PROTOKÓŁ

 

ZWYCZAJNEGO, SPRAWOZDAWCZEGO

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

(III Zwyczajne WZCz)

 

 

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 30 marca 2010 roku.

 

Ad. 1.

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią zawiadomienia odbyło się 30 marca 2010 roku w sali nr 13 budynku głównego LO.

 

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków .

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania,  który znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

 

 

Ad. 2.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Ryszard Kukawka, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Janinę Sibilską. Protokolantem została kol. Dominika Chmaj.

 

 

 

Ad. 3.

 

Przewodniczący WZ kol. Ryszard Kukawka przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian i przegłosowano.

 

Przewodniczący poprowadził Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30 marca 2010 roku według porządku obrad zawartego w treści zaproszeń.

 

Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący

 

WZCz przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 4.

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

 • Kol. Andrzej Piotrowicz
 • Kol. Małgorzata Wiśniewska
 • Kol. Dominika Chmaj

 

Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 5.

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 • Kol. Andrzej Wiśniewski
 • Kol. Włodzimierz Naderza
 • Kol. Ewa Piotrowicz

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 6.

 

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kol. Andrzej Piotrowicz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w zebraniu bierze udział 18 członków, co stanowi mniej niż połowę liczby członków. Przyjmując tę informację Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu o godz. 17.30. Zgodnie z Regulaminem – drugie zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 

 

 

Ad. 7. a

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej przedstawił Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera (załącznik nr 7 niniejszego protokółu).

 

 

 

Ad. 7 b

 

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2009 przedstawił Ryszard Kukawka

 

(załącznik nr 8 niniejszego protokółu).

 

 

 

Ad. 8.

 

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz. Komisja Rewizyjna

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

-          kol. Małgorzata Wiśniewska – wyraziła uznanie dla  działalności członków Zarządu, za pracę społeczną podejmowaną w czasie  Zjazdu Absolwentów. Zjazd Absolwentów L O w opinii uczestników został  przygotowany dobrze , bez zastrzeżeń.

 

-          kol. Dominika Chmaj –uczestnicząc w Zjeździe – była bardzo zadowolona

 

-          kol. Ryszard Kukawka – jako absolwent  tej szkoły stwierdzam, że konieczne jest powołanie komisji historycznej w celu opracowania monografii historii i losów jego absolwentów.

 

-          kol. Zygfryd Kozera- uważam , że jest to słuszna uwaga. Proponuję , powołać komisję historyczną w  skład której weszliby: Janina Sibilska , Wanda Wachońska i Przemysław Antkowiak.

 

-           kol. Zygfryd Kozera podkreślił konieczność współpracy z samorządem szkolnym oraz Dyrekcją Liceum w myśl przyjętego na Zjeździe Absolwentów hasła: Liceum to tradycja i współczesność.

 

 

 

Ad. 10.

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zebrania przedstawił uchwały i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.

 

Uchwała nr 10/V/1 – w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2009; uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 10/V/2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/V/3 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/V/4 – w sprawie pokrycia straty bilansowej; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/V/5 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2009; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/V/6 – w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w 2010 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/V/7 – w sprawie planu dochodów i wydatków w 2010 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 11.

 

Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa” i zakresu podmiotowego celów statutowych oraz zmian w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uzasadniając celowość zmian w statucie kol Zygfryd Kozera Prezes Zarządu wskazał na potrzebę przeredagowania niektórych zapisów ze względu na istniejące możliwości pozyskania środków finansowych na działalność wśród młodzieży z różnych źródeł. Proponowane zmiany zlikwidują formalne przeszkody aplikowania o takie środki. Po krótkiej dyskusji podjęto

 

Uchwałę nr 10/V/8 - w sprawie zmian w statucie; uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Proponowane zmiany w składzie osobowym spowodowane są rezygnacją niektórych członków z powodów osobistych, zdrowotnych i czasowych. Należy uszanować ich wolę. Bieżące prowadzenie działalności wymaga pełnego składu władz Stowarzyszenia. Zebrani zaakceptowali uchwałą zarządu z grudnia 2009 roku w sprawie dokooptowania Janiny Sibilskiej oraz Ryszarda Kukawki. Wybrali ponadto Dominikę Chmaj do Zarządu oraz Małgorzatę Wiśniewską do Komisji Rewizyjnej. Zmiany osobowe zaakceptowano podjęciem

 

Uchwały nr 10/V/9 - w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej; uchwałę podjęto jednogłośnie

 

 

 

Ad. 14.

 

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Stowarzyszenia potwierdzili zasadności dalszego działania Stowarzyszenia.

 

Ad. 15.

 

 

 

Uznając porządek za wyczerpany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokółowała: Dominika Chmaj

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

                       Janina Sibilska                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/01

 

  Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 20 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad.

