Protokół

 

zwyczajnego, sprawozdawczego

 

walnego zgromadzenia członków

 

(IV Zwyczajne WZCZ)

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 29 marca 2011 roku.

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią zawiadomienia odbyło się 29 marca 2011 roku w sali nr 13 budynku głównego LO, wg następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 7. Sprawozdania:

 

  1. z działalności merytorycznej Zarządu za 2010 rok,

  2. z działalności finansowej za 2010 rok.

 

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2010 i kierunkami działania w roku 2011 roku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku,

 2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok,

 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

 4. przeznaczenia wyniku bilansowego za 2010 rok,

 5. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2010 rok,

 6. kierunków działania SAWiS w 2011 roku,

 

 1. Sprawy organizacyjne: - zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.

 2. Dyskusja nad projektem zmian w liczbie aktywnych członków.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian liczby członków.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

   

  Ad. 1.

  Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków .

  Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania, który znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

  Ad. 2.

  W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

  Przewodniczącym został wybrany kol. Szymon Zieliński, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Wandę Wachońską. Protokolantem została kol. Dominika Chmaj.

  Ad. 3.

  Przewodniczący WZ kol. Szymon Zieliński przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4.

  W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

  Do komisji wybrano następujące osoby:

 

 • Kol. Sławomir Żarczyński
 • Kol. Małgorzata Wiśniewska
 • Kol. Dominika Chmaj

 

Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 • Kol. Andrzej Wiśniewski
 • Kol. Włodzimierz Naderza
 • Kol. Kazimierz Godawa

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kol. Sławomir Żarczyński stwierdził, że zgodnie z listą obecności w zebraniu bierze udział 25 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 

(Załącznik nr 1 niniejszego protokółu).

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2010 rok przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera. (Załącznik nr 2 niniejszego protokółu).

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2010 przedstawił Ryszard Kukawka.

 

(Załącznik nr 3 niniejszego protokółu).

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz. Komisja Rewizyjna

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. (załącznik nr 3 niniejszego protokółu. Przedstawił również wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2010 rok. (Załącznik nr 4 niniejszego protokółu)

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

 1.  Bogumił Masiakowski – Wyraził pozytywna opinię o pracy Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie za opracowanie materiałów tekstowych i fotograficznych oraz opracowanie treści biuletynu poświeconego w głównej mierze Zjazdowi Absolwentów, który odbył się w czerwcu 2009 roku. Proponuje rozważyć możliwość wprowadzenia w następnym biuletynie SAWiS rubrykę „nasi wychowawcy” i „znani absolwenci”; jako pierwszego wychowawcę proponuje umieścić  – prof. Józef Markiewicz.

 2. Szymon Zieliński – nawiązując do wcześniej dyskutowanej sprawie skrócenia nazwy Stowarzyszenia wyraził pogląd aby pozostawić pełną nazwę dotychczasową jako pamiątkę i dowód pierwszeństwa oraz inicjatywy absolwentów LO powołania stowarzyszenia promującego postać i dzieło Janka z Czarnkowa. Pozostańmy zatem przy treści dotychczasowej.

 3. Małgorzata Wiśniewska – zwerbalizowała swoje pozytywne wrażania z udziału w konferencji DIALOGI MŁODYCH przygotowanej z inicjatywy Prezesa zarządu Stowarzyszenia przez młodzież naszego Liceum. Podkreśliła znaczenie takich form aktywności społecznej młodzieży licealnej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podkreśliła znaczenie międzyszkolnej konferencji młodzieżowej DM jako doskonałego sposobu promocji Liceum wśród młodzieży gimnazjalnej, która później składa wnioski o jej przyjęcie i możliwość nauki w Liceum. Nabór kolejnych roczników uczniów jest koniecznym warunkiem istnienia i rozwoju tej najstarszej w powiecie szkoły średniej.

 4. Wanda Wachońska – podkreśliła potrzebę kontynuowania uroczystości Dnia Patrona jako lekcji wychowawczej dla kolejnych roczników, uczącej umiłowania swojej Małej Ojczyzny; honorowania wyróżniających się uczniów dyplomami Cerfificatum maximum.

 5. Andrzej Piotrowicz, w sprawie zmian w treści statutu – uważa, że dotychczasowa treść statutu nie utrudnia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy  możliwości awansu młodzieży z małych środowisk, na wzór Janka z Czarnkowa. Stowarzyszenie, jeśli tylko starczy sił i środków, a szczególnie zaangażowanych członków absolwentów i sympatyków, nie powinno ograniczać się tylko do młodzieży naszego LO, ale także innych szkół.

