Protokół

 

Sprawozdawczo-Wyborczego

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią uchwały Zarządu nr 11/06/01 z dnia 18. 12. 2011 r. i treścią przesłanego członkom zawiadomienia odbyło się 6 lutego 2012 roku w sali nr 1 budynku administracyjnego LO,    wg następującego porządku obrad:

 

Porządek obrad:

 

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)      Przyjęcie porządku obrad.

 

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)      Sprawozdania:

 

c)      z działalności merytorycznej Zarządu za 2011 rok,

 

d)      z działalności finansowej za 2011 rok.

 

8)      Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2011 i kierunkami działania w roku 2012 roku.

 

10)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)      przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku,

 

b)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,

 

c)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,

 

d)      przeznaczenia wyniku bilansowego za 2011 rok,

 

e)      udzielenia absolutorium Zarządowi za 2011 rok,

 

11. Wybory władz statutowych Stowarzyszenia:

 

a)                  Zarządu,

 

b)                  Komisji Rewizyjnej.

 

12. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

13. Wystąpienie Prezesa Zarządu.

 

 1. Sprawy organizacyjne: wprowadzenie zmian do Statutu w sprawie celów i środków działania,

 

15.  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w statucie.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie oraz uchwały w sprawie kierunków działania SAWiS w 2012 roku.

 

17.  Wolne głosy i wnioski.

 

18.  Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków .

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania, który był udostępniony członkom w biurze Stowarzyszenia, a obecnie znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

Ad. 2.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego
i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Szymon Zieliński, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Andrzeja Piotrowicza. Protokolantem została kol. Magdalena Wicher.

 

Ad. 3.

 

Przewodniczący WZ kol. Szymon Zieliński przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

 • Kol. Wanda Wachońska
 • Kol. Janina Sibilska
 • Kol. Sławomir Żarczyński

 

 

 

 Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 • Kol. Andrzej Wiśniewski
 • Kol. Aleksander Rakowicz
 • Kol. Zbigniew Kicza

 

 

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

 

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Kol. Wanda Wachońska stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu na ogólna liczbę 31 członków zwyczajnych bierze udział 25 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 

(Protokół komisji rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2011 rok przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2011 przedstawił Ryszard Kukawka.

 

(Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do  niniejszego protokołu).

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz. Komisja Rewizyjna

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. (załącznik nr 3 niniejszego protokółu). Przedstawił również wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok. (Sprawozdanie stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu)

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

1)              Szymon Zieliński – nawiązując do złożonych sprawozdań za 2011 rok oraz odnosząc się do całej kadencji wskazał na najważniejsze dokonania: od zebrania założycielskiego poprzez zjazd absolwentów z okazji 90-lecia LO, opracowanie i wdrożenie ceremoniału Dnia Patrona do realizowanego w ostatnich dwóch latach programu edukacyjno-wychowawczego „Poznajemy Wielkopolskę”. Za sukces najważniejszy uznał wydanie okolicznościowe „Kroniki Jana z Czarnkowa” oraz skuteczne wystąpienie Stowarzyszenia w sprawie wykonania rzeźby Janka z Czarnkowa na rynku miejskim przed magistratem.

 

2)             Małgorzata Wiśniewska –Pozytywnie oceniła efektywne starania Zarządu skutkujące wydaniem trzech numerów biuletynów Stowarzyszenia i to o rosnącej systematycznie objętości: NR 1 z 2009 roku – 4 strony, Nr 2 z 2010 roku – 8 stron, nr 3 z 2011 roku – 16 stron. Zażartowała, ze jeśli kolejne numery będą zwiększały objętość w podobnym tempie, to na koniec następnej (drugiej) kadencji będzie to już pokaźna książka…

 

3)             Wanda Wachońska – przypomniała, że jedną z propozycji z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, zgłoszoną przez nagle zmarłego kol. Bogumiła Masiakowskiego było stworzenie w biuletynie kolumny historycznej, w której umieszczane byłyby sylwetki wybitnych wychowawców i absolwentów. Jeżeli nie uczyniono tego w wydanym ostatnio biuletynie, to nie należy sprawy przeoczyć w kolejnym. Zgłosiła ponadto wniosek do zespołu redakcyjnego aby rozpatrzyć możliwość przywrócenia historycznego tytułu „NASZE MYSLI”.

 

4)             Andrzej Piotrowicz – poszerzając treści zawarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, podkreślił profesjonalizm i wysoki poziom estetyki ewidencji księgowej prowadzonej przez kol. Magdalenę Wicher. Wskazał również na potrzebę aktywizacji członków,
a szczególnie na sprawę realizacji składek członkowskich. Faktyczne wpływy z tego tytuły w 2011 roku były niższe niż w 2010 roku. Stanowiły jednak wyższy odsetek uregulowania składek przez członków. Uważa, że przeprowadzona w ub. roku weryfikacja członków dała dobre rezultaty. Za niezadowalającą uznał liczbę przyjęć nowych członków – tylko dwie osoby. Proponuje bardziej ofensywne wyjście Stowarzyszenia do środowiska absolwentów LO i sympatyków osoby i dzieła Janka z Czarnkowa.

 

5)             Zbigniew Kicza – nawiązując do treści sprawozdań, a szczególnie podjętego w końcu 2011 roku tematu możliwości prowadzenia przez Stowarzyszenie placówki oświatowej na poziomie gimnazjalnym, uznał to za celowy zamiar tworzenia alternatywnej jednostki oświatowej, który z pewnością spotka się żywym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieliby posyłać dzieci do szkoły mniejszej, przyjaznej, bezpiecznej…

 

6)             Zygfryd Kozera – przypomniał, że nie udało się zorganizować grupy historycznej do zbierania i opracowywania biografii absolwentów. Powinno być to sprawą kontynuowaną w kolejnych latach.

 

7)             Szymon Zieliński –Wskazał na celowość kontynuacji projektu edukacyjnego dofinansowanego przez Starostwo pn. „Poznajemy Wielkopolskę”. Wyraził pozytywną opinię o pracy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie za zebranie materiałów tekstowych i fotograficznych oraz opracowanie treści biuletynu poświeconego wydarzeniom w LO, których treści i forma znacząco wybiegały poza „szkolne mury”.