 

 

 

W celu sprawnego prowadzenia obrad, zgodnie z § 8 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać kol. Ryszarda Kukawkę.

 

2.      Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrać kol. Dominikę Chmaj.

 

§ 2

 

1.      Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i jest upoważniony do interpretowania Regulaminu obrad.

 

2.      Sekretarz rejestruje przebieg Walnego Zgromadzenia i sporządza protokół, który wnosi do księgi protokółów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”          członków

„Przeciw”        członków

„Wstrzymało się” członków

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Zygfryd Kozera

 

 

 

Załącznik nr 2

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/02

 

  Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia porządku obrad.

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu obrad Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się porządek obrad o treści przedstawionej w zawiadomieniu. Zatwierdzony porządek obrad stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...... członków

„Przeciw”    ...... członków

„Wstrzymało się”..członków

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do uchwały Nr 10/V/02

 

WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

Porządek obrad WZCz w dniu 30.marca 2010 r.:

 

Porządek obrad:

 

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)      Przyjęcie porządku obrad.

 

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)      Sprawozdania Zarządu  z działalności merytorycznej i finansowej  za 2009 rok.

 

8)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2009 i kierunkami działania w roku 2010.

 

10)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.      przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku,

 

2.      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok,

 

3.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok,

 

4.      przeznaczenia wyniku bilansowego za 2009 rok,

 

5.      udzielenia absolutorium Zarządowi za 2009 rok,

 

6.      kierunków działania SAWiS w 2010 roku,

 

7.      planu dochodów i wydatków w 2010 roku,

 

8.      zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Zarządu,

 

9.      zatwierdzenie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 

11)  Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa” oraz zakresu podmiotowego celów statutowych.

 

12)  Dyskusja nad projektem zmian w statucie.

 

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.

 

14)  Wolne głosy i wnioski.

 

15)  Zamknięcie obrad.

 

Załącznik nr 3

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

Uchwała Nr 10/V/03

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia regulaminu obrad.

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia obrad, zgodnie z §1 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez WZCz     w dniu 27 września 2007 roku.

 

§2

 

 

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ............. członków

„Przeciw”     ....... członków

„Wstrzymało się”....członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/04

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu WZCz, Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję skrutacyjną w składzie:

 

1.      Andrzej Piotrowicz                                    Przewodniczący Komisji

 

2.      Małgorzata Wiśniewska                             Członek

 

3.      Dominika Chmaj                                        Członek

 

§2

 

 

 

Do zadań Komisji należy stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania ważnych uchwał oraz przeprowadzenie głosowania uchwał WZCz.

 

§3

 

 

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

 

§4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ............. członków

„Przeciw”     ....... członków

„Wstrzymało się” ...członków

 

 

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/05

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

 

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu WZCz, Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 

1.      Andrzej Wiśniewski.                                       Przewodniczący Komisji

 

2.      Bogumił Masiakowski                                     Członek

 

3.      Przemysław Antkowiak                                    Członek

 

§2

 

 

 

Do zadań Komisji należy opracowanie wniosków i postulatów oraz przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

§3

 

.Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji

 

 

 

§4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ........... członków

„Przeciw”    ....... członków

„Wstrzymało się” ...członków

 

 

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

Załącznik nr 6

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/06

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   stwierdzenia prawomocności uchwał.

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia legalności i ważności podejmowanych uchwał, na podstawie § 14 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia oraz § 2 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

 

 

a)      Na podstawie kontroli listy obecności Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na WZCz, jest obecnych 25 członków (protokół stanowi załącznik niniejszej uchwały).

 

b)      Walne Zgromadzenie jest prawomocne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       …........ członków

„Przeciw”     ...... członków

„Wstrzymało się”... członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do uchwały WZCz

 

nr 10/V/06

 

z  dnia 30.03.2010

 

 

 

Protokół

 

Komisji Skrutacyjnej

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

Spisany w dniu 18 marca 2009 roku

 

w sprawie:

 

                        prawomocności podejmowania uchwał.

 

 

 

1.      Komisja w składzie:

 

- Andrzej Piotrowicz                   Przewodniczący

 

- Małgorzata Wiśniewska            Członek

 

- Dominika Chmaj                       Członek

 

stwierdza, że na ogólną liczbę 46 członków zwyczajnych w obradach zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 25 członków, co stanowi więcej niż połowę liczby członków Stowarzyszenia.

 

2.      Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a) statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

 

 

 

Podpisy komisji

 

 

 

1………………………

 

2 ……………………...

 

3. ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

do prot. WZCz

 

z dnia 30.03.2010

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

w roku 2009.