 6. Ryszard Kukawka – weryfikacja członkowstwa była potrzebna ze względów organizacyjnych  (formalna przynależność bez jakichkolwiek form udziału w podejmowanych przedsięwzięciach)i formalno-prawnych (niemożność prawomocnego obradowania) i finansowych (duża liczba członków –mała kwota składek)

 7. Zygfryd Kozera – konieczność powołania i działania komisji historycznej  do zbierania i opracowywania biografii absolwentów; pozyskiwania środków na kolejny biuletyn SAWiS; zasadność nadania tytułu członka honorowego,

 8. Szymon Zieliński – potrzeba uaktualnienia wykazu absolwentów na stronie internetowej. Wskazał również na celowość kontynuacji  realizacje projektu edukacyjnego dofinansowanego przez Starostwo pn. „Poznajemy Wielkopolskę”.

 9. Włodzimierz Naderza – można rozpatrzyć propozycje wydawania biuletynu zawierającego treści napisane przez uczniów; jednym z wyróżnień mogłoby być umieszczenia tekstu maturzysty z klasy medialnej,

 10. Bogumił Masiakowski – podjąć współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Czarnkowa.

   

  Ad. 10.

  Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zebrania przedstawił projekty odpowiednich uchwał i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem:

 

 1. Uchwała nr 11/VI/02 – w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 2. Uchwała nr 10/VI/03 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 3. Uchwała nr 11/VI/04 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uchwała nr 11/VI/05 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 2. Uchwała nr 11/VI/06 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2010; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 3. Uchwała nr 11/VI/07 – w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w 2011 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 4. Uchwała nr 11/VI/08 – w sprawie zmiany liczby członków; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  Ad. 11.

  Sprawy organizacyjne –

  Ad. 14.

  W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili zasadności dalszego działania Stowarzyszenia.

  Ad. 15.

  Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

   

  Protokółowała: Dominika Chmaj

   

   

   

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Janina Sibilska                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/01

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                   stwierdzenia prawomocności uchwał.

 

W celu zapewnienia legalności i ważności podejmowanych uchwał, na podstawie § 14 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia oraz § 2 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

 1. Na podstawie kontroli listy obecności Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na WZCz, jest obecnych 25 członków (protokół stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały).

 2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał w pierwszym terminie.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                             Wanda Wachońska                                Szymon Zieliński                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do uchwały WZCz

 

nr 11/VI/01

 

z  dnia 29.03.2011

 

Protokół

 

Komisji Skrutacyjnej

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

Spisany w dniu 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                        prawomocności podejmowania uchwał.

 

 1. Komisja w składzie:

  - Sławomir Żarczyński                   Przewodniczący

  - Małgorzata Wiśniewska            Członek

  - Dominika Chmaj                       Członek

  stwierdza, że na ogólną liczbę 46 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 25 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

 2. Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

   

  Podpisy komisji

   

  1………………………

  2 ……………………...

  3. ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/02

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/03

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/04

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2009 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/05

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                   przeznaczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2010 roku.

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 Nadwyżkę bilansową w kwocie 6,46 zł, wyrażającą dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zaksięgować na zwiększenie funduszy statutowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uchwała Nr 11/VI/06

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                   udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2010 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2010 rok Zarządowi w składzie:

 

- Zygfryd Kozera                     Prezes,

 

- Szymon Zieliński                  Wiceprezes,

 

- Ryszard Kukawka                    Skarbnik,

 

- Janina Sibilska                  Sekretarz,

 

- Włodzimierz Naderza            Członek,

 

-Dominika Chmaj                  Członek,

 

- Andrzej Wiśniewski              Członek.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie:

 

                        przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2011 rok.

 

Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć do realizacji w 2011 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

 • prowadzić ścisłą współpracę z aktywną społecznie młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania tradycji i dokonań,

 • kontynuować realizacje projektu edukacyjnego dofinansowanego przez starostwo pn. „:Poznajemy Wielkopolskę”.

 • wydać  biuletyn informacyjnego Stowarzyszenia, poświęcony aktywności i zaangażowaniu społecznemu młodzieży naszego powiatu, uczestniczącej w projektach edukacyjnych kształtujących:

 

 • wrażliwość i aktywność społeczną – Międzyszkolna Konferencja Młodzieżowa DIALOGI MŁODYCH,
 • świadomość historyczną – DZIEŃ PATRONA JANKA Z CZARNKOWA,
 • pozytywny i aktywny stosunek do wiedzy – OMNIBUS.

