Protokół

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 23 marca 2014 roku.

 

 

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią uchwały Zarządu nr 13/04/01 z dnia 15. 12. 2013 r. i treścią przesłanego członkom zawiadomienia odbyło się 23 marca 2014 roku w sali nr 1 budynku administracyjnego LO,

 

 wg następującego porządku obrad:

 

1)         Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)         Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)         Przyjęcie porządku obrad.

 

4)         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)         Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)         Sprawozdania:

 

a)         z działalności merytorycznej Zarządu za 2013 rok,

 

b)         z działalności finansowej za 2013 rok.

 

8)         Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

9)         Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2013 i kierunkami działania w roku 2014 roku.

 

10)       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)         przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku,

 

b)         przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok,

 

c)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,

 

d)        przeznaczenia wyniku bilansowego za 2013 rok,

 

e)         udzielenia absolutorium Zarządowi za 2013 rok,

 

11        Sprawy organizacyjne: cele, środki i kierunki działania,

 

12        Dyskusja nad projektem uchwały,

 

13        Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania SAWiS w 2013 roku.

 

14        Wolne głosy i wnioski.

 

18.       Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków.

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokołu z poprzedniego zebrania, który był udostępniony członkom w biurze Stowarzyszenia, a obecnie znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

 

 

Ad. 2.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego

 

i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Wiśniewski Andrzej, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Andrzeja Piotrowicza. Protokolantem została kol. Sibilska Janina.

 

Ad. 3.

 

Przewodniczący WZ kol. Andrzej Wiśniewski przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

          Kol. Wanda Wachońska

 

          Kol. Magdalena Wicher

 

          Kol. Dominika Chmaj

 

 

 

 Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

          Kol. Włodzimierz Naderza

 

          Kol. Aleksander Rakowicz

 

          Kol. Zbigniew Kicza

 

 

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Kol. Wanda Wachońska stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu na ogólna liczbę 33 członków zwyczajnych bierze udział 24 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 

(Protokół komisji rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2013 rok przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2013 przedstawiła Katarzyna Michalska.

 

(Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Ryszard Kukawka. Komisja Rewizyjna

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Przedstawił również wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu)

 

 

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

1)         Szymon Zieliński – w swoim wystąpieniu nawiązał do projektu powstania strony internetowej stowarzyszenia. Strona ta byłaby źródłem informacji dla absolwentów i sympatyków szkoły odnośnie statutu stowarzyszenia jego bieżącej działalności oraz zawierałaby spis absolwentów poszczególnych roczników LO. Powinna zawierać również wzór deklaracji członka stowarzyszenia. Na stronie powinno być również numer konta bankowego organizacji SAWiS. Ta forma komunikacji z potencjalnymi członkami mogłaby ożywić działalność stowarzyszenia, w tym powiększyć grono ewentualnych darczyńców.

 

2)         Małgorzata Wiśniewska – zgodziła się z propozycjami kol Szymona Zielińskiego. Podkreśliła, że w dobie internetu jest to zasadnicze źródło kontaktowania się absolwentów ze swoją szkołą.

 

3)         Wanda Wachońska – przypomniała, że jedną z propozycji z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, zgłoszoną przez nagle zmarłego kol. Bogumiła Masiakowskiego było stworzenie w biuletynie kolumny historycznej, w której umieszczane byłyby sylwetki wybitnych wychowawców i absolwentów. Jeżeli nie uczyniono tego w wydanym ostatnio biuletynie, to nie należy sprawy przeoczyć w kolejnym. Zgłosiła ponadto wniosek do zespołu redakcyjnego aby rozpatrzyć możliwość przywrócenia historycznego tytułu „NASZE MYSLI”.

 

4)         Andrzej Piotrowicz – poszerzając treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, podkreślił profesjonalizm i wysoki poziom estetyki ewidencji księgowej prowadzonej przez kol. Magdalenę Wicher. Wskazał również na potrzebę aktywizacji członków,

 

a szczególnie na sprawę realizacji składek członkowskich. Faktyczne wpływy z tego tytuły w 2012 roku były niższe niż w 2011 roku. Za niezadowalającą uznał liczbę przyjęć nowych członków – tylko dwie osoby. Proponuje bardziej ofensywne wyjście Stowarzyszenia do środowiska absolwentów LO i sympatyków osoby i dzieła Janka z Czarnkowa.