 

(przygotowane i opracowane przez zarząd SAWiS na zwyczajne, sprawozdawcze

 

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30 marca 2010 roku)

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Zarząd w składzie:

 

-          Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 

-          Wiceprezes – Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

 

-          Sekretarz – Janina Sibilska, zam. Czarnków

 

-          Skarbnik – Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

 

-          Członkowie – Włodzimierz Naderza, zam. Czarnków, Małgorzata Pisula, zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

-          Przewodniczący - Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 

-          Sekretarz – Ewa Kozłowicz, zam. Czarnków

 

-          Członek – Kazimierz Godawa, zam. Rosko

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu są wynikiem rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza i skarbnika kol. Hanny Skotarczak i kol. Ireny Kozłowskiej i zostały wprowadzone na podstawie uchwały Zarządu Nr 09/06/01 z dnia 9 grudnia 2009 roku; wymagają zatwierdzenia przez WZCz.

 

Cele statutowe:

 

-          skupianie w ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich,

 

-          popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 

-          wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 

-          działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców , sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 

-       organizowanie rocznicowych zjazdów absolwentów Liceum, spotkań koleżeńskich, odczytów, prelekcji itp.

 

-       współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

 

-       umacnianie więzi Liceum z firmami i zakładami pracy absolwentów oraz wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.

 

-       dokumentowanie dorobku Liceum w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań i innych.

 

-       fundowanie nagród dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, aktywność społeczną,  rozsławiających Liceum oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w działaniach edukacyjno-wychowawczych oraz promocji Liceum.

 

 

 

Realizacja celów statutowych.

 

Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie  funkcjonuje jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Sprawy proceduralne.

 

Zarząd podejmował uchwały w sprawach podejmowanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia LO oraz w sprawach bieżących, dotyczące m.in.:

 

§  z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji przedsięwzięć komórek funkcjonalnych Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 90-lecia LO.

 

§  z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie zwołania sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków za 2008 rok.

 

§  z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia członków zwyczajnych.

 

§  z dnia 15 października 2009 roku w sprawie: rozwiązania Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu Absolwentów 2009.

 

§  z dnia 15 października 2009 roku w sprawie: rozliczenia kosztów VI Zjazdu Absolwentów 2009.

 

§  z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: dokooptowania członków Zarządu.

 

§  z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: dysponowania środkami na rachunku bankowym.

 

 

 

B.    Działalność merytoryczna.

 

 1. Zjazd Absolwentów

 

Zarząd odbył sześć protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Walne Zgromadzenie oraz planu pracy Zarządu. Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w doraźnych spotkaniach roboczych Komitetu Zjazdu Absolwentów. Praktycznie sprawy Zjazdu prawie w 100% zdominowały zakres podejmowanych przedsięwzięć. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami imprezie zaplanowanej na 20 czerwca nadano dostojny i wyjątkowy charakter. Komitet organizacyjny, w skład którego wchodzili członkowie Zarządu oraz  Dyrekcja Liceum i nauczyciele,  wiele miesięcy poświęcili przygotowaniu się do Zjazdu. Przez wiele tygodni  trwały nasilone prace organizacyjno-logistyczne. Dzisiaj, kiedy już wiemy, że przedsięwzięcie okazało się naszym wspólnym, wielkim sukcesem, wspomnijmy ten niewątpliwie niezapomniany i ważny dzień w historii, zarówno szkoły, jak i całej społeczności miasta i powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego. Uroczystość rozpoczęto Maszą św. W kościele Św. Marii Magdaleny. Gości powitał ks. Proboszcz Krzysztof Sobkowiak. Maszę celebrował ks. Dziekan Symplicjusz Nowak, któremu towarzyszyli księża absolwenci. Po rozpoczęciu z właściwą sobie ekspresją zebranych powitał wieloletni nauczyciel ks. Kanonik Edmund Klemczak. Jego słowa niezwykle dostojne i przejmujące utrwaliły się na zawsze w naszej pamięci i pozostaną bez wątpienia wyznacznikiem postępowania dla wielu pokoleń licealistów. Któż inny, jak nie On, wychowawca, szanowany profesor, doskonały pedagog i przyjaciel młodzieży mógłby w bardziej właściwy sposób powitać wszystkich gości. Homilię wygłosił ks. proboszcz Jacek Stępczak.

 

Po zakończeniu mszy rozpoczął się uroczysty przemarsz w kierunku czarnkowskiego amfiteatru. Władze miasta, absolwenci, poczty sztandarowe, oprawa graficzna – to wszystko stworzyło niepowtarzalny klimat, który jednak tak naprawdę utrzymywał się od pierwszych chwil naszego spotkania do końca dnia. Przez cały czas towarzyszyła nam Czarnkowska Orkiestra Dęta, która nadała wydarzeniu jeszcze większą rangę i uczyniła je atrakcyjniejszym.