 

 • zorganizować funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 • usprawnić techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Wanda Wachońska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

w roku 2010.

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Zarząd w składzie:

 

 • Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 • Wiceprezes – Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

 • Sekretarz – Janina Sibilska, zam. Czarnków

 • Skarbnik – Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

 • Członkowie – Włodzimierz Naderza - zam. Czarnków, Dominika Chmaj - zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski - zam. Goraj.

  Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący - Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 • Sekretarz  Małgorzata Wiśniewska, zam. Czarnków

 • Członek – Kazimierz Godawa, zam. Rosko

  Zmiany w składzie osobowym Zarządu, w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009,  są wynikiem rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza przez kol. Hannę Skotarczak i funkcji Skarbnika przez  kol. Irenę Kozłowską oraz rezygnacji  kol. Małgorzaty Pisula -  z funkcji członka Zarządu i kol. Ewy Kozłowicz – z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Nowy skład osobowy został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków  Nr 10/V/9 z dnia  30 marca 2010 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

  Główne cele statutowe:

 

 • popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 • wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 • działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców , sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 

 • organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp.

 • organizowanie różnych form pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą szkolną, dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

  Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie  funkcjonuje jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 1. Sprawy proceduralne.

  Zarząd odbył osiem protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Walne Zgromadzenie oraz planu pracy Zarządu:

 

 • w dniu 20 stycznia 2010 roku z tematem wiodącym -  informacja o aktualnym stanie kadrowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz projekt zmian w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia, a także podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu WZCz za 2009 rok.
 • w dniu 17 lutego 2010 roku z tematem wiodącym - informacja o przygotowaniach sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz informacja o założeniach scenariusza  DNIA PATRONA LICEUM  2010  - JANKA Z CZARNKOWA.
 • w dniu 15 marca 2010 roku z tematem wiodącym - prezentacja projektów sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej na WZCz, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia materiałów na WZCz.
 • w dniu 28 kwietnia 2010 roku z tematem wiodącym - informacja o przebiegu obchodów Dnia Patrona.
 • w dniu 16 czerwca 2010 roku z tematem wiodącym - sprawy finansowe i członkowstwa – realnej liczby członków  Stowarzyszenia.
 • w dniu 22 września 2010 roku z tematem wiodącym - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
 • w dniu 17 listopada 2010 roku z tematem wiodącym - przygotowania do wydania biuletynu pozjazdowego, udział Stowarzyszenia w przygotowaniach projektu DIALOGI MŁODYCH.
 • w dniu 22 grudnia 2010 roku z tematem wiodącym - sprawozdanie z DM 2010, sprawy formalno-proceduralne: wpis zmian danych osobowych do KRS.

 

 

 

  1. Działalność merytoryczna.

 

 1. Biuletyn informacyjny SAWiS Nr 2/2010,

 

Opracowano założenia techniczno-formalne, wg których biuletyn będzie źródłem informacji po VI Zjeździe Absolwentów2009. Planowana objętość -  8 stron A4. Jakość – druk kolorowy na papierze kredowym. Propozycja układu tekstowo-graficznego:

 

  • Strona 1-sza, tytułowa –logo SAWiS jak w biuletynie Nr 1. Krótki tekst pozjazdowy, grafika powielająca logo Zjazdu z amfiteatru – tarcza szkolna z napisem TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ.

  • Strona 2-ga i 3-cia: reportaż słowno-fotograficzny z tekstem Macieja Polanowskiego i dokumentującymi go zdjęciami w układzie chronologicznym, zgodnie z przebiegiem kolejnych faz Zjazdu.

  • Strona 4-ta i 5-ta, środkowa – centralne zdjęcie panoramiczne z amfiteatru, nad nim i pod nim zdjęcia obrazujące budynek Liceum, grafikę z Jankiem, logo liceum i SAWiS.

  • Strona 6-ta i 7-ma – powitania i wspomnienia, zdjęcia witających się po latach, zdjęcia w klasach, na boisku szkolnym, przed kościołem, w amfiteatrze itp.

  • Strona 8-ma – podziękowania dla współorganizatorów, zaproszenie na Zjazd 100-lecia w 2019.

   Nakład 300 egzemplarzy.

   Biuletyn kierujemy do:

   - Absolwentów i gości uczestników Zjazdu celem utrwalenia miłych wspomnień…

   - absolwentów nieobecnych celem zachęty do udziału, abyśmy wszyscy byli razem w 100-lecie Liceum. 