 

5)         Zbigniew Kicza – nawiązując do treści sprawozdań, a szczególnie podjętego w końcu 2011 roku tematu możliwości prowadzenia przez Stowarzyszenie placówki oświatowej na poziomie gimnazjalnym, uznał to za celowy zamiar tworzenia alternatywnej jednostki oświatowej, który z pewnością spotka się żywym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieliby posyłać dzieci do szkoły mniejszej, przyjaznej, bezpiecznej…

 

6)         Zygfryd Kozera – przypomniał, że nie udało się zorganizować grupy historycznej do zbierania i opracowywania biografii absolwentów. Powinno być to sprawą kontynuowaną w kolejnych latach.

 

Ad. 10.

 

Po wyczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący WZCz przedstawił projekty odpowiednich uchwał i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem:

 

1)         Uchwała nr 14/VIII/01 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

2)         Uchwała nr 14/VIII/02 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

3)         Uchwała nr 14/VIII/03 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

4)         Uchwała nr 14/VIII/04 – w sprawie sposobu rozliczenia wyniku bilansowego; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

5)         Uchwała nr 14/VIII/05 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2013; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11. Cele, środki i kierunki działania.

 

Ad. 12. Dyskusja nad kierunkami działania.

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu.

 

Kol. Zygfryd Kozera podziękował za wybór i powierzenie funkcji Prezesa na drugą kadencję. Wyraził zadowolenie, że w skład Zarządu weszli już doświadczeni ale jeszcze młodzi wiekiem członkowie. Sprawia to, że odmłodzony Zarząd łatwiej będzie rozwiązywał bieżące problemy szybko zmieniającego się otoczenia. Wyraził pogląd, że jednym z takich zagadnień jest konieczność modyfikowania metod nauczania młodzieży tworząc warunki do wdrażania aktywnych sposobów nauczania, umożliwiających współudział rodziców i dzieci

 

w kształtowaniu procesu edukacyjnego. Myśl ta była jedną z przesłanek przygotowanego projektu zmian statutowych celów zmian Stowarzyszenia, dających możliwość prowadzenia społecznej szkoły lub innej jednostki oświatowej.

 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę głosowaniu. Uchwałę nr 14/VIII/06 – w sprawie kierunków działania w 2014 roku przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.

 

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili potrzebę dalszego działania Stowarzyszenia z pożytkiem dla absolwentów, młodzieży licealnej i całego środowiska społecznego Czarnkowa i okolic.

 

Ad. 18. Zamknięcie obrad.

 

Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała: Janina Sibilska

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

do

 

Protokołu

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 23 marca 2014 roku.

 

 

 

Sprawozdanie

 

z działalności organizacyjnej i merytorycznej za 2013 rok

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

(Przygotowane na WZCz w dniu 23 marca 2014 roku.)

 

 

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Zarząd w składzie:

 

 • Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 • Wiceprezes – Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj

 • Sekretarz – Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 • Skarbnik – Katarzyna Michalska, zam. Czarnków

 • Członkowie – Zbigniew Kicza - zam. Czarnków, Aleksander Rakowicz - zam. Czarnków, Szymon Zieliński - zam. Miłkowo.

  Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

 • Sekretarz – Małgorzata Wiśniewska, zam. Czarnków

 • Członek – Dominika Chmaj, zam. Czarnków

  Po weryfikacji Stowarzyszenie liczy 31 członków zwyczajnych oraz czterech członków honorowych.

  Główne cele statutowe:

 

 • popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 • wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 • działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców, sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 

 • organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp.

 • organizowanie różnych form pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą szkolną, dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

  Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie funkcjonuje, jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum, jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 1. Sprawy organizacyjno-proceduralne.

