCI na stronie internetowej LO.

  Po wysłuchaniu Komisji Wnioskowej podjęto również uchwałę o kierunkach działania w 2015 roku, uwzględniającą nowe cele działania. Uchwałę nr 15/IX/07 – w sprawie kierunków działania w 2015 roku przyjęto jednogłośnie.

   

  Ad. 18.

  Zamknięcie obrad.

  Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

   

  Protokołowała: Magdalena Wicher

   

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

do

 

Protokołu

 

Sprawozdawczego

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

Załącznik nr 1

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Protokół

 

Komisji Skrutacyjnej

 

Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

spisany w dniu 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                        prawomocności podejmowania uchwał.

 

 1. Komisja w składzie:

 

 • Kol. Katarzyna Michalska

 • Kol. Małgorzata Wiśniewska

 • Kol. Sławomir Żarczyński

   

  stwierdza, że na ogólną liczbę 21 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w obradach bierze udział 13 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

 

 1. Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

  Podpisy komisji

   

  Załącznik nr 2

  do Prot. WZCz

  z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 15/IX/01

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     

 

 

 

   Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                        

 

     Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 15/IX/02

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                             Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 15/IX/03

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2014 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 15/IX/04

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                   pokrycia straty bilansowej poniesionej w 2014 roku.

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stratę bilansową w kwocie 766,38 zł, wyrażającą ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zaksięgować na konto międzyokresowe rozliczenie kosztów, jako koszty przyszłych okresów .

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 15/IX/05

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                   udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2014 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2014 rok Zarządowi w składzie:

 

- Zygfryd Kozera         - Prezes,

 

- Andrzej Wiśniewski   - Wiceprezes,

 

- Katarzyna Michalska - Skarbnik,

 

- Andrzej Piotrowicz    - Sekretarz,

 

- Aleksander Rakowicz - Członek,

 

- Zbigniew Kicza         - Członek,

 

- Szymon Zieliński       - Członek.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

Uchwała Nr 15/IX/06

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                        zmian w statucie. 

 

Na podstawie § 15  pkt.1 i  pkt. 2 statutu oraz § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, uchwala się, co następujące następuje:

 

§ 1

 

Zmienić treść zapisów statutowych, jak niżej:

 

  1. Zmienić dotychczasową treść §3 w rozdziale drugim statutu - Cele i środki działania ustanawiając w nim cztery punkty:

 

 1.  pozostawić bez zmian treść punktu pierwszego;

 2. pozostawić bez zmian treść punktu drugiego;

 3. pozostawić bez zmian treść punktu trzeciego;

 4. pozostawić bez zmian treść punktu czwartego;

 5. dodać teść punktu piątego: rozwijanie i popularyzowanie aktywności teatralnej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej oraz promocja i wspieranie tych działań wśród dzieci i młodzieży, głownie z terenu miasta Czarnkowa i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 6. dodać treść punktu szóstego: aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie profilaktyki uzależnień.

   

 

  1. Zmienić dotychczasową treść §4 w rozdziale drugim statutu - Cele i środki działania ustanawiając w nim dziewięć punktów:

 

 1. pozostawić bez zmian treść punktu pierwszego;

 2. pozostawić bez zmian treść punktu drugiego;

 3. zmienić treść punktu trzeciego nadając mu brzmienie: Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, teatralnych, turystyczno-rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz z zakresu zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.

 4. pozostawić bez zmian treść punktów od czwartego do dziewiątego.

  § 2

  Ustalić nową treść § 3, § 4 Statutu Stowarzyszenia w rozdziale drugim Cele i środki działania, w brzmieniu (po zmianach):

   

  ROZDZIAŁ II

  Cele i środki działania

  § 3

  Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.      Skupianie w  ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej.

 

2.      Popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum.

 

3.      Wymiana poglądów i doświadczeń edukacyjno-wychowawczych

 

4.      Działanie na rzecz poprawy warunków edukacyjno-wychowawczych uczniów, dbałość
o właściwy poziom nauczania i wychowania, współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

5.      Rozwijanie i popularyzowanie aktywności teatralnej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej oraz promocja i wspieranie tych działań wśród dzieci i młodzieży, głównie z terenu miasta Czarnkowa i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

6.      Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności poprzez:

 

 1. Współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w Liceum.

 2. Organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp..

 3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, teatralnych, turystyczno-rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz
  zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 4. Prowadzenie niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowych, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 5. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

 6. Umacnianie więzi Liceum z firmami i zakładami pracy absolwentów oraz wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.

 7. Dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

 8. Tworzenie funduszu nagród oraz funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów
   i wyróżniających się nauczycieli.

 9. Fundowanie nagród i stypendiów dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach, rozsławiających Liceum oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w działaniach edukacyjno-wychowawczych oraz promocji Liceum, według zasad określonych w odrębnym regulaminie.

   

  § 3

  Wprowadzić zmiany do statutu zgodnie z obowiązującym prawem.

  § 4

  Wykonanie uchwały zlecić się Zarządowi Stowarzyszenia.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany w statucie zaczną obowiązywać od daty postanowienia sądowego o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Sekretarz Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

 

                              Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14

 

do Prot. WZCz.

 

z dnia 10 marca 2015 roku.

 

Uchwała Nr 15/IX/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 10 marca 2015 roku

 

w sprawie:

 

                        przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2015 rok.

 

Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć do realizacji w 2015 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

 1. prowadzić współpracę z młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania historii i tradycji powiatu, województwa,

 2. wydać kolejne numery biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia w formie elektronicznej,

 3. kontynuować  funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 4. zorganizować akcję permanentnego zbierania pamiątek na 100-lecie Liceum.

   

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

   

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Kazimierz Hundt