 

Ad. 10.

 

Po wyczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący WZCz przedstawił projekty odpowiednich uchwał i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem:

 

1)      Uchwała nr 12/VII/01 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

2)      Uchwała nr 12/VII/02 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

3)      Uchwała nr 12/VII/03 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

4)      Uchwała nr 12/VII/04 – w sprawie sposobu rozliczenia straty  bilansowej; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

5)      Uchwała nr 12/VII/05 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11.

 

Wybory władz statutowych Stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Wanda Wachońska poinformowała zebranych, że zgodnie z § 14 statutu Stowarzyszenia wybory władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w formie głosowania tajnego. Komisja przygotowała karty do głosowania, na które zostaną wpisani kandydaci podani „z sali”.

 

Na kandydatów do 7-osobowego Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujące osoby:

 

1.       Katarzyna Michalska                                             5.Andrzej Piotrowicz

 

2.       Zygfryd Kozera                                                    6.Radomir Pertek

 

3.       Aleksander Rakowicz                                            7.Andrzej Wiśniewski

 

4.       Zbigniew Kicza                                                    8.Szymon Zieliński.

 

 

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna policzyła głosy, a jej Przewodnicząca – Wanda Wachońska ogłosiła, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

1.       Katarzyna Michalska, która otrzymała 21 ważnych głosów,

 

2.       Zygfryd Kozera, który otrzymał 24 ważnych głosów,

 

3.       Aleksander Rakowicz, który otrzymał 17 ważnych głosów,

 

4.       Zbigniew Kicza, który otrzymał 21 ważnych głosów,

 

5.       Andrzej Piotrowicz, który otrzymał 19 ważnych głosów,

 

6.       Radomir Pertek, który otrzymał 14 ważnych głosów,

 

7.       Andrzej Wiśniewski, który otrzymał 19 ważnych głosów,

 

8.       Szymon Zieliński, który otrzymał 22 ważnych głosów,

 

 

 

co oznacza, że w skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

 

 1. Katarzyna Michalska,
 2. Zygfryd Kozera,
 3. Aleksander Rakowicz,
 4. Zbigniew Kicza,
 5. Andrzej Piotrowicz,
 6. Andrzej Wiśniewski,
 7. Szymon Zieliński,

 

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu WZCz.

 

 

 

Na kandydatów 3-osobowej Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby:

 

1.       Ryszard Kukawka,

 

2.       Małgorzata Wiśniewska,

 

3.       Dominika Chmaj.

 

 

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna policzyła głosy, a jej Przewodnicząca – Wanda Wachońska ogłosiła, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

1.       Ryszard Kukawka, który otrzymał 23 ważnych głosów,

 

2.       Małgorzata Wiśniewska, która otrzymała 21 ważnych głosów,

 

3.       Dominika Chmaj, która otrzymała 22 ważnych głosów,

 

 

 

co oznacza, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 

a.         Ryszard Kukawka,

 

b.         Małgorzata Wiśniewska,

 

c.         Dominika Chmaj.

 

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia  stanowi załącznik do niniejszego protokołu WZCz.

 

Ad. 12.

 

Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach, w czasie której wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej udali się na pierwsze posiedzenia mające na celu ukonstytuowanie się i wybór spośród siebie osób pełniące funkcje statutowe.

 

Na podstawie treści odpowiednich protokółów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że  Zarząd ukonstytuował się następująco:

 

Prezes                            Zygfryd Kozera

 

Wiceprezes                    Andrzej Wiśniewski

 

Sekretarz                        Andrzej Piotrowicz

 

Skarbnik                        Katarzyna Michalska

 

Członek                         Zbigniew Kicza

 

Członek                         Aleksander Rakowicz

 

Członek                         Szymon Zieliński

 

 

 

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 

Przewodniczący            Ryszard Kukawka

 

Członek                         Dominika Chmaj

 

Członek                         Małgorzata Wiśniewska

 

 

 

Po wysłuchaniu tej informacji podjęto Uchwały:  nr 12/VII/06  w sprawie wyboru członków Zarządu, nr 12/VII/07   w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

 

 

Ad. 13.

 

 

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu.

 

Kol. Zygfryd Kozera podziękował za wybór i powierzenie funkcji Prezesa na drugą kadencję. Wyraził zadowolenie, że w skład Zarządu weszli już doświadczeni ale jeszcze młodzi wiekiem członkowie. Sprawia to, że odmłodzony Zarząd łatwiej będzie rozwiązywał bieżące problemy szybko zmieniającego się otoczenia. Wyraził pogląd, że jednym z takich zagadnień jest konieczność modyfikowania metod nauczania młodzieży tworząc warunki do wdrażania aktywnych sposobów nauczania, umożliwiających współudział rodziców i dzieci
w kształtowaniu procesu edukacyjnego. Myśl ta była jedną z przesłanek przygotowanego projektu zmian statutowych celów zmian Stowarzyszenia, dających możliwość prowadzenia społecznej szkoły lub innej jednostki oświatowej.

 

 

 

Ad.. 14.

 

 

 

Sprawy organizacyjne. Zmiany w treści statutu. – Kol Szymon Zieliński przedstawił treść projektu uchwały, podkreślając jego otwartość i możliwość włączenia się Stowarzyszenia
w proces wzbogacenia oferty edukacyjnej lokalnej oświaty (projekt zmian stanowi odrębny  załącznik do niniejszego protokołu).

 

 

 

Ad. 15. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w statucie.

 

Kol. Małgorzata Wiśniewska odniosła się bardzo pozytywnie do projektu, stwierdzając min. że sama myśli już o odpowiedniej szkoły dla swoich wnuków..

 

 

 

Kol. Zbigniew Kicza zauważył, że ewentualna nowa placówka oświatowa mogłaby skorzystać z warunków lokalowych w jednym z budynków kompleksu licealnego. Od roku umieszczony jest  na nim transparent – ogłoszenie, o możliwości wynajęcia pomieszczeń. Ponadto z tego samego obiektu wyprowadzili się inni użytkownicy. Są więc realne możliwości pozyskania tych pomieszczeń.