  Zarząd odbył cztery protokołowane posiedzenia, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków:

  Posiedzenia Zarządu w 2013:

 

 1. Protokół nr 13/01 Zarządu SAWiS z dnia 23 lutego2013r. Temat wiodący: prezentacja treści projektów sprawozdań z działalności za rok 2012. Załącznik: Uchwała Nr 13/01/01 w sprawie przyjęcia materiałów sprawozdawczych za rok 2012 na WZCz
 2. Protokół nr 13/02 Zarządu SAWiS z dnia 24 kwietnia 2013 r. Temat wiodący: informacja o kierunkach działania ustalone na WZCz
 3. Protokół nr 13/03 z dnia 14 września 2013 r. Temat wiodący: okoliczności spowolnienia działalności SAWiS.
 4. Protokół nr 13/04 z dnia 15 grudnia 2013 r. Temat wiodący: podsumowanie roku 2013. Załącznik: Uchwała Nr 1/04/01 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia za 2013 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA.

 

 1. Niepowodzenie – spowolnienie pracy, brak aktywności członków i Zarządu. Mimo ustnych deklaracji niektórych członków faktycznie nie został wdrożony żaden pomysł na poziom aktywności Stowarzyszenia.
 2. Przedsięwzięcia statutowe wśród młodzieży licealnej.

 

DZIEŃ PATRONA 2013.

 

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Stowarzyszenia aktywnie uczestniczył w przygotowaniu uroczystości Dnia Patrona.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

 

Wprowadzenie.

 

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej na dzień 31.12.2013 roku, w oparciu o normy prawne zawarte w:

 

 1. Art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami);

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539);

  Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • Bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku;

  • Rachunku wyników za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku;

  • Informacji dodatkowej.

   Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy stowarzyszenia. Niniejszy dokument sprawozdawczy został opracowany przez Magdalenę Wicher.

    

    

    

    

    

    

    

 


Bilans                                                                                                                                        Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony na dzień 31.12.2013r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

 

Wyszczególnienie                                     

 

 

31.12.2012

 31.12.2013

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

              1 344,94   

                 1 406,36   

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

 

1.

Środki pieniężne

 

 

2.

Pozostałe aktywa finansowe

              1 344,94   

                 1 406,36   

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów:

              1 344,94   

                 1 406,36   

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

              1 284,94   

                 1 386,36   

I.

Fundusz statutowy (k.800)

              1 282,30   

                 1 284,94   

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

 

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

                    2,64   

                    101,42   

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

                  60,00   

                     20,00   

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

                     20,00   

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

                  60,00   

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów:

              1 344,94   

                 1 406,36   

Sporządzono i podpisano dnia

 
   

Prezes Zarządu

 Skarbnik

   

Zygfryd Kozera

 Katarzyna Michalska


 

 

 

 

 

 

 

Rachunek wyników                                                                                                                  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

Wyszczególnienie:

 

 

2012

2013

A.   Przychody z działalności statutowej

          1 275,00   

                 240,00   

I.    Składki brutto określone statutem

              360,00   

                  180,00   

II.  Inne przychody określone statutem

              915,00   

                    60,00   

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

              637,34   

                         -     

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

             637,66   

                 240,00   

D.   Koszty administracyjne:

             576,28   

                  140,00   

1)   Zużycie materiałów i energii

                 6,00   

                         -     

2)   Usługi obce

                14,00   

                         -     

3)   Podatki i opłaty

                72,00   

                    20,00   

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

              428,00   

                  120,00   

5)   Amortyzacja

                    -     

                         -     

6)   Pozostałe

                56,28   

                         -     

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

                    -     

                         -     

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

                     -     

                         -     

G.   Przychody finansowe

                 1,26   

                      1,42   

H.   Koszty finansowe

 

                         -     

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)  (C-D+E-F+G-H)

               62,64   

                 101,42   

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

               62,64   

                 101,42   

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

                60,00   

 

Sporządzono i podpisano dnia

   
 

 Prezes Zarządu

 Skarbnik Zarządu

 

 Zygfryd Kozera

 Katarzyna Michalska

           

 

Informacja dodatkowa.

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa z siedzibą w Czarnkowie przy
ul. Kościuszki 92 zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa wyszczególnionymi w części wprowadzającej niniejszego dokumentu.

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SAWiS w przyszłości oraz w zakresie przedmiotowym jak do chwili obecnej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok obrotowy 2013 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2012.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec powyższego bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Załączniki:

 

 1. Zestawienie obrotów i sald poszczególnych kont księgowych SAWiS (na podstawie programu Vulcan)
 2. Zestawienie wpływów kwot składek członkowskich w roku 2013 (analityka).
 3. Potwierdzenie salda rachunku bankowego na dzień 31.12.2013 r. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

z kontroli działalności statutowej i finansowej w 2012 roku

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

(na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

 

obradujące w dniu 23 marca 2014 roku.)