   Na ostatniej stronie zostanie zamieszczone zdjęcie „ławeczki” z Jankiem z Czarnkowa z tekstem:  Janko z Czarnkowa na odnowionym rynku.

   Pierwszy materialny symbol wielkiego czarnkowianina i jego dzieła ufundowany przez Radę Miasta i Burmistrza Czarnkowa przy ideowym i medialnym wsparciu Stowarzyszenia.

   oraz podziękowanie o treści:

   Podziękowanie

   Władzom Samorządowym

   Miast, Gmin i Powiatu oraz Przedsiębiorcom

   Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego

   Absolwentom i Sympatykom

   Liceum Ogólnokształcącego im Janka z Czarnkowa

   w Czarnkowie

   Składamy serdeczne wyrazy serdecznej wdzięczności

   za pomoc organizacyjną, materialną i finansową,

   a przede wszystkim :

   - pracę i trud włożony w przygotowanie VI Zjazdu Absolwentów,

   - umożliwienie publikacji okolicznościowego wydania KRONIKI JANA Z CZARNKOWA,

   - pomoc w rozwiązywaniu problemów logistycznych

   oraz udział w obchodach 90-lecia Liceum.

   Komitet Organizacyjny

   VI Zjazdu Absolwentów 2009

   Dyrektor Liceum                        Prezes Zarządu Stowarzyszenia

    

    

                                                           

   Na dzień sporządzenia sprawozdania biuletyn jest przygotowywany do druku, a jego zakończenie planowane jest przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, tj. do końca marca 2011 roku.

 

 1. Przedsięwzięcia  statutowe wśród młodzieży licealnej.

 

Dzień Patrona.

 

Tradycyjnie, od kilku lat, „imieniny szkoły” obchodzone są w ostatniej dekadzie kwietnia, na pamiątkę odnowienia nadania Liceum imienia Janka z Czarnkowa przez Radę Miasta – 27 kwietnia 1959 roku. Impreza od 2007 roku, tj. od powstania SAWiS organizowana jest wspólnie przez Dyrekcję Liceum oraz Zarząd Stowarzyszenia. Zaproszenie jako gospodarz wysłał dyrektor Żarczyński do władz samorządowych miasta i powiatu oraz absolwentów wskazanych przez SAWiS, w tym członków Zarządu Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się wg scenariusza uroczystości, który był wcześniej prezentowany członkom Zarządu. Przydomek najstarszej szkoły w powiecie zobowiązuje. Nazwane imieniem zasłużonego Czarnkowianina liceum, pielęgnuje tradycje i stara się, by młodzież pamiętała o swoim znakomitym patronie. Jego zasługi dla miasta i kraju, wspominali w okolicznościowych przemówieniach mówcy, wicestarosta Tadeusz Teterus oraz dyrektor szkoły, Sławomir Żarczyński. W części oficjalnej, najaktywniejszym uczniom wręczono honorowe wyróżnienia. "Certificatum maxima cum lauda" otrzymali:

 

Agnieszka Ciechanowska, Anna Molska, Agnieszka Bołzan, Paula Dominiak, Natalia  Brykarczyk oraz Mateusz Koźma z tekstem:

 

Będąc uczniem/uczennicą w latach 2007 – 2010 przynosił/a chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez dobre wyniki w nauce i działania przedsiębiorcze

 

oraz: Natalia Gralińska,  Łukasz Sobkowski i Surma Marcin z tekstem: Będąc uczniem/uczennicą w latach 2007 – 2010 przynosił/a chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez dobre wyniki w nauce i działania społeczne i wokalno-muzyczne lub działania społecznie użyteczne.

 

 Tradycyjnie złożono kwiaty pod popiersiem Janka z Czarnkowa oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Część, która odbyła się na dziedzińcu szkolnym, zakończyła zabawna inscenizacja zatytułowana "z wizytą u dziadka Janka". Zebrani obejrzeli barwny i dowcipny spektakl, w stylowej inscenizacji. W strojach z epoki wystąpili też uczniowie-aktorzy. Gromkimi brawami nagrodzono występujących oraz śpiewającego Szymona.  Z nie mniejszym entuzjazmem, przyjęto też decyzję dyrektora Żarczyńskiego o anulowaniu pozostałych zajęć szkolnych, do dnia następnego. Podczas gdy uradowani uczniowie pakowali manatki, w budynku szkolnym, odbyła się bardziej kameralna część obchodów. Zaproszeni goście wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną „Rola Piastów i Wielkopolski w tworzeniu polskiej państwowości”, wysłuchali krótkiego recitalu muzyki dawnej na dudach wielkopolskich (poprzedzony wstępem o tym instrumencie), obejrzeli filmik o Janku z Czarnkowa, wysłuchali prezentacji multimedialnej o wynikach forum internetowego w sprawie pomnika Janka z Czarnkowa na czarnkowskim rynku.