 

Kol. Sławomir Żarczyński, jeden z inicjatorów pomysłu, potwierdził że nowa placówka oświatowa mogłaby korzystać z zaplecza dydaktycznego liceum z korzyścią dla oby jednostek.

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę głosowaniu. Uchwałę nr  12/VII/08 – w sprawie zmiany treści statutu przyjęto jednogłośnie. Po wysłuchaniu Komisji Wnioskowej podjęto również uchwałę o kierunkach działania w 2012 roku, uwzględniającą nowe cele działania. Uchwałę nr 12/VII/09 – w sprawie kierunków działania w 2012 roku przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 17. Wolne głosy i wnioski.

 

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili potrzebę dalszego działania Stowarzyszenia z pożytkiem dla absolwentów, młodzieży licealnej i całego środowiska społecznego Czarnkowa i okolic.

 

Ad. 18. Zamknięcie obrad.

 

Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Wicher

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

do

 

Protokółu

 

Sprawozdawczo-Wyborczego

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Załącznik nr 1

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Protokół

 

Komisji Skrutacyjnej

 

Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

spisany w dniu 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                        prawomocności podejmowania uchwał.

 

1.       Komisja w składzie:

 

·         Kol. Wanda Wachońska

 

·         Kol. Janina Sibilska

 

·         Sławomir Żarczyński

 

 

 

stwierdza, że na ogólną liczbę 31 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 25 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

 

2.       Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

 

Podpisy komisji

 

Załącznik nr 2

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 12/VII/01

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 12/VII/02

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 12/VII/03

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2011 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 12/VII/04

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                   pokrycia straty bilansowej poniesionej w 2011 roku.

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stratę bilansową w kwocie 56,28 zł, wyrażającą ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zaksięgować na konto międzyokresowe rozliczenie kosztów, jako koszty przyszłych okresów .

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Uchwała Nr 12/VII/05

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                   udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2011 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2011 rok Zarządowi w składzie:

 

- Zygfryd Kozera         - Prezes,

 

- Szymon Zieliński       - Wiceprezes,

 

- Ryszard Kukawka      - Skarbnik,

 

- Janina Sibilska           - Sekretarz,

 

- Włodzimierz Naderza - Członek,

 

- Dominika Chmaj        - Członek,

 

- Andrzej Wiśniewski   - Członek.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

Załącznik nr 7

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Protokół

 

KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

spisany na okoliczność:

 

                                               wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

1.       Zgodnie z § 14 pkt 1 statutu stowarzyszenia Komisja Skrutacyjno-wyborcza w składzie:

 

 

 

- Wanda Wachońska          Przewodnicząca,

 

- Janina Sibilska                Członek,

 

- Sławomir Żarczyński       Członek,

 

stwierdza:

 

a)       na kandydatów na członków Zarządu stowarzyszenia zebrani zgłosili następujące osoby:

 

1.       Katarzyna Michalska                                       5.  Andrzej Piotrowicz

 

2.       Zygfryd Kozera                                              6.  Radomir Pertek

 

3.       Aleksander Rakowicz                                      7.  Andrzej Wiśniewski

 

4.       Zbigniew Kicza                                              8.  Szymon Zieliński.

 

b)      głosowanie przeprowadzono w formie tajnej przez skreślenie przynajmniej jednego kandydata na karcie do głosowania. Głosów ważnych oddano 25,

 

 

 

c)       po podliczeniu głosów ustalono, że poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

 

 1. Katarzyna Michalska   21                                            5.  Andrzej Piotrowicz  19
 2. Zygfryd Kozera           24                                           6.  Radomir Pertek         14
 3. Aleksander Rakowicz   17                                           7.  Andrzej Wiśniewski 19
 4. Zbigniew Kicza           21                                           8.  Szymon Zieliński.      22

 

 

 

2.       Komisja Skrutacyjno-wybiorcza stwierdza, że w skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

 

¨       Katarzyna Michalska  

 

¨       Zygfryd Kozera,

 

¨       Aleksander Rakowicz,

 

¨       Zbigniew Kicza,  

 

¨       Andrzej Piotrowicz,

 

¨       Andrzej Wiśniewski,

 

¨       Szymon Zieliński.

 

 

 

Podpisy Komisji

 

 Załącznik nr 8

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Protokół

 

KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

 

Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

 

 

spisany na okoliczność:

 

                                    wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 

1.       Zgodnie z § 14 pkt 1 statutu stowarzyszenia Komisja Skrutacyjno-wyborcza w składzie:

 

 

 

-Wanda Wachońska                             Przewodnicząca,

 

-Janina Sibilska                                    Członek,

 

-Sławomir Żarczyński                          Członek,

 

stwierdza:

 

a)       na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zebrani zgłosili następujące osoby:

 

 1. Ryszard Kukawka,
 2. Dominika Chmaj,
 3. Małgorzata Wiśniewska.

 

 

 

b)      głosowanie przeprowadzono w formie tajnej przez skreślenie  na karcie do głosowania. Głosów ważnych oddano 25,

 

 

 

c)       po podliczeniu głosów ustalono, że poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

 

1.       Ryszard Kukawka,             23

 

2.       Dominika Chmaj,              22

 

3.       Małgorzata Wiśniewska     21

 

 

 

2.       Komisja Skrutacyjno-wybiorcza stwierdza, że w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostali wybrani:

 

¨       Ryszard Kukawka,

 

¨       Dominika Chmaj,

 

¨       Małgorzata Wiśniewska.

 

 

 

Podpisy Komisji

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

Protokół

 

z posiedzenia Zarządu

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

spisany w dniu 6 lutego 2012 roku

 

na okoliczność:

 

 ukonstytuowania Zarządu.

 

 

 

1.       Zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjno-Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 6 lutego 2012 roku w członkami Zarządu zostali wybrani:

 

- Katarzyna Michalska,                                          - Andrzej Piotrowicz,

 

- Zygfryd Kozera,                                                 - Andrzej Wiśniewski,

 

- Aleksander Rakowicz,                                           Szymon Zieliński.