 

W amfiteatrze gości powitali zapowiedziani przez prowadzącego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie Jana Pertka: dyrektor liceum Sławomir Żarczyński i prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kozera. W swoim przemówieniu dyrektor wyraził wielką radość i satysfakcję z możliwości zorganizowania zjazdu. Podziękował też za obecność gościom, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

 

Przybyli na nią przedstawiciele sejmu, samorządu regionalnego, nadzoru pedagogicznego oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół m.in. z Czarnkowa, Trzcianki, Wielenia, Krzyża Wielkopolskiego i Goraju. Wielu z nich, przemawiając, życzyło kolejnych sukcesów dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły. W ciepłych, pełnych uznania słowach swoje myśli i uznanie wyrażali m.in. Poseł na Sejm RP Romuald Ajchler, Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Wiesław Maszewski i przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu Stefan Kitela. Głos zabrała także przedstawicielka absolwentów Jadwiga Harbuzińska. Uroczystość swoją obecnością uświetnił też Chór „Harmonia”, którego znakomici członkowie pod batutą Michała Górznego przygotowalni na tę okazję trzy piękne pieśni.

 

Kolejnym punktem imprezy była część artystyczna przygotowana przez młodzież czarnkowskiego LO, pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Filody i wspomnianego wcześniej Jana Pertka. Całość odbyła się pod wdzięcznym hasłem „Kuźnia talentów”, co można było rozumieć jako nawiązanie do zaprezentowania bezpośrednich zdolności uczniów i absolwentów w wielu dziedzinach. Zanim jednak prowadzący poprosili na scenę pierwszego z wykonawców, mieliśmy okazję obejrzeć zainscenizowaną scenkę historyczną, ukazującą kulisy nadania tytuły podkanclerza koronnego Jankowi z Czarnkowa. Choreografia i gra aktorska były naprawdę doskonałe. Wystarczy wspomnieć, że samo pismo informujące o fakcie wyróżnienia patrona naszej szkoły przywiozło na koniach sześciu jeźdźców. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć występy uczniów liceum, którzy zaprezentowali znane piosenki we własnej interpretacji. Duże zainteresowanie i podziw wzbudził występ zespołu młodzieżowego „Balans”, który zaprezentował się w dwóch układach tanecznych. Niemałe wrażenie na publiczności wywarła interpretacja „Rozmowy lirycznej” K.I. Gałczyńskiego w wykonaniu absolwentów naszej szkoły Marii Gładkowskiej i Jana Pertka. Była to zdecydowane najbardziej przejmująca chwila poetycka zaistniała ostatnimi czasy z czarnkowskim amfiteatrze. Duże brawa za wykonanie dwóch własnych piosenek zebrała kolejna absolwentka naszej szkoły, Paulina Leśna. Całość części artystycznej zakończyło wspólne odśpiewanie utworu „Niech żyje bal”, przy którym przedstawiciele sekcji tanecznej poprosili do tańca kilku nauczycieli.

 

Dalsze świętowanie odbyło się na terenie czarnkowskiego liceum, gdzie można było zwiedzać szkołę, zajrzeć do dawnych klas, porozmawiać z nauczycielami i znajomymi. Co chwilę do naszych uszu docierały okrzyki radości spotykających się po latach znajomych wielu roczników klasowych. Wspólne biesiadowanie i korzystanie z dobrodziejstw kulinarnych przygotowanych specjalnie na tę okazję trwało do godz. 19:00. Na tę chwilę bowiem zaplanowano rozpoczęcie uroczystego balu dla absolwentów. Sale taneczne do godzin rannych niezmiennie pękały w szwach, co może świadczyć jedynie o udanej zabawie i sukcesie organizatorów.

 

Zjazd absolwentów czarnkowskiego Liceum Ogólnokształcącego dobiegł końca. Ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, logistyczne i finansowe okazało się być warte każdego nakładu sił włożonych w jego przygotowanie. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji spotkania. Ten jeden, niezapomniany dzień dzięki nim, ale też dzięki nam samym pozostanie bez wątpienia w sercach i świadomości jego uczestników. Spotkanie po latach, jakże bardzo przywołało czasy szkolne każdego z nas absolwenta… przypomniało naukę w naszej Alma Mater, która od czasu jej poznania stała się dla każdego małą ojczyzną i ze wszech miar rozumianą definicją autorytetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działania statutowe wśród młodzieży licealnej.