 

Całość zakończyła uczta w specjalnie przygotowanej na uroczystość "piastowskiej kuchni".
Dzień Patrona w czarnkowskim liceum, pokazał jak ważną częścią programu nauczania i wychowania jest kultywowanie tradycji. Przygotowany w znacznej części przez Stowarzyszenie Absolwentów LO i jego Prezesa Zygfryda Kozerę program, na pewno wszyscy odebrali z wielkim uznaniem. Uroczystość stała się też kolejnym, ważnym momentem w życiu szkoły. Czarnkowskie Liceum od wielu lat stanowi miejsce, które swoim charakterem oraz poszanowaniem tradycji, integruje środowiska całego powiatu. W ślady Janka z Czarnkowa, ruszyło wielu absolwentów, przed kolejnymi, szansa na nie mniejsze sukcesy i dokonania. 

 

DIALOGI MŁODYCH.

 

Jest to międzyszkolne spotkanie, na którym młodzież oraz ich opiekunowie stawiają sobie trudne pytania, nad którymi debatują. Jest to idealny moment, aby każdy mógł wyrazić własne zdanie na temat problemów współczesnego świata oraz otworzyć się na potrzeby innych ludzi. W tym roku tematem wiodącym była myśl: „Wokół nas…”.

 

    Na konferencję przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Pan Wiesław Maszewski, Burmistrz Czarnkowa Pan Franciszek Strugała, Członek Zarządu Powiatu Pan Jan Pertek, Dyrektor LO w Czarnkowie Pan Sławomir Żarczyński, absolwenci seniorzy - Panie: Janina Sibilska, Wanda Wachońska, Małgorzata Wiśniewska oraz nauczyciele i opiekunowie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zespołów uczniowskich. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Starosta Wiesław Maszewski. W swojej wypowiedzi podziękował młodzieży za coroczne przygotowanie konferencji i wyraził zadowolenie z faktu, iż uczniowie nadal chcą spotykać się na tego typu przedsięwzięciach. Następnie wszystkich zgromadzonych ciepło przywitały prowadzące, uczennice klasy IIb : Joanna Krenz, Marta Szczepańska, Idalia Jur, Weronika Mituta. 

 

    Dialogi Młodych mają wieloletnią tradycję, dlatego Angelika Sober i Hubert Kaziński przypomnieli wszystkim uczestnikom zeszłoroczną Konferencję, która odbyła się pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Następnie przedstawiona została piosenka o Janku, która wszystkim bardzo się spodobała. Była ona przygotowana przez uczniów i absolwentów LO w Czarnkowie, w której wokalnie zaprezentowała się Katarzyna Wiza.

 

    W Konferencji wzięli udział uczniowie następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance, Prywatnego Liceum w Lubaszu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp., Prywatnego Zespołu w Czarnkowie, Gimnazjum w Siedlisku, Gimnazjum w Lubaszu, Gimnazjum w Romanowie Dolnym, Gimnazjum w Dębicach, Gimnazjum w Czarnkowie oraz organizatorzy imprezy Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie. Niestety z powodu trudnych warunków na drodze nie udało się dotrzeć na spotkanie Gimnazjum z Drawska. Uczniowie w swoich prezentacjach zmierzyli się między innymi z takimi tematami jak: „Uczniowski czas wolny”, „Spełnione marzenia”. „Pełnoletniość – furtka w dorosłość”, „Młode matki…”,  „Dopalacze”, „Ochrona środowiska” czy „Turystyczne hobby”.

 

     Wszyscy zgromadzeni mogli odpocząć podczas trzech przerw, które były przerywnikiem pomiędzy prezentacjami z różnych szkół. Podczas pierwszej przerwy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska tradycyjnie przygotowała smaczny poczęstunek. W końcowej części spotkania w radosny nastrój wprowadziły nas uczennice czarnkowskiego liceum, które zaśpiewały świąteczną piosenkę. Reprezentacje każdej ze szkół otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki. Na koniec głos zabrał organizator imprezy – kol. Zygfryd Kozera, który życzył każdemu pogody ducha z okazji zbliżających się świąt.