 

- Zbigniew Kicza,  

 

 

 

2.       Zgodnie z § 18 pkt 2 statutu Stowarzyszenia Zarząd jest siedmio-osobowy i składa się

 

z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech Członków.

 

3.       Pierwsze posiedzenie otworzył Andrzej Piotrowicz, który zaproponował, aby Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Zygfryd Kozera, który zaproponuje objęcie kolejnych funkcji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali powyższy wniosek.

 

4.       Po krótkiej dyskusji i wyrażeniu zgody na pełnienie poszczególnych funkcji Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie osobowym:

 

 • Zygfryd Kozera                                   - Prezes Zarządu,
 • Andrzej Wiśniewski                - Zastępca Prezesa Zarządu,
 • Andrzej Piotrowicz                  - Sekretarz,
 • Katarzyna Michalska               - Skarbnik,
 • Zbigniew Kicza                                     Członek,
 • Aleksander Rakowicz               - Członek,
 • Szymon Zieliński                    - Członek.

 

 

 

Zebrani jednogłośnie przegłosowali w głosowaniu jawnym powyższy skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia SAWiS.

 

Podpisy

 

Załącznik nr 10

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

spisany w dniu 6 lutego 2012 roku

 

na okoliczność:

 

 ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

1.       Zgodnie z protokółem Nr 2  Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 6 lutego 2012 roku członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

- Ryszard Kukawka,

 

- Dominika Chmaj,

 

- Małgorzata Wiśniewska.

 

 

 

2.       Zgodnie z § 22 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, spośród których wybiera Przewodniczącego Komisji.

 

 

 

3.       Po krótkiej dyskusji Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

§  Ryszard Kukawka                               - Przewodniczący,

 

§  Dominika Chmaj                                 - Członek,

 

§  Małgorzata Wiśniewska                       - Członek.

 

Zebrani jednogłośnie przegłosowali w głosowaniu jawnym powyższy skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SAWiS.

 

 

 

Podpisy

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 11

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Uchwała Nr 12/VII/06

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                        wyboru członków Zarządu.

 

Na podstawie § 15 pkt 4 oraz § 17 pkt 3 statutu oraz  § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z 6 lutego 2012 r. członkami Zarządu zostali wybrani:

 

- Zygfryd Kozera                    - Prezes Zarządu,

 

- Andrzej Wiśniewski             - Wiceprezes,

 

- Andrzej Piotrowicz              - Sekretarz,

 

- Katarzyna Michalska           - Skarbnik,

 

- Zbigniew Kicza                    - Członek,

 

- Szymon Zieliński                 – Członek,

 

- Aleksander Rakowicz          – Członek.

 

§ 2

 

Do kompetencji Zarządu należą zadania określone w § 18 i § 19, § 20 statutu Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

Załącznik nr 12

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Uchwała Nr 12/VII/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Na podstawie § 15 pkt 4 oraz § 17 pkt 3 statutu oraz  § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z 6 lutego 2012 r. członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

- Ryszard Kukawka                 - Przewodniczący,

 

- Małgorzata Wiśniewska         - Członek,

 

- Dominika Chmaj                   - Członek.

 

§ 2

 

Komisja Rewizyjna realizuje zadania określone w § 22 i § 23 statutu Stowarzyszenia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 


 

 

Załącznik nr 13

 

do Prot. WZCz

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Uchwała Nr 12/VII/08

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                        zmian w statucie. 

 

Na podstawie § 15  pkt.1 i  pkt. 2 statutu oraz § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, uchwala się, co następujące następuje:

 

§ 1

 

Zmienić treść zapisów statutowych, jak niżej:

 

1.        Zmienić dotychczasową treść §3 w rozdziale drugim statutu - Cele i środki działania ustanawiając w nim cztery punkty:

 

a)       pozostawić bez zmian treść punktu pierwszego;

 

b)      pozostawić bez zmian treść punktu drugiego;

 

c)      zmienić treść punktu trzeciego nadając mu brzmienie: Wymiana poglądów
i doświadczeń edukacyjno-wychowawczych

 

d)      zmienić treść punktu czwartego nadając mu brzmienie: Działanie na rzecz poprawy warunków edukacyjno-wychowawczych uczniów, dbałość o właściwy poziom nauczania i wychowania, współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

e)      Wykreślić treść dotychczasowego punktu piątego §3.

 

 

 

2.        Zmienić dotychczasową treść §4 w rozdziale drugim statutu - Cele i środki działania ustanawiając w nim dziewięć punktów:

 

a)      pozostawić bez zmian treść punktu pierwszego;

 

b)      pozostawić bez zmian treść punktu drugiego;

 

c)      zmienić treść punktu trzeciego nadając mu brzmienie: Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

d)      dodać punkt kolejny (czwarty) o treści: Prowadzenie niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

e)      pozostawić bez zmian treść punktu czwartego przypisując mu numer kolejny – piaty;

 

f)       pozostawić bez zmian treść punktu piątego przypisując mu numer kolejny – szósty

 

g)      pozostawić bez zmian treść punktu szóstego przypisując mu numer kolejny – siódmy

 

h)      pozostawić bez zmian treść punktu siódmego przypisując mu numer kolejny – ósmy

 

i)       pozostawić bez zmian treść punktu ósmego przypisując mu numer kolejny – dziewiąty

 

 

 

 

 

§ 2

 

Ustalić nową treść § 3, § 4 Statutu Stowarzyszenia w rozdziale drugim Cele i środki działania, w brzmieniu (po zmianach):

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

§ 3

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.      Skupianie w  ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej.

 

2.      Popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum .

 

3.      Wymiana poglądów i doświadczeń edukacyjno-wychowawczych

 

4.      Działanie na rzecz poprawy warunków edukacyjno-wychowawczych uczniów, dbałość
o właściwy poziom nauczania i wychowania, współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności poprzez:

 

1.      Współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w Liceum.

 

2.      Organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp..

 

3.      Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.      Prowadzenie niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

5.      Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

 

6.      Umacnianie więzi Liceum z firmami i zakładami pracy absolwentów oraz wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.