 

Dzień Patrona.   Kolejne święto najstarszej w powiecie polskiej szkoły średniej zorganizowane zostało przy znaczącym udziale Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa. Uroczystość odbyła się 17 kwietnia br. Uroczystość, zgodnie z przyjętym wcześniej scenariuszem, składała się z trzech części:

 

 1. Część plenerowa na boisku szkolnym, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie i zaproszeni Goście. Obecny był Wicestarosta Tadeusz Teterus, Wiceprzewodniczący Bogdan Tomaszewski, Wiceburmistrz Czarnkowa Grzegorz Kaźmierczak, szefowie firm współpracujących ze Stowarzyszeniem i Liceum, absolwenci-seniorzy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu z pocztami sztandarowymi, dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Czarnkowie, zespół hejnalistów Zespołu Szkół Leśnych z Goraja. W widowisku uczestniczyli również aktualni nauczyciele Liceum oraz nauczyciele-emeryci. Po ceremoniale wprowadzenia i prezentacji sztandaru Liceum i sztandarów asystujących podniesiono na maszt flagę z wizerunkiem patrona – Janka z Czarnkowa, przy asyście muzycznej zespołu hejnalistów. Po wystąpieniu Dyrektora Liceum, Wicestarosty Wiceburmistrza głos zabrał Prezes Stowarzyszenia kol. Zygfryd Kozera informując o przyznaniu honorowych wyróżnień Jana z Czarnkowa w formie dyplomów Certyficatum maximum i upominków książkowych następującym uczennicom i uczniom o treści jak niżej:

 

Ø  Angelice Sobczak, Martynie Sanockiej, Kindze Cyrulik, Natalii Chmielnik, Lidii Jagiełka, Natalii Siodła, Angelice Nowak - z treścią- będąc uczennicą w latach 2006-2009 przynosiła chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez bardzo dobre wyniki w nauce i działania przedsiębiorcze,

 

Ø  Jakubowi Bacic i Wojciechowi Bonkowi – z treścią - będąc uczniem w latach 2006-2009 przynosił chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez bardzo dobre wyniki w nauce i działania społeczne,

 

Ø  Marii Pawlak i Barbarze Ratajczak – z treścią - będąc uczennicą w latach 2006-2009 przynosiła chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez bardzo dobre (dobre) wyniki w nauce oraz artystyczne reprezentowanie szkoły w programach i konkursach wokalno-muzycznych,

 

Ø  Zuzannie Grabowskiej – z treścią - będąc uczennicą w latach 2006-2009 przynosiła chlubę Liceum im. Janka z Czarnkowa poprzez bardzo dobre wyniki w nauce oraz działania społeczne.

 

Wyróżnienia wręczono w asyście absolwentów-seniorów – Mieczysława Kosickiego i Wandy Wachońskiej oraz Marioli Ciechanowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców przy LO. W kolejnym punkcie kol. Zygfryd Kozera w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczył Dyrektorowi Sławomirowi Żarczyńskiemu fotokopię obrazu Janka z Czarnkowa wg  rysunku Jana Matejki eksponowaną w siedzibie Urzędu Miasta, w gabinecie Burmistrza Franciszka Strugały, jako symbol współpracy absolwentów z Dyrekcją Liceum, szczególnie w zakresie przygotowania Zjazdu Absolwentów. Po części oficjalnej młodzież Liceum przedstawiła widowisko, którego motywem przewodnim była 50-ta rocznica odnowienia nadania imienia naszemu Liceum imienia Janka z Czarnkowa.

 

 1. W części kameralnej, w której uczestniczyli zaproszeni Goście, grono pedagogiczne i uczniowskie samorządy klasowe przedstawiona została prezentacja multimedialna granic Polski Piastowskiej. W części muzycznej po raz pierwszy wykonana została piosenka mająca być hymnem Liceum wg muzyki Władysława Górznego do słów Zuzanny Grabowskiej. Piosenkę wykonały: Maria Pawlak, Paulina Grabarz i Barbara Ratajczak. W kolejnym punkcie programu wystąpił zespół muzyczny skompletowany na tę okoliczność przez naszego absolwenta-muzyka – Rolanda Magdziarza.
 2. Część biesiadna przygotowana została przez uczennice programu „Miniprzedsiębiorstwo”  Główny akcentem kulinarnym były staropolskie potrawy mięsne oraz pieczywo razowe i słodkie według tradycyjnych staropolskich receptur.

 

Dialogi Młodych. W 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia dwukrotnie współuczestniczył w organizacji Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej promującej młodych obywateli naszego powiatu z gimnazjów i liceów. Pomysł  spotkań młodzieży ze szkół tego typu jest swoistą kontynuacją  historycznej formy polskiej edukacji początku XX wieku – po odzyskaniu niepodległości po 1–szej wojnie światowej i zwycięskim powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku, kiedy to nasze Liceum nosiło nazwę Publiczne Gimnazjum i Liceum w Czarnkowie.