 

    Zaproszeni opiekunowie i uczniowie podkreślali, że dobrze było spotkać się  i porozmawiać na tematy bliskie sercom młodzieży. Każda praca wykonana była solidnie i charakteryzowała się ogromną dojrzałością oraz zaangażowaniem młodzieży. Również w tym roku wybór tematu Konferencji był strzałem, w 10, ponieważ każda prezentacja wzbudzała niebywałe emocje. Szkoda, że następne Dialogi Młodych odbędą się dopiero w grudniu za rok.      

 

 

 

 1. Realizacja publicznego zadania samorządowego.

 

Przedsięwzięcie było wykonywane przez Stowarzyszenia jako zadanie publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania i realizowane w okresie od 01. 03.2010.  do 30.06 2010. w formie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 1200,- zł przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

Nazwa zadania.

 

POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ - Warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

 

Cel.

 

Zwiększenie zasobów i utrwalenie wiedzy o powiecie i województwie oraz umocnienie patriotyzmu lokalnego młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzez poznanie przyrody, zabytków, kultury i tradycji regionu wielkopolskiego.

 

Sposób realizacji.

 

Zadanie jest częścią trzyletniego projektu edukacyjno-wychowawczego dla około 45 osobowej grupy młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu Czarnkowa i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zainteresowanej dziejami Czarnkowa i Wielkopolski, realizowane w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.

 

W 1-szym semestrze 2009/2010 uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych realizowanych w formie wycieczek:

 

 • Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna – Początki Państwa Polskiego, Gniezno(Katedra), Ostrów Lednicki (Muzeum Piastów), Pola Lednickie (Brama Trzeciego Tysiąclecia). Wycieczka obok walorów turystycznych poszerzyła i utrwaliła wiedzę o początkach Państwa Polskiego i roli Wielkopolski jaką odegrała w procesie formowania Państwa.
 • Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna – historaia naszych okolic Szamotyły (Zamek Górków, Baszta Halszki, Kolegiata). Jej głównym celem, obok popularyzacji turystyki krajoznawczej, było poznawanie zabytków i historii Wielkopolski w najbliższej okolicy Czarnkowa.

 

W 2-gim semestrze, tj. w okresie objętym dofinansowaniem Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, projekt był realizowany w formie:

 

 • Lekcji muzealnych  prowadzonych przez pracowników Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Lekcje obejmowały: 1/ okres poczatków Państwa Polskiego z uwypukleniem roli Wielkopolski i znaczenia grodów nadnoteckich, 2/Królestwo Polskie czasów czasów króla Kazimierza Wielkiego, 3/ postać i dzieło Janka z Czarnkowa, 4/dzieje i rozwój miasta Czarnków z uwzględnieniem zabytków, 5/wycieczkę po  mieście z uwzględnieniem charakterystycznych cech założeń lokacyjnych z okresu średniowiecza.

 • Wycieczki do Poznania w dniu 16 kwietna br., której program przewidywał  zapoznanie z dziejami dawnego Poznania, jako kolebki polskiej państwowości. W związku z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP oraz prawie stu znamienitych Polaków, wycieczkę rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem Ofiar Katynia. W dalszej części wycieczki uczestniczyliśmy w spaktaklu „światło, dźwięk – Dawny Poznań” w podziemiach kościoła na wzgórzu Przemysława. Zwiedziliśmy Farę Poznańską, Stary Rynek, Ostów Tumski z Katedrą, Śródkę i Chwaliszewo  z mostem Rocha

 • Wycieczki do Piły w dniu 21 czerwca br., której program obejmował poznanie miejsc i postaci związanych z historią regionu wielkopolskiego, a szczególnie Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

 • Posumowania plenerowego w dniu 23 czerwca br. zakończonego wspólnym zdjęciem pamiatkowym na punkcie widokowym – Krzyżowa Góra – w Czarnkowie.

   W poszczególnych etapach udział brało  około 45 uczniów ponadgimnazjalnych z terenu miasta Czarnków, gminy Czarnków, gminy Lubasz, gminy Połajewo i gminy Wieleń.

  Rezultaty.

  45 dziewcząt i chłopców młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poszerzyło  zakres posiadanej wiedzy o regionie; będącej czynnikiem wzmacniającym dumę bycia Wielkopolaninem oraz zdobyło umiejętności zbierania i opracowywania informacji o regionie urodzenia lub zamieszkania.