 

7.      Dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

 

8.      Tworzenie funduszu nagród oraz funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów
 i wyróżniających się nauczycieli.

 

9.      Fundowanie nagród i stypendiów dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach, rozsławiających Liceum oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w działaniach edukacyjno-wychowawczych oraz promocji Liceum, według zasad określonych w odrębnym regulaminie.

 

 

 

§ 3

 

Wprowadzić zmiany do statutu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zlecić się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany w statucie zaczną obowiązywać od daty postanowienia sądowego o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Andrzej Piotrowicz                                                             Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14

 

do Prot. WZCz.

 

z dnia 6 lutego 2012 roku.

 

Uchwała Nr 12/VII/09

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

w sprawie:

 

                        przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2012 rok.

 

Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć do realizacji w 2012 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

a)      prowadzić współpracę z młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania historii i tradycji powiatu województwa,

 

b)      wydać kolejny biuletyn informacyjnego Stowarzyszenia uwzględniając wniosek z dyskusji
w sprawie powrotu do nazwy NASZE MYŚLI,

 

c)       podejmować właściwe działania formalno-prawne i techniczno-organizacyjne mające na celu przygotowanie warunków niezbędnych do uruchomienia społecznego gimnazjum,

 

d)      kontynuować  funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 

e)       usprawniać techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Andrzej Piotrowicz                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

w roku 2011.

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Zarząd w składzie:

 

-          Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 

-          Wiceprezes – Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

 

-          Sekretarz – Janina Sibilska, zam. Czarnków

 

-          Skarbnik – Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

 

-          Członkowie – Włodzimierz Naderza - zam. Czarnków, Dominika Chmaj - zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski - zam. Goraj.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

-          Przewodniczący - Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 

-          Sekretarz  Małgorzata Wiśniewska, zam. Czarnków

 

-          Członek – Kazimierz Godawa, zam. Rosko

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele statutowe:

 

-          popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 

-          wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 

-          działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców , sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 

-       organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp.

 

-       organizowanie różnych form pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą szkolną, dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

 

Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie  funkcjonuje jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

A.   Sprawy organizacyjno-proceduralne.

 

Zarząd odbył sześć protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Walne Zgromadzenie oraz planu pracy Zarządu:

 

1.      W  dniu 26 stycznia 2011 r. Temat wiodący : zmiany treści statutu SAWiS skrócenie nazwy Stowarzyszenia.

 

2.      W dniu 23 lutego 2011 r. Temat wiodący: przygotowanie sprawozdań za rok 2010. Podjecie uchwały nr 11/02/01 w sprawie zwołania sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków za 2010 rok.

 

3.      W dniu 09 marca 2011 r. Temat wiodący: weryfikacja listy członków SAWiS, nadanie tytułów honorowego członkostwa, informacja o przygotowaniach do Dnia Patrona Liceum. Załączniki: Uchwała nr 11/03/01 w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego, Uchwała nr 11/03/02 w sprawie skreśleń z listy członków zwyczajnych, Uchwała nr 11/03/03 w sprawie przyjęcia materiałów na WZCz za 2010 rok.

 

4.      W dniu 10 maja 2011 r. Temat wiodący: informacja o przebiegu uroczystości Dnia Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie.

 

5.      W dniu 9 września 2011 r. Temat wiodący: informacja z realizacji programu „Poznajemy Wielkopolskę” oraz informacje dotyczące formy i treści Biuletynu SAWiS.

 

6.      W dniu 19 grudnia 2011 r. Temat wiodący: przedstawienie projektu Biuletynu SAWiS, informacja o celowości poszerzenia zakresu działalności Stowarzyszenia. Załączniki: Uchwała 11/06/01 w sprawie zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków z rok 2011, Uchwała 11/06/02 w sprawie przyjęcia nowych członków.

 

B.  DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA.

 

I.          Biuletyn informacyjny SAWiS Nr 3/2011,

 

Realizując cele  statutowe przygotowaliśmy do publikacji kolejny biuletyn Stowarzyszenia poświęcony tym razem aktywności i zaangażowaniu społecznemu młodzieży naszego Liceum i powiatu, uczestniczącej w projektach edukacyjnych kształtujących:

 

 • wrażliwość i aktywność społeczną – Międzyszkolna Konferencja Młodzieżowa DIALOGI MŁODYCH,
 • świadomość historyczną – DZIEŃ PATRONA JANKA Z CZARNKOWA,
 • pozytywny i aktywny stosunek do wiedzy – OMNIBUS.

 

Treści biuletynu a szczególnie bogata dokumentacja fotograficzna, będąca przykładem praktycznej realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcję Liceum oraz wspieranych finansowo przez władze samorządowe, będzie dla czytelników źródłem rzetelnej informacji oraz promocji Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa.

 

Planujemy wydanie 300 egzemplarzy, z czego 100 egzemplarzy przekażemy do dyspozycji Starostwa. Koszt wydania wyniesie 2550,- zł.

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania biuletyn jest przygotowywany do druku, a jego zakończenie planowane jest przed terminem sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, tj. do 6 lutego 2012 roku.

 

 

 

 

 

II.          Przedsięwzięcia  statutowe wśród młodzieży licealnej.

 

DZIEŃ PATRONA 2011.

 

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Stowarzyszenia aktywnie uczestniczył w przygotowaniu uroczystości Dnia Patrona. W końcu kwietnia każdego roku Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie przygotowuje dwie uroczystości: jedna - to obchodzone w tym roku 20 kwietnia obchody Dnia Patrona, Janka z Czarnkowa, druga – to wręczenie świadectw ukończenia Liceum uczniom klas trzecich (29 kwietnia), będące nieformalnym dopuszczeniem do matury.