 

Chcąc nadać jubileuszowi 90-lecia Liceum szczególnej rangi wśród innych wydarzeń w mieście i powiecie Zarząd zorganizował konferencję specjalną w siedzibie Starostwa poświęconą 90 – tej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 10-tej rocznicy przywrócenia Samorządu Powiatowego. Konferencję, która odbyła się 27 kwietna 2009 roku, otworzył pan Wiesław Maszewski, Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę  młodzieży w kształtowaniu przyszłości powiatu, a także potrzebę pytania młodego pokolenia o zdanie w wielu ważnych kwestiach. Właściwa część spotkania rozpoczęła się od improwizowanej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Biorąca w niej udział młodzież naszego Liceum przeprowadziła na żywo wywiad ze Starostą, pytając Go o ważne dla młodzieży kwestie.  W kolejnych wystąpieniach i prezentacjach multimedialnych uczniowie różnych szkół przedstawili m.in.:

 

-          Zespół Szkół w Trzciance –stan i perspektywy powiatowej służby zdrowia;

 

-          Liceum ogólnokształcące w Trzciance – trzcianeckie inicjatywy kulturalne;

 

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzyżu – dorobek sportowo-turystyczny powiatu;

 

-          EDUKACJA LUBASZ – walka bezrobociem;

 

-          Zespół szkól w Białej – zagadnienia ochrony przeciwpożarowej;

 

-          Zespół Szkół Technicznych w Trzciance – stan i perspektywy dróg powiatowych;

 

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie – porządek i bezpieczeństwo w powiecie.

 

Konferencja zakończyła się niespodzianką, którą był płonący tort w kształcie kroniki dokumentującej 10-lecie powiatu, ufundowany przez nasze Stowarzyszenie.

 

Szóste już z kolei DIALOGI MŁODYCH pokazały, że uczniowie maja swoje zdanie w wielu ważnych kwestiach i chcą je głośno wypowiedzieć. Forma konferencji z udziałem władz powiatowych daje młodzieży szansę zabrania głosu w wielu ważnych sprawach, umożliwiając jednocześnie władzom poznanie opinii młodych obywateli, przyszłych wyborców i przyszłych funkcjonariuszy publicznych szczebla powiatowego, wojewódzkiego, a nawet krajowego. Dowodem, że mimo peryferyjnego urodzenia można osiągać sukcesy na miarę kraju jest patron Liceum – Janko z Czarnkowa  - minister spraw zagranicznych Króla Kazimierza Wielkiego.

 

Druga konferencja 2009 roku odbyła się tradycyjnie w połowie grudnia. Wzięły w niej udział zespoły uczniowskie sześciu gimnazjów i ośmiu szkół średnich. Łącznie ponad 80 uczestników – uczniów i opiekunów. Konferencję pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”  otworzył  Pan Starosta Wiesław Maszewski.

 

Zaprezentowano następujące tematy:

 

-          Zastanów się, zanim ponarzekasz… - Zespół  prowadzący  LO Czarnków;

 

-          Nasze Przygody w Wielkopolsce. -  ZSS(Gimnazjum) Gębice;

 

-          Ludzie, z których jesteśmy dumni. – Zespół Szkół Ponadgimn.  Czarnków;

 

-          Mleczna droga … - Patryk Białoskórski LO Czarnków;

 

-          Bezpieczne życie w mojej małej ojczyźnie. – Zespól Szkół Ponadgimn.  Trzcianka;

 

-          Pasje Pana Sławka (Łapawy) - Gimnazjum Lubasz;

 

-          Fascynacje zaklęte w nauce. – Zespół Szkół  Biała;

 

-          Pałac w Lubaszu. – Edukacja Lubasz;

 

-          Fauna i flora doliny Noteci. – Gimnazjum Siedlisko;

 

-          Odnowione zabytki. Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie;

 

-          Bukowy las, dębowy las i cichy szelest liści. -  Zespół Szkół Leśnych w Goraju;

 

-          Rowerem przez świat. – Gimnazjum Młynkowo;

 

-           Noteckie krajobrazy. – Gimnazjum Lubasz;

 

-          Zacisze nie tylko dla gwiazd. – Zespól Szkół Ponadgimn. Krzyż Wlkp;

 

-          Czarnków, nasze miasto. - Paulina Grabarz LO Czarnków;

 

-          Czyj pomnik na czarnkowskim rynku? -  Barbara Matelska LO Czarnków.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie zespołów szkolnych książkę – „Kronika Jana z Czarnkowa”, wydaną  staraniem Stowarzyszenia z okazji VI Zjazdu Absolwentów. Ta forma współpracy z młodzieżą szkolną naszego powiatu jest bardzo pozytywnie odbierana przez środowisko społeczne i władze samorządowe. Jest doskonała okazją promocji naszego Liceum oraz jego patrona, będącego symbolem aktywności, ciężkiej pracy i przywiązania do regionu Wielkopolskiego i Ziemi Noteckiej, z której pochodził

 

 

 

Pomnik Janka z Czarnkowa!? Zgodnie z wnioskiem Członków zebranych na V WZCz  wysłaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia możliwości budowy pomnika o treści:

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

Członkowie Stowarzyszenia, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia

 

w dniu 18 marca 2009 roku, zwracamy się z wnioskiem o rozważenie możliwości trwałego, materialnego upamiętnienia osoby i dzieła znakomitego Czarnkowianina Janka z Czarnkowa.

 

 

 

Jan z Czarnkowa, powszechnie występujący w podręcznikach i kompendiach wiedzy

 

jako Janko z Czarnkowa, należy do czołowych przedstawicieli polskiej historiografii, zajmując w niej miejsce szczególne. Na treść Jego Kroniki złożyły się zarówno wiedza historyczna autora, jak też doświadczenia, których nabył w życiu bardzo czynnym, piastując stanowisk podkanclerza Królestwa przy Kazimierzu Wielkim.

 

Sugerujemy, aby upamiętnić Jego zasługi dla promocji Czarnkowa i okolic w ramach planowanej modernizacji i rewitalizacjo głównego placu miasta w formie odpowiedniej kompozycji architektonicznej.

 

Wniosek został przyjęty z zainteresowaniem zarówno przez Przewodniczącego Rady, jak i Burmistrza Czarnkowa. Na stronach Urzędu Miasta otwarto form internetowe, na którym wypowiadali się mieszkańcy miasta w kwestii postaci, która miałby zostać symbolem Czarnkowa. Jak zwykle w takich przypadkach internauci zgłaszali swoje pomysły – bardziej lub mniej poważne. Większość wypowiedzi wskazuje na zasadność realizacji pomnika Janka z Czarnkowa.

 

Wg oświadczenia Burmistrza ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta w terminie późniejszym ze względu na przesuwanie sie terminu zakończenia modernizacji Placu Wolności.

 

 

 

C. Zamierzenia – kierunki działania.

 

 

 

Poza kontynuacją działań już podjętych i realizowanych zamierzamy:

 

-          prowadzić ścisłą współpracę z aktywną społecznie młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania tradycji i dokonań,

 

-          współorganizować dokształcania młodzieży w zakresie nieobjętym programem nauczania, a wymaganym przez uczelnie politechniczne, artystyczne i inne, np. kursów rysunku, wokalno-muzycznych itp.,

 

-          wydać  biuletyn informacyjnego Stowarzyszenia, będącego  źródłem informacji o Zjeździe Absolwentów,

 

-          zorganizować funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 

-          usprawnić techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

 

Wierzymy, że w kolejnym roku działalności spotkamy wielu życzliwych ludzi, którzy pomogą nam zrealizować zamierzone działania.

 

 

 

Sprawozdanie opracował Zarząd Stowarzyszenia.

 

W imieniu Zarząd

 

Zygfryd Kozera – Prezes

 

 

 

Janina Sibilska – Sekretarz Zarządu

 

 

 

Ryszard Kukawka – Skarbnik Zarządu

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

za rok obrotowy 2009.

 

Stowarzyszenie Absolwentów, wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

ul. Kościuszki 92

 

64-700 Czarnków

 

 

 

Stowarzyszenie jest osobą prawną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278543.

 

Powołanie Stowarzyszenia jest efektem wzrostu lokalnej aktywności społecznej wielu osób mających na celu wspieranie nie tylko materialnych, ale i niematerialnych warunków i perspektyw życia mieszkańców, a szczególnie młodzieży. Znacząca rola w tym względzie przypada warunkom realizacji procesu wychowania i edukacji młodzieży szkół średnich. Założycielom Stowarzyszenia przyświecała celowość i zasadność wspierania takiego modelu kształtowania młodego człowieka, który na etapie nauczania na poziomie szkoły średniej będzie wspierał postawy młodzieży z małych środowisk umożliwiające jej aktywne uczestnictwo w realiach społecznej gospodarki rynkowej i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego – młodzieży odpowiedzialnej za losy własne i sprawy społeczne. Stowarzyszenie szczególną uwagę poświęca młodzieży uzdolnionej, osiągającej dobre wyniki w nauce, społecznie aktywnej, wywodzącej się z rodzin o skromnych warunkach bytowych.