  Sprawozdanie opracował Zarząd Stowarzyszenia.

  W imieniu Zarządu

  Janina Sibilska – Sekretarz Zarządu                       Zygfryd Kozera – Prezes

  Czarnków,  01. 02. 2011 r.

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  za rok obrotowy 2010.

  Stowarzyszenie Absolwentów, wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  ul. Kościuszki 92

  64-700 Czarnków

   

  Stowarzyszenie jest osobą prawną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278543.

  Celem Stowarzyszenia jest, więc pomoc, wsparcie i promocja młodzieży aktywnej, która mimo peryferyjnego miejsca urodzenia i zamieszkania osiąga sukcesy edukacyjne i społeczne znacznie wykraczające poza lokalne środowisko.

  Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

  Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez, co najmniej kolejnych 12 miesięcy i dłużej, brak przesłanek o zagrożeniach dotyczących kontynuacji działalności.

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz uchwały Zarządu Nr 10/01/02

  z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie: polityki rachunkowości.

  I.

 

 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

  Środki pieniężne wg wartości nominalnej

  Zasobów rzeczowych i niematerialnych stowarzyszenie nie posiada

 2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:

  Nie wystąpiły.

 3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu zmian sporządzania sprawozdania finansowego:

  Nie wystąpiły.

 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający:

  Sprawozdanie dotyczy czwartego roku działalności.

 5. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym w rachunku zysków i strat:

  Nie dotyczy.

 6. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

  Nie dotyczy

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

31.12.2009

31.12.2010r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

552,64

1282,30

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

552,64

1282,30

1.

Środki pieniężne

552,64

1282,30

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

552,64

1282,30

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

552,64

1282,30

I.

Fundusz statutowy

1275,84

1275,84

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

723,20

6,46

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

6,46

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

723,20

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

552,64

1282,30

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 

 

 

 

 

            Skarbnik Zarządu                                                      Prezes Zarządu

 

             Ryszard Kukawka                                                   Zygfryd Kozera

 

 


 

 

RACHUNEK WYNIKÓW

 

Rachunek wyników                                                                                                                  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków                                                                          Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa REGON 300554775                                                                        sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U.nr 137 poz. 1539 ze zmianami)

Wyszczególnienie:

Dane za rok:

2009

2010

A.   Przychody z działalności statutowej

61522,00

             5,150.00   

I.    Składki brutto określone statutem

420,00

                 690.00   

II.  Inne przychody określone statutem

61102,00

              4,460.00   

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

61435,36

             3,564.20   

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

86,64

             1,585.80   

D.   Koszty administracyjne:

820,25

             1,580.56   

1)   Zużycie materiałów i energii

286,97

                 306.50   

2)   Usługi obce

533,28

                 648.06   

3)   Podatki i opłaty

 

                   72.00   

4)   Wynagrodzenia, bezp. społeczne i inne świadczenia

 

                 428.00   

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

                 126.00   

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

10,41

                    1.22   

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)  (C-D+E-F+G-H)

-723,20

                    6.46   

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

 

                       -     

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

-723,20

                    6.46   

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

723,20

                       -     

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

 

                    6.46   

Sporządzono i podpisano dnia

   

Sporządzono 01 litego 2011 r.

Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu

 

Ryszard Kukawka

Zygfryd Kozera

 

 

 

II.

 

INFORMACJA DODATKOWA.

 

 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

  Nie dotyczy.

 2. Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:

  Nie dotyczy.

 3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

  Nie dotyczy.

 4. Kapitał (fundusze) własny:

  Źródłem funduszów własnych na koniec roku obrotowego jest nadwyżka przychodów nad kosztami.

 5. Zakładana zmiana struktury własności kapitału własnego (funduszu statutowego):

  Bez zmian.

 6. Zysk:

  Wynik finansowy netto (nadwyżka przychodów nad kosztami) za 2010 rok wyniósł 6,46 zł

 7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy:

 

Nadwyżkę bilansową z roku 2010 w kwocie 6.46 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego. ( Uchwała Nr 08/III/09)

 

 1. Informacja o stanie rezerw:

  Nie dotyczy.

 2. Podział zobowiązań wg okresu spłaty:

  Nie dotyczy.

 3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów:

  Nie dotyczy.

   

  III.

 

 1. Struktura rzeczowa  i terytorialna przychodów ze sprzedaży:

  Nie dotyczy.

 2. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe:

  Nie dotyczy.

 3. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zapasów:

  Nie dotyczy.