 

Tradycyjnie „ imieniny szkoły” obchodzone są w ostatniej dekadzie kwietnia, na pamiątkę odnowienia nadania Liceum imienia Janka z Czarnkowa przez Radę Miasta – 27 kwietnia 1959 roku. Impreza od 2007 roku organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Liceum oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów. Miano najstarszej szkoły w powiecie zobowiązuje. Liceum nazwane imieniem zasłużonego Czarnkowianina, pielęgnuje tradycje i stara się, by młodzież pamiętała o swoim znakomitym patronie. Jego zasługi dla miasta i kraju, wspominali w okolicznościowych przemówieniach Starosta Wiesław Maszewski  oraz dyrektor szkoły, Sławomir Żarczyński. W części oficjalnej, najaktywniejszym uczniom ręczono honorowe wyróżnienia Janka z Czarnkowa "Certificatum maximum cum lauda".

 

Tradycyjnie złożono kwiaty pod popiersiem Janka z Czarnkowa oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Część, która odbyła się na dziedzińcu szkolnym, zakończyła inscenizacja zatytułowana   Janko z Czarnkowa – skuteczna misja w sprawie założenia uniwersytetu krakowskiego”. Zebrani obejrzeli barwny spektakl, w stylowej inscenizacji. Uczniowie-aktorzy wystąpili w strojach z epoki, co widowisku nadało klimat epoki Polski Kazimierza Wielkiego.  Z nie mniejszym entuzjazmem, przyjęto też decyzję dyrektora Żarczyńskiego o anulowaniu pozostałych zajęć szkolnych, do dnia następnego. Podczas gdy uradowani uczniowie pakowali manatki, w budynku szkolnym, odbyła się bardziej kameralna część obchodów. Zaproszeni goście wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną  „Oświata w Polsce Piastów” oraz wysłuchali krótkiego recitalu muzyki współczesnej oraz popisu solowego laureatki wielu konkursów Pauliny Grabarz. Całość zakończyła uczta w specjalnie przygotowanej na uroczystość "piastowskiej kuchni". Dzień Patrona w czarnkowskim liceum, pokazał jak ważną częścią programu nauczania i wychowania jest kultywowanie tradycji. Uroczystość stała się też kolejnym, ważnym momentem w życiu szkoły. Czarnkowskie Liceum od wielu lat stanowi miejsce, które swoim charakterem oraz poszanowaniem tradycji, integruje środowiska całego powiatu. W ślady Janka z Czarnkowa, ruszyło wielu absolwentów, a przed kolejnymi szansa na nie mniejsze sukcesy i dokonania. 

 

 

 

IX MKM DIALOGI MŁODYCH 2011

 

Kolejna edycja Dialogów Młodych w LO w Czarnkowie za nami! Od lat Liceum Ogólnokształcące im Janka z Czarnkowa słynie z pielęgnowania wszelkich tradycji. Dlatego też już po raz IX uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do zorganizowania Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej Dialogi Młodych. Należy wspomnieć, że pomysł spotkania młodzieży z okolicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zrodził się na jednym ze spotkań licealnego klubu „Młody obywatel”, któremu przewodniczył pan Zygfryd Kozera – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie. Głównym celem, który miał przyświecać owej imprezie, była chęć stworzenia możliwości wymiany poglądów młodzieży na otaczające ich społeczno – gospodarcze warunki oraz odnalezienie najistotniejszych wartości życiowych i obywatelskich.

 

Młodzi ludzie są to zazwyczaj osoby kreatywne, pełne energii i gotowe do działania. Dodatkowo, każdy chciałby mieć szansę ukazania światu swoich poglądów i koncepcji życiowych. Odmienność i różnorodność punktów widzenia młodzieży sprawiła, że aby umożliwić ich przedstawienie w szerszym gronie, wybrano formę konferencji, nadając pierwszemu i kolejnym spotkaniom nazwę własną: DIALOGI MŁODYCH. Z roku na rok pojawiają się nowe tematy spotkań, które dają możliwość wykazania się młodzieży w różnych dziedzinach. Tematem pierwszej konferencji był patriotyzm Wielkopolan, zaś motywem wiodącym dziewiątego spotkania jest szeroko pojęty wolontariat. Odwołaniem do owego hasła może być treść słów: „pomagając innym, pomagamy sobie”. Każdy z nas zdaje sobie              z pewnością sprawę z tego, iż świat może być dużo lepszy, jeśli istnieją na nim ludzie, którzy chcą nieść pomoc innym.

 

Tego typu konferencja jest doskonałą okazją do podsumowania wszelkich działań oraz organizacji tworzonych przez młodzież z całego powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Od 2011 roku, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, podejmuje się coraz więcej działań zmierzających do polepszenia życia społecznego w poszczególnych dziedzinach. 16 grudnia br. w LO w Czarnkowie zebrało się 19 grup z różnych szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów, aby móc rozpocząć obrady na temat wolontariatu.

 

Konferencję rozpoczęto w żartobliwym tonie scenką przygotowaną przez uczniów klasy II d, w której nawiązano do pomocy organizatorom mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Dzięki temu, w lekki i przyjemny sposób ukazano rolę wolontariuszy w naszym świecie. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji prowadzący powitali honorowych gości: pana Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Członków Zarządu Absolwentów oraz nauczycieli –doradcę metodycznego panią Marzenę Teterus. Wśród uczestników konferencji znaleźli się uczniowie z gimnazjów w Młynkowie, Gębicach, Czarnkowie, Lubaszu, Drawsku i Romanowie Dolnym. Starszą młodzież reprezentowały zespoły z Trzcianki, Krzyża, Lubasza i Czarnkowa.

 

Następnie przystąpiono do prezentacji prac uczniów, które mimo powtarzających się tematów, zaskakiwały odmiennością i kreatywnością. W czasie trwania konferencji można było usłyszeć i obejrzeć wiele interesujących wystąpień. Młodzież przedstawiła swoje zaangażowanie w różnych organizacjach takich, jak: Szkolne Koło Caritas, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, a także w programie „Poczytaj mi przyjacielu”, czy akcji Czaruś Cup. Do najciekawszych należały wystąpienia uczniów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaszu, którzy w humorystyczny sposób ukazali wolontariusza w roli Supermana. Pozytywnie odebrane zostały także dynamiczne prezentacje uczniów gimnazjów z Lubasza            i Młynkowa.

 

Każda z grup dążyła do ukazania starań, które wkładają w pomoc innym, co sprawia, że słowo „wolontariusz” nie jest im obce. Począwszy od drobnych działań: zbiórkach zabawek, pieniędzy czy żywności, a kończąc na udziale w ogólnopolskich akcjach takich, jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy Dziewczynka z Zapałkami, ci młodzi ludzie dali nam    do zrozumienia, że potrzeba tak niewiele, aby podarować komuś uśmiech i szczęście.

 

Novum tegorocznej konferencji była wzajemna ocena przedstawionych prezentacji  i wystąpień, przeprowadzona w końcowej części konferencji. Dzięki temu sami uczestnicy mogli dokonać wyboru najlepszego zespołu. Po podliczeniu ogólnej punktacji przyszedł czas na wręczenie nagród. I nagrodę - grand prix w postaci certyfikatów złotego pióra oraz markowe długopisy otrzymali uczniowie z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  w Lubaszu za prezentację pod tytułem: „Wokół nas – aktywni lokalnie.”. II nagroda   oraz certyfikat srebrnego piórka za wykonanie pracy o wolontariacie, przyznano grupie   z gimnazjum w Lubaszu. Uczniowie czarnkowskiego „ogólniaka” zaprezentowali natomiast pracę pod tytułem: „Aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.”, dzięki czemu certyfikat brązowego pióra kronikarza „powędrował” w ich ręce. Nagrody wręczone zostały przez organizatora – pana Zygfryda Kozerę oraz zastępcę dyrektora liceum - panią Marzenę Pietraszak.

 

Wszyscy biorący udział w konferencji otrzymali Kronikę Jana z Czarnkowa uzupełnioną fotokopią rękopisu kroniki zachowanej w bibliotece króla Stanisława Augusta oraz dyplomy okolicznościowe. Na zakończenie wszystkich zebranych w świąteczny i śpiewający klimat wprowadziły  Patrycja Włodarek i Gosia Nowakowska.

 

Dziewiąta edycja projektu DIALOGI MŁODYCH z pewnością nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli, a także dofinansowanie ze środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Podziękowania za sponsorowanie konferencji należą się również OSM Czarnków, które umożliwiło nam degustację produktów mlecznych   oraz Stowarzyszeniu Absolwentów LO im. Janka z Czarnkowa, za przekazanie Kronik Jana   z Czarnkowa w liczbie 100 egzemplarzy.

 

Kolejna edycja spotkania będzie szczególna, bo jubileuszowa. Mamy zatem nadzieję, że tegoroczni uczestnicy ponownie przybędą do naszego liceum, aby przedstawić swoje pomysły w jeszcze większym gronie młodzieży. Wszystkim gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

Realizacja publicznego zadania samorządowego - POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ

 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanego w okresie od 01. 03.2011 r. do 30.06 2011 r.w formie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 1500,- zł przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

Celem zadania było zwiększenie i utrwalenie wiedzy o powiecie i województwie oraz umocnienie patriotyzmu lokalnego młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzez poznanie przyrody, zabytków, kultury i tradycji regionu wielkopolskiego.

 

Zadanie jest drugim etapem realizacji projektu edukacyjno-wychowawczego dla około 40 osobowej grupy młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu Czarnkowa i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zainteresowanej dziejami Czarnkowa i Wielkopolski, realizowane w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.

 

W 1-szym semestrze 2010/2011 uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych realizowanych w formie wycieczek:

 

 • Wycieczka edukacyjna do parku w Czarnkowie.

 

§  Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna„Od ziarenka do bochenka” - Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu. Wycieczka obok walorów turystycznych poszerzyła wiedzę o sposobie przemiału ziarna. Młodziez mogła zapoznać się  z życiem codziennym młynarzy i ich rodzin. Dowiedzieć się co to jest turbina Francisa i jak napędza urządzenia młyńskie? Jak wyglądało żarno nieckowe? Do czego służyła stępa nożna, a do czego kielichowa? I jak działał śrutownik mechaniczny? Czy zrobienie mąki lub kaszy jest trudne, można było się przekonać własnoręcznie. Czy zrobienie mąki lub kaszy jest trudne, można było się przekonać własnoręcznie.

 

§  Wycieczka edukacyjnaprodukty mleczarskie i ochrona srodowiska OSM Czarnków.

 

Po wysłuchaniu prelekcji wygłoszonej przez Prezesa OSM młodzież miała okazje zwiedzić hale produkcyjne i zapoznać się z całym cyklem przetwórstwa mleka oraz linią technologiczną  serków jogurtów i innych mlecznych smakołyków. Zapoznano się także z sposobem utylizacji odpadów poprodukcyjnych na przykładzie nowoczesnej oczyszczalni budowanej w zakładzie w Chodzieży wg standardów unijnych.  Po zwiedzaniu uczestnicy degustowali znane w całym kraju specjały czarnkowskiej OSM. Na zakończenie Anna Szwedek – uczennica LO Czarnków wręczyła Prezesowi „Kronikę Jana z Czarnkowa”.

 

W 2-gim semestrze, tj. w okresie objętym dofinansowaniem Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, projekt był realizowany w formie:

 

§    Zielonej lekcji w  Arboretum Kórnickim. Lekcja pozwoliła na lepsze wykorzystanie czasu spędzonego w Arboretum oraz na rozszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach z biologii.

 

§    Zwiedzania  Muzeum w Rogalinie, gdzie zwiedzono  dwa skrzydła pałacowe, galerię malarstwa oraz powozownię. Ekspozycja wnętrz w skrzydle południowym odwołuje się do kolejnych epok w dziejach pałacu i historii rodu Raczyńskich, prezentując ciekawy zespół obrazów, rzemiosła artystycznego i mebli. Szczególnym miejscem jest znajdujący się w skrzydle północnym Gabinet Edwarda hr. Raczyńskiego, który jest wierną rekonstrukcją pokoju w londyńskim mieszkaniu przy 8 Lennox Garden, gdzie Prezydent RP na Uchodźstwie spędził ostatnie 26 lat swojego życia. W Rogalinie podziwiano również  płótna najwybitniejszych malarzy polskich przełomu XIX i XX wieku: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego oraz dzieła znanych artystów europejskich.