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

 1. Przewodniczący – Ryszard Kukawka,

 2. Członek – Małgorzata Wiśniewska,

 3. Członek – Dominika Chmaj

  działając zgodnie z § 23 pkt 1 - 5 statutu Stowarzyszenia w dniu 12 lutego 2013 r. zapoznała się z dokumentacją pracy Zarządu oraz stanem finansów w roku 2012.

  Przedmiotem kontroli Komisji były protokoły posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, podjęte uchwały, dowody ich realizacji oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2012. 

  Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzone są prawidłowo w formie wydruku z nośnika elektronicznego i są zbroszurowane. Kolejne strony są ponumerowane. Zbiór protokołów
  z roku 2012 jest oprawiony, opatrzony na początku spisem treści i stroną tytułową.

  Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

  Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w uchwale Zarządu nr 10/01/02 z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie polityki rachunkowości.

  W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów finansowych komisja stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń.

  W związku z powyższym komisja proponuje zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe oraz wynikający z niego bilans i rachunek wyników za rok 2012 wyrażający się następującymi kwotami:

   

  Bilans:  - Suma aktywów w wysokości                                1.406,36 zł

               - Suma pasywów w wysokości                                1.436,36 zł

  Rachunek wyników:

 

 • Przychody z działalności statutowej                               240,00 zł.

 • Przychody finansowe                                                           1,42 zł

 • Razem przychody                                                            241,42 zł

 • Koszty realizacji zadań statutowych                                    0,00 zł

 • koszty administracyjne                                                     140,00 zł

 • Razem koszty                                                                   140,00 zł

 • Wynik finansowy

 •  różnica zwiększająca przychody roku następnego          101,42 zł

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodów były: składki członkowskie (240,00 zł), darowizny osób fizycznych i prawnych (0,00 zł), oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1,42 zł). Wydatki dotyczyły zadań statutowych (140,00 zł), w czym jedyną pozycję stanowiły koszty wynagrodzenia za prace księgowe (428,00 zł). Saldo na 31 grudnia 2012 r. potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wynosiło: 1406,36 zł na rachunku bieżącym.

  Działalność finansowa Stowarzyszenia jest zgodna, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

  W powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

  do Prot. WZCz

  z dnia 23 marca 2014 roku.

   

  Protokół

  Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  w Czarnkowie

  spisany w dniu 23 marca 2014 roku

  w sprawie:

                          prawomocności podejmowania uchwał.

  1.         Komisja w składzie:

            Kol. Wanda Wachońska

            Kol. Janina Sibilska

            Sławomir Żarczyński

   

  stwierdza, że na ogólną liczbę 31 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 24 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

  2.         Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

  Podpisy komisji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

  do Prot. WZCz

  z dnia 33 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/01

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

   

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok.

   

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/02

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

   

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

   

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/03

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

   

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                 Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 5

  do Prot. WZCz

  z dnia 33 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 12/VII/04

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przeznaczenia wyniku bilansowego za 2012 rok.

   

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  § 1

  Stratę bilansową w kwocie 56,28 zł, wyrażającą ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zaksięgować na konto międzyokresowe rozliczenie kosztów, jako koszty przyszłych okresów .

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                 Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 6

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/05

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

   

  W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2012 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  §1

  Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2012 rok Zarządowi w składzie:

  - Zygfryd Kozera        - Prezes,

  - Andrzej Wiśniewski - Wiceprezes,

  - Katarzyna Michalska - Skarbnik,

  - Andrzej Piotrowicz  - Sekretarz,

  - Aleksander Rakowicz - Członek,

  - Zbigniew Kicza        - Członek,

  - Szymon Zieliński     - Członek.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

                    Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

  Załącznik nr 7

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

   

  Uchwała Nr 13/VIII/06

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2014 rok.

   

  Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjąć do realizacji w 2012 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

 1. prowadzić współpracę z młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania historii i tradycji powiatu województwa,

 2. kontynuować funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 3. usprawniać techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

   

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

   

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski