Protokół

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 22 marca 2013 roku. 

 

 

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią uchwały Zarządu nr 12/08/01 z dnia 10. 12. 2012 r. i treścią przesłanego członkom zawiadomienia odbyło się 22 marca 2013 roku w sali nr 1 budynku administracyjnego LO,

 

 wg następującego porządku obrad:

 

 

 

1)         Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)         Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)         Przyjęcie porządku obrad.

 

4)         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)         Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)         Sprawozdania:

 

a)         z działalności merytorycznej Zarządu za 2012 rok,

 

b)         z działalności finansowej za 2012 rok.

 

8)         Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

9)         Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2012 i kierunkami działania w roku 2013 roku.

 

10)       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)         przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku,

 

b)         przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,

 

c)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,

 

d)        przeznaczenia wyniku bilansowego za 2012 rok,

 

e)         udzielenia absolutorium Zarządowi za 2012 rok,

 

11        Sprawy organizacyjne: cele, środki i kierunki działania,

 

12        Dyskusja nad projektem uchwały,

 

13        Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania SAWiS w 2013 roku.

 

14        Wolne głosy i wnioski.

 

18.       Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków.

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokołu z poprzedniego zebrania, który był udostępniony członkom w biurze Stowarzyszenia, a obecnie znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

 

 

Ad. 2.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego

 

i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Wiśniewski Andrzej, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Andrzeja Piotrowicza. Protokolantem została kol. Sibilska Janina.

 

Ad. 3.

 

Przewodniczący WZ kol. Andrzej Wiśniewski przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

          Kol. Wanda Wachońska

 

          Kol. Magdalena Wicher

 

          Kol. Sławomir Żarczyński

 

 

 

 Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

          Kol. Szymon Zieliński

 

          Kol. Aleksander Rakowicz

 

          Kol. Zbigniew Kicza

 

 

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Kol. Wanda Wachońska stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu na ogólna liczbę 33 członków zwyczajnych bierze udział 24 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 

(Protokół komisji rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2011 rok przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2011 przedstawiła Katarzyna Michalska.

 

(Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Ryszard Kukawka. Komisja Rewizyjna

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Przedstawił również wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu)

 

 

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

1)         Szymon Zieliński –

 

2)         Małgorzata Wiśniewska –

 

3)         Wanda Wachońska – przypomniała, że jedną z propozycji z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, zgłoszoną przez nagle zmarłego kol. Bogumiła Masiakowskiego było stworzenie w biuletynie kolumny historycznej, w której umieszczane byłyby sylwetki wybitnych wychowawców i absolwentów. Jeżeli nie uczyniono tego w wydanym ostatnio biuletynie, to nie należy sprawy przeoczyć w kolejnym. Zgłosiła ponadto wniosek do zespołu redakcyjnego aby rozpatrzyć możliwość przywrócenia historycznego tytułu „NASZE MYSLI”.

 

4)         Andrzej Piotrowicz – poszerzając treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, podkreślił profesjonalizm i wysoki poziom estetyki ewidencji księgowej prowadzonej przez kol. Magdalenę Wicher. Wskazał również na potrzebę aktywizacji członków,

 

a szczególnie na sprawę realizacji składek członkowskich. Faktyczne wpływy z tego tytuły w 2012 roku były niższe niż w 2011 roku. Za niezadowalającą uznał liczbę przyjęć nowych członków – tylko dwie osoby. Proponuje bardziej ofensywne wyjście Stowarzyszenia do środowiska absolwentów LO i sympatyków osoby i dzieła Janka z Czarnkowa.

 

5)         Zbigniew Kicza – nawiązując do treści sprawozdań, a szczególnie podjętego w końcu 2011 roku tematu możliwości prowadzenia przez Stowarzyszenie placówki oświatowej na poziomie gimnazjalnym, uznał to za celowy zamiar tworzenia alternatywnej jednostki oświatowej, który z pewnością spotka się żywym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieliby posyłać dzieci do szkoły mniejszej, przyjaznej, bezpiecznej…

 

6)         Zygfryd Kozera – przypomniał, że nie udało się zorganizować grupy historycznej do zbierania i opracowywania biografii absolwentów. Powinno być to sprawą kontynuowaną w kolejnych latach.

 

Ad. 10.

 

Po wyczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący WZCz przedstawił projekty odpowiednich uchwał i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem:

 

1)         Uchwała nr 13/VIII/01 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

2)         Uchwała nr 13/VIII/02 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

3)         Uchwała nr 13/VIII/03 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

4)         Uchwała nr 13/VIII/04 – w sprawie sposobu rozliczenia wyniku bilansowego; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

5)         Uchwała nr 13/VIII/05 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2012; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11. Cele, środki i kierunki działania.

 

Ad. 12. Dyskusja nad kierunkami działania.

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu.

 

Kol. Zygfryd Kozera podziękował za wybór i powierzenie funkcji Prezesa na drugą kadencję. Wyraził zadowolenie, że w skład Zarządu weszli już doświadczeni ale jeszcze młodzi wiekiem członkowie. Sprawia to, że odmłodzony Zarząd łatwiej będzie rozwiązywał bieżące problemy szybko zmieniającego się otoczenia. Wyraził pogląd, że jednym z takich zagadnień jest konieczność modyfikowania metod nauczania młodzieży tworząc warunki do wdrażania aktywnych sposobów nauczania, umożliwiających współudział rodziców i dzieci

 

w kształtowaniu procesu edukacyjnego. Myśl ta była jedną z przesłanek przygotowanego projektu zmian statutowych celów zmian Stowarzyszenia, dających możliwość prowadzenia społecznej szkoły lub innej jednostki oświatowej.

 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę głosowaniu. Uchwałę nr 13/VIII/06 – w sprawie kierunków działania w 2013 roku przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.

 

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili potrzebę dalszego działania Stowarzyszenia z pożytkiem dla absolwentów, młodzieży licealnej i całego środowiska społecznego Czarnkowa i okolic.

 

Ad. 18. Zamknięcie obrad.

 

Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała: Janina Sibilska

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

do

 

Protokołu

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 22 marca 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 z działalności organizacyjnej i merytorycznej za 2012 rok

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

(Przygotowane na WZCz w dniu 22 marca 2013 roku.)

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

 

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Zarząd w składzie:

 

 • Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 • Wiceprezes – Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj

 • Sekretarz – Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 • Skarbnik – Katarzyna Michalska, zam. Czarnków

 • Członkowie – Zbigniew Kicza - zam. Czarnków, Aleksander Rakowicz - zam. Czarnków, Szymon Zieliński - zam. Miłkowo.

  Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

 • Sekretarz – Małgorzata Wiśniewska, zam. Czarnków

 • Członek – Dominika Chmaj, zam. Czarnków

  Po weryfikacji Stowarzyszenie liczy 31 członków zwyczajnych oraz czterech członków honorowych.

  Główne cele statutowe:

 

 • popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 • wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 • działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców, sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 

 • organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp.

 • organizowanie różnych form pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą szkolną, dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

  Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie funkcjonuje, jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum, jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 1. Sprawy organizacyjno-proceduralne.

  Zarząd odbył osiem protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków:

 

 1. 20 stycznia 2012 r. Temat wiodący: informacja o treści sprawozdań z działalności za rok 2011. Załącznik: Projekt uchwały Nr 12/01/01 w sprawie przyjęcia materiałów sprawozdawczych za rok 2011 na WZCz; oraz uchwała Nr 12/01/02 w sprawie zmian w Statucie SAWiS.
 2. 8 lutego 2012 r. Temat wiodący: informacja o kierunkach działania ustalone na WZCz. Załącznik: Uchwała nr 12/02/01 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych.
 3. 22 lutego 2012 r. Temat wiodący: informacja o niezbędnych warunkach uruchomienia społecznego gimnazjum.
 4. 14 marca 2012 r. Temat wiodący: projekt treści statutu społecznego gimnazjum.
 5. 28 marca 2012 r. Temat wiodący: podjęcie uchwały w sprawie statutu społecznego gimnazjum. Załącznik: Uchwała Nr 12/05/01 w sprawie przyjęcia tekstu statutu i I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM W CZARNKOWIE.
 6. 4 kwietnia 2012 r. Temat wiodący: informacja o kompletności dokumentów dla utworzenia społecznego gimnazjum oraz informacja o odchodach Dnia Patrona.
 7. 25 października 2012r. Temat wiodący: aktualizacja kierunków działania SAWiS.
 8. 10 grudnia 2012 r. Temat wiodący: przygotowania do zwołania WZCz za rok 2012. Załącznik: Uchwała Nr 12/08/01 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia za 2012 r.

 

  1. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA.

 

 1. Niepowodzenie – niemożność otwarcia I Społecznego Gimnazjum w Czarnkowie.

 

Zarząd nie krył rozgoryczenia negatywną decyzją Starostwa, tym bardziej, że wcześniej pracownicy tej instytucji ponaglali i wspomagali nasze działania. Faktem jest, że przyrzeczenie podpisania umowy najmu miało charakter ustny, ale wszelkie dane do części finansowej umowy konsultowane były ze Starostwem. Opracowywane przez wiele tygodni dokumenty mają wobec takiej decyzji wartość papieru, na którym je sporządzono. Nowa jednostka oświatowa w budynkach LO umożliwiłaby zmniejszenie kosztów funkcjonowania Liceum, ale także, a może głównie dałaby szanse na pełne zatrudnienie kadry nauczycielskiej i technicznej. W takiej sytuacji powinniśmy skupić się ponownie na sprawach więzi z absolwentami. Jeżeli faktycznie zależy nam na poprawie jakości kształcenia młodzieży gimnazjalnej i licealnej to powinniśmy tworzyć lobby dla tego działania i poszukiwać sojuszników i mecenasów przedsięwzięcia wśród absolwentów zajmujących wysokie pozycje w życiu gospodarczym i politycznym. Jeśli się nam to nie uda, to i tak mamy wiele kierunków wykazania się naszą aktywnością. Jako realiści powinniśmy wiedzieć, że znane powiedzenie: „mierz siły na zamiary” w rzeczywistości rzadko się sprawdza, co nie oznacza abyśmy całkowicie odstąpili od zamiaru tworzenia gimnazjum i innych form aktywności.

 

 1. Przedsięwzięcia statutowe wśród młodzieży licealnej.

 

DZIEŃ PATRONA 2011.

 

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Stowarzyszenia aktywnie uczestniczył w przygotowaniu uroczystości Dnia Patrona. W końcu kwietnia każdego roku Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie przygotowuje dwie uroczystości: jedna - to obchodzone w tym roku 20 kwietnia obchody Dnia Patrona, Janka z Czarnkowa, druga – to wręczenie świadectw ukończenia Liceum uczniom klas trzecich (29 kwietnia), będące nieformalnym dopuszczeniem do matury.

 

Tradycyjnie „ imieniny szkoły” obchodzone są w ostatniej dekadzie kwietnia, na pamiątkę odnowienia nadania Liceum imienia Janka z Czarnkowa przez Radę Miasta – 27 kwietnia 1959 roku. Impreza od 2007 roku organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Liceum oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów. Miano najstarszej szkoły w powiecie zobowiązuje. Liceum nazwane imieniem zasłużonego Czarnkowianina, pielęgnuje tradycje i stara się, by młodzież pamiętała o swoim znakomitym patronie. Tradycyjnie złożono kwiaty pod popiersiem Janka z Czarnkowa oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Dzień Patrona w czarnkowskim liceum, pokazał jak ważną częścią programu nauczania i wychowania jest kultywowanie tradycji. Uroczystość stała się też kolejnym, ważnym momentem w życiu szkoły. Czarnkowskie Liceum od wielu lat stanowi miejsce, które swoim charakterem oraz poszanowaniem tradycji, integruje środowiska całego powiatu. W ślady Janka z Czarnkowa, ruszyło wielu absolwentów, a przed kolejnymi szansa na nie mniejsze sukcesy i dokonania. 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

 

 

 

Wprowadzenie.

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej na dzień 31.12.2012 roku, w oparciu o normy prawne zawarte w:

 

- Art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami);

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539);

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

  • Bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku;

  • Rachunku wyników za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

  • Informacji dodatkowej.

   Niniejszy dokument sprawozdawczy został opracowany przez Magdalenę Wicher.

 

 

Bilans                                                                                                                                        Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony na dzień 31.12.2012r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

 

Wyszczególnienie                                     

Stan na dzień:

31.12.2011

31.12.2012

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

                        -     

                       -     

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

              1 226,02  

1344,94

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

 

1.

Środki pieniężne

                        -     

 

2.

Pozostałe aktywa finansowe

              1 226,02   

1344,94

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

                        -     

 

Suma aktywów:

1 226,02

1344,94

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

              1 226,02

1284,94

I.

Fundusz statutowy (k.800)

              1 282,30   

1282,30

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

                     56,28   

 

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

                      

2,64

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

56,28

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

                        -     

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

60,00

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

60,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów:

              1 226,02   

1344,94

Sporządzono i podpisano dnia

   

Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu

   

Katarzyna Michalska

Zygfryd Kozera

 

 

 

Rachunek wyników                                                                                                                  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

Wyszczególnienie:

Dane za rok:

2011

2012

A.   Przychody z działalności statutowej

            3 659,00   

1275,00

I.    Składki brutto określone statutem

                540,00   

360,00

II.  Inne przychody określone statutem

              3 119,00   

915,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

            3 050,60   

637,34

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

               608,40   

637,66

D.   Koszty administracyjne:

               666,45   

576,28

1)   Zużycie materiałów i energii

                122,60   

6,00

2)   Usługi obce

                  43,85   

14,00

3)   Podatki i opłaty

                  72,00   

72,00

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

                428,00   

428,00

5)   Amortyzacja

                       -     

-

6)   Pozostałe

                       -     

56,28

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

                       -     

-

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

-

G.   Przychody finansowe

                   1,77   

1,26

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)  (C-D+E-F+G-H)

-                56,28   

62,64

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

                       -     

 

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

-                56,28   

62,64

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

-                 56,28   

 

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

 

60,00

Sporządzono i podpisano dnia

   
 

Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu

 

Katarzyna Michalska

Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa z siedzibą w Czarnkowie przy
ul. Kościuszki 92 zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa wyszczególnionymi w części wprowadzającej niniejszego dokumentu.

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SAWiS w przyszłości oraz w zakresie przedmiotowym jak do chwili obecnej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok obrotowy 2012 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2011.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec powyższego bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Zestawienie obrotów i sald poszczególnych kont księgowych SAWiS (na podstawie programu Vulcan)
 2. Zestawienie wpływów kwot składek członkowskich w roku 2012 (analityka).
 3. Potwierdzenie salda rachunku bankowego na dzień 31.12.2012 r. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

Komisji Rewizyjnej

 

z kontroli działalności statutowej i finansowej w 2012 roku

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

(na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  Członków

 

obradujące w dniu 22 marca 2013 roku.)

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

 1. Przewodniczący – Ryszard Kukawka,

 2. Członek – Małgorzata Wiśniewska,

 3. Członek – Dominika Chmaj

  działając zgodnie z § 23 pkt 1 - 5 statutu Stowarzyszenia w dniu 12 lutego 2013 r. zapoznała się z dokumentacją pracy Zarządu oraz stanem finansów w roku 2012.

  Przedmiotem kontroli Komisji były protokoły posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, podjęte uchwały, dowody ich realizacji oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2012. 

  Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzone są prawidłowo w formie wydruku z nośnika elektronicznego i są zbroszurowane. Kolejne strony są ponumerowane. Zbiór protokołów
  z roku 2012 jest oprawiony, opatrzony na początku spisem treści i stroną tytułową.

  Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

  Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w uchwale Zarządu nr 10/01/02 z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie polityki rachunkowości.

  W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów finansowych komisja stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń.

  W związku z powyższym komisja proponuje zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe oraz wynikający z niego bilans i rachunek wyników za rok 2012 wyrażający się następującymi kwotami:

   

  Bilans:  - Suma aktywów w wysokości                                1 344,94 zł

               - Suma pasywów w wysokości                                1 344,94 zł

  Rachunek wyników:

 

 • Przychody z działalności statutowej                               1.275,00 zł.

 • Przychody finansowe                                                             1,26 zł

 • Razem przychody                                                            1.276,26 zł

 • Koszty realizacji zadań statutowych                                   637,34 zł

 • koszty administracyjne                                                        576,28 zł

 • Razem koszty                                                                   1.213,62 zł

 • Wynik finansowy

 •  różnica zwiększająca przychody roku następnego             2,64 zł

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodów były: składki członkowskie (360,00 zł), darowizny osób fizycznych i prawnych (915,00 zł), oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1,26 zł). Wydatki dotyczyły zadań statutowych (637,34 zł), w czym dominującą pozycję stanowiły koszty administracyjne (576,28 zł) - w tym wynagrodzenia za prace księgowe (428,00 zł), zużycie materiałów (6,00 zł), oraz pozostałe usługi obce (14,00 zł) i podatek od umowy o dzieło za księgowanie (72,00 zł).

  Saldo na 31 grudnia 2012 r. potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wynosiło: 1344,94 zł na rachunku bieżącym.

  Działalność finansowa Stowarzyszenia jest zgodna, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

  W powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

   

   

  Załącznik nr 1

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Protokół

  Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  w Czarnkowie

  spisany w dniu 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          prawomocności podejmowania uchwał.

  1.         Komisja w składzie:

            Kol. Wanda Wachońska

            Kol. Janina Sibilska

            Sławomir Żarczyński

   

  stwierdza, że na ogólną liczbę 31 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 24 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

  2.         Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

  Podpisy komisji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

  do Prot. WZCz

  z dnia 33 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/01

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

   

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok.

   

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/02

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

   

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

   

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/03

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

   

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                 Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 5

  do Prot. WZCz

  z dnia 33 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 12/VII/04

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przeznaczenia wyniku bilansowego za 2012 rok.

   

  Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  § 1

  Stratę bilansową w kwocie 56,28 zł, wyrażającą ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zaksięgować na konto międzyokresowe rozliczenie kosztów, jako koszty przyszłych okresów .

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

           Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                 Andrzej Wiśniewski

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 6

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

  Uchwała Nr 13/VIII/05

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

   

  W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2012 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  §1

  Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2012 rok Zarządowi w składzie:

  - Zygfryd Kozera        - Prezes,

  - Andrzej Wiśniewski - Wiceprezes,

  - Katarzyna Michalska - Skarbnik,

  - Andrzej Piotrowicz  - Sekretarz,

  - Aleksander Rakowicz - Członek,

  - Zbigniew Kicza        - Członek,

  - Szymon Zieliński     - Członek.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

                    Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

   

                                Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski

   

  Załącznik nr 7

  do Prot. WZCz

  z dnia 22 marca 2013 roku.

   

   

  Uchwała Nr 13/VIII/06

  Walnego Zgromadzenia Członków

  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

  I SYMPATYKÓW

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

  W CZARNKOWIE

  z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie:

                          przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2014 rok.

   

  Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjąć do realizacji w 2012 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

 1. prowadzić współpracę z młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania historii i tradycji powiatu województwa,

 2. kontynuować funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 3. usprawniać techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Andrzej Wiśniewski