 

§    Uczestnicy wycieczki odwiedzili również wiekowe dęby rogalińskie.

 

§    Wycieczki do Krucza – Poznajemy Puszczę Notecką.  Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Krucz.  Ścieżka przyrodniczo-leśna – jej trasa ścieżki przebiega przez teren leśnictwa Ciszkowo i Gniewomierz. Na początku ścieżki znajduje się sala dydaktyczna, z licznymi eksponatami edukacyjnymi, zadaszenie w parku przy siedzibie Nadleśnictwa dla ok. 50 osób, leśna klasa pod gołym niebem oraz grupy tablic przybliżających funkcje, jakie spełnia las oraz jego znaczenie dla  kształtowanie więzi społecznych. Ścieżka została podzielona na trzy części - pieszą o długości ok. 5 km, pieszą lub rowerową o długości ok. 12 km oraz rowerową o długości ok. 20 km, poszczególne części oznaczone są w terenie - część pierwsza kolorem czerwonym, część druga kolorem żółtym, trzecia część kolorem brązowym.
Na ścieżce znajduje się 26 przystanków, na których można zapoznać się z ochroną przyrody, z zachowaniem i ochroną różnorodności biologicznej lasów, retencją wodną, ochroną lasu, selekcją i nasiennictwem, szkółkarstwem, naturalnym odnowieniem lasu, hodowlą lasu, różnymi zespołami roślinnymi, użytkowaniem lasu i miejscami historycznymi. Część pierwsza i druga ścieżki biegnie po bardzo urozmaiconym terenie pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz turystycznym. W pobliżu ścieżki znajdują się trzy duże zbiorniki wodne - zbiornik retencyjny, jezioro Hamrzyskie oraz jezioro Kruteckie. Trzecia część ścieżki to typowy fragment Puszczy Noteckiej z bardzo ubogimi siedliskami oraz wałami wydmowymi.

 

§    Posumowania w dniu 22 czerwca br. na którym uczestnikom, po przeprowadzeniu konkursu wiedzy, wręczono certyfikaty udziału w programie oraz okolicznościowe wydanie „Kroniki Jana z Czarnkowa”.

 

 W poszczególnych etapach udział brało 40 uczniów ponadgimnazjalnych z terenu miasta Czarnków, gminy Czarnków, gminy Lubasz, gminy Połajewo i gminy Wieleń.

 

Realizacja powyższych zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia Dyrekcji Liceum, nauczycieli, absolwentów i młodzieży licealnej. Szczególnie cenne było wsparcie materialne i finansowe naszych przyjaciół i darczyńców, wśród których wymienić należy; Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Czarnkowie, PLASTMET w Lubaszu, Drukarnię STS Sitek w Czarnkowie, Starostwo Czarnkowsko-Trzcianeckie oraz wielu darczyńców indywidualnych.

 

 

 

Sprawozdanie opracował Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

W imieniu Zarządu

 

 

 

Janina Sibilska – Sekretarz Zarządu                                               Zygfryd Kozera – Prezes

 

 

 

Czarnków,  01. 02. 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

 

 

 

Wprowadzenie.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej na dzień 31.12.2011 roku, w oparciu o normy prawne zawarte w:

 

a)      Art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami);

 

b)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539);

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

·         Bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku;

 

·         Rachunku wyników za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku;

 

·         Informacji dodatkowej.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy stowarzyszenia. Niniejszy dokument sprawozdawczy został opracowany przez Magdalenę Wicher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans                                                                                                                                        Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony na dzień 31.12.2011r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

 

Wyszczególnienie                                      

Stan na dzień:

31.12.2010

31.12.2011

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

                        -     

                       -     

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

              1 282,30   

             1 226,02   

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

 

1.

Środki pieniężne

                        -     

                       -     

2.

Pozostałe aktywa finansowe

              1 282,30   

             1 226,02   

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

                        -     

                       -     

Suma aktywów:

              1 282,30   

             1 226,02   

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

              1 282,30   

             1 226,02   

I.

Fundusz statutowy (k.800)

              1 275,84   

             1 282,30   

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

                     6,46   

                  56,28   

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

                     6,46   

 

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

                        -     

                  56,28   

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

                        -     

                       -     

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów:

              1 282,30   

             1 226,02   

Sporządzono i podpisano dnia

   

Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu

   

Ryszard Kukawka

Zygfryd Kozera

 

 

 

Rachunek wyników                                                                                                                  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

Wyszczególnienie:

Dane za rok:

2010

2011

A.   Przychody z działalności statutowej

             5 150,00   

            3 659,00   

I.    Składki brutto określone statutem

                 690,00   

                540,00   

II.  Inne przychody określone statutem

              4 460,00   

              3 119,00   

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

             3 564,20   

            3 050,60   

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

             1 585,80   

               608,40   

D.   Koszty administracyjne:

             1 580,56   

               666,45   

1)   Zużycie materiałów i energii

                 306,50   

                122,60   

2)   Usługi obce

                 648,06   

                  43,85   

3)   Podatki i opłaty

                   72,00   

                  72,00   

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

                 428,00   

                428,00   

5)   Amortyzacja

 

                       -     

6)   Pozostałe

                 126,00   

                       -     

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

                       -     

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

                    1,22   

                   1,77   

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)  (C-D+E-F+G-H)

                    6,46   

-                56,28   

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

                       -     

                       -     

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

                    6,46   

-                56,28   

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

                       -     

-                 56,28   

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

                     6,46   

 

Sporządzono i podpisano dnia

   
 

Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu

 

Ryszard Kukawka

Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa z siedzibą w Czarnkowie przy
ul. Kościuszki 92 zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa wyszczególnionymi w części wprowadzającej niniejszego dokumentu.

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SAWiS w przyszłości oraz w zakresie przedmiotowym jak do chwili obecnej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec powyższego bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Zestawienie obrotów i sald poszczególnych kont księgowych SAWiS (na podstawie programu Vulcan)
 2. Zestawienie wpływów kwot składek członkowskich w roku 2011 (analityka).
 3. Potwierdzenie salda rachunku bankowego na dzień 31.12.2011 r. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).