 4. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania:

  Nie dotyczy.

 5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych;

  Nie wystąpiły

  .

   

  IV.

 

 1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

 

Wyszczególnienie

Stan na:

Początek roku

Koniec roku

Śródki pieniężne razem

848,61  ?

1282,30

1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

2. Środki na rachunkach bankowych

848,61 552,64

 

3. Pozostałe środki pieniężne

0,00

0,00

4. Krótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

  Nie dotyczy.

 2. Wynagrodzenia i nagrody:

  Nie dotyczy.

   

   

   

  Podsumowanie.

 

 1. W minionym roku nie wystąpiły zdarzenia, które by miały istotny wpływ na sytuacje finansową stowarzyszenia.

 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.

 3. Informacje liczbowe odzwierciedlają faktycznie dokonywane operacje finansowe i są zgodne z dokumentacją bankową.

   

   

  pieczęć

   

   

   

   

 

    Skarbnik Zarządu                                                                     Prezes Zarządu
      Ryszard Kukawka                                                                   Zygfryd Kozera

 

 

 

Czarnków 29 marca 2011 roku.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

z kontroli działalności statutowej i finansowej w 2010 roku

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

(na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  Członków

 

obradujące w dniu 29 marca 2011 roku.)

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

 1. Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz,

 2. Członek – Małgorzata Wiśniewska,

 3. Członek – Kazimierz Godawa

   

  działając zgodnie z § 23 pkt 1 - 5 statutu Stowarzyszenia w dniu 9 marca 2011 r. zapoznała się z dokumentacją pracy Zarządu oraz stanem finansów w roku 2010.

   

 

Przedmiotem kontroli Komisji były protokóły posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, podjęte uchwały, dowody ich realizacji oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2010. 

 

Protokóły posiedzeń Zarządu sporządzone są prawidłowo w formie wydruku z nośnika elektronicznego i są zbroszurowane. Kolejne strony są ponumerowane. Zbiór protokółów z roku 2010  jest oprawiony, opatrzony na początku spisem treści i stroną tytułową.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w uchwale Zarządu nr 10/01/02 z dnia 20 stycznia 2010 roku     w sprawie polityki rachunkowości.

 

W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów finansowych komisja stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń.

 

W związku z powyższym komisja proponuje zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe oraz wynikający z niego bilans i rachunek wyników za rok 2010 wyrażający się następującymi kwotami:

 

Bilans:  - Suma aktywów w wysokości                                1 282,30 zł

 

                 - Suma pasywów w wysokości                                1 282,30 zł.

 

Rachunek wyników:

 

 • Przychody z działalności statutowej                               5 150,00 zł.

 • Przychody finansowe                                                                                 1,22 zł

 • Razem przychody                                                            5 151,22 zł

 • Koszty realizacji zadań statutowych                               3 564,20 zł

  w tym:

 

 • 2 841,00 zł - koszty bieżącego 2010 roku,

 •    723,20 zł – strata ubiegłego 2009 roku.

 

 • koszty administracyjne                                                     1 580,56 zł

 • Razem koszty                                                                   5 144,76 zł

 • Wynik finansowy

 •  różnica zwiększająca przychody roku następnego                 6.46 zł

   

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodów były: składki członkowskie (690,00 zł), darowizny osób fizycznych i prawnych (3260,00 zł), dotacja zarządu powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (1200,00 zł) oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1,22 zł). Wydatki dotyczyły zadań statutowych (3564,20 zł), w czym dominującą pozycję  stanowiły wydatki na pokrycie niedoboru z 2009 roku (723,20 zł), wydatki na warsztaty dla młodzieży (1481,50 zł), przedpłata na wydanie biuletynu (420,00 zł)  oraz koszty administracyjne  (1580,56 zł), w tym abonament za stronę internetową (607,56 zł), wynagrodzenia za prace księgowe (428,00 zł), zużycie materiałów (306,50 zł).

  Saldo na 31 grudnia 2010 r. potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wynosiło: 1282,30 zł na rachunku bieżącym. W związku z tym, że Stowarzyszenie uzyskało dodatni wynik na działalności, Komisja proponuje, aby kwotę zysku 6,46 zł z roku 2010 przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

  Działalność finansowa Stowarzyszenia jest zgodna, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

  W powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  .

  Podpisy Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz  ...............................................

 2. Członek – Małgorzata Wiśniewska       ................................................

 3. Członek – Kazimierz Godawa              ................................................

   

  Czarnków, 9 marca 2011 roku.