 

Celem Stowarzyszenia jest, więc pomoc, wsparcie i promocja młodzieży aktywnej, która mimo peryferyjnego miejsca urodzenia i zamieszkania osiąga sukcesy edukacyjne i społeczne znacznie wykraczające poza lokalne środowisko.

 

            Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, przez, co najmniej kolejnych 12 miesięcy i dłużej, brak przesłanek o zagrożeniach dotyczących kontynuacji działalności.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz uchwały Zarządu nr 07/01/02 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

I.

 

1.            Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

 

Środki pieniężne wg wartości nominalnej

 

Zasobów rzeczowych i niematerialnych stowarzyszenie nie posiada

 

2.            Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:

 

Nie wystąpiły.

 

 

 

3.            Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu zmian sporządzania sprawozdania finansowego:

 

Nie wystąpiły.

 

 

 

4.            Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający:

 

Sprawozdanie dotyczy trzeciego roku działalności.

 

 

 

5.            Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym w rachunku zysków i strat:

 

Nie dotyczy.

 

 

 

6.            Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2009r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

31.12.2008

31.12.2009r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

0,00

0.00

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

1275,84

552,64

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1275,84

552,64

1.

Środki pieniężne

1275,84

552,64

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

1275,84

552,64

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

1275,84

552,64

I.

Fundusz statutowy

846,61

1275,84

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

427,23

(723,20)

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

427,23

 

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

(723,20)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,00

0,00

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

1275,84

552,64

 

Sporządzono i podpisano dnia 15.03.2010 r.

 

Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

Ryszard Kukawka                     Zygfryd Kozera

 

RACHUNEK WYNIKÓW

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie  REGON 300554775

 

sporządzony za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

 

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie:

Dane za rok

2008

2009

A.   Przychody z działalności statutowej

2128,61

61522,00

I.    Składki brutto określone statutem

580,00

420,00

II.  Inne przychody określone statutem

1548,61

61102,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

262,65

61435,36

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)

1865,96

86,64

D.   Koszty administracyjne:

594,93

820,25

1)   Zużycie materiałów i energii

54,90

286,97

2)   Usługi obce

534,03

533,28

3)   Podatki i opłaty

 

 

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

 

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

4,81

10,41

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie
       działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
      
(C-D+E-F+G-H)

1275,84

(723,20)

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

1275,84

(723,20)

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

(723,20)

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

1275,84

 

 

 

 

Sporządzono i podpisano dnia 15.03.2010 r.

 


Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarząd

 

Ryszard Kukawka                Zygfryd Kozera

 

II.

 

INFORMACJA DODATKOWA.

 

1.            Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

 

Nie dotyczy.

 

2.            Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:                              Nie dotyczy.

 

3.            Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

 

Nie dotyczy.

 

4.            Kapitał (fundusze) własny:

 

Zmniejszenie funduszów własnych na koniec roku obrotowego jest wynikiem konieczności sfinansowania nadwyżki kosztów (Zjazdu Absolwentów) nad przychodami.

 

5.            Zakładana zmiana struktury własności kapitału własnego (funduszu statutowego):

 

Bez zmian.

 

6.            Zysk:

 

Ujemny wynik finansowy za 2009 wyniósł 723,20 zł.

 

Łączna suma dochodów wyniosła 61.532,41 Głównymi źródłami dochodów były: składki członkowskie (420,00 zł), darowizny sponsorów i sympatyków oraz wpłaty uczestników Zjazdu Absolwentów(61.102,00 zł.) oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (10,41 zł.). Wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym zakupów na  Vi i VII  Międzyszkolną Konferencję Młodzieżową  DIALOGI MŁODYCH oraz nagrody książkowe DNIA PATRONA 2009, a także  kosztów administracyjnych i kosztów związanych z organizacją Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia LO (łącznie 62.255,61 zł – wg pozycji rachunku  zysków i strat).

 

 

 

7.            Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy:

 

Niedobór  bilansowy z roku 2009 w kwocie 723,20 zł pokryty zostanie z dochodów               w 2010 roku.

 

8.            Informacja o stanie rezerw:

 

Nie dotyczy.

 

9.            Podział zobowiązań wg okresu spłaty:

 

Nie dotyczy.

 

10.        Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów:

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 723,20 zł do pokrycia z dochodów          2010 roku.

 

 

 

III.

 

1.            Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży:

 

Nie dotyczy.

 

2.            Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe:

 

Nie dotyczy.

 

3.            Wysokość odpisów amortyzacyjnych zapasów:

 

Nie dotyczy.

 

4.            Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania:

 

Nie dotyczy.

 

5.            Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych;

 

Nie wystąpiły

 

.

 

 

 

IV.

 

1.            Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

 

Wyszczególnienie

Stan na:

Początek roku

Koniec roku

Śródki pieniężne razem

1.275,84

552,64

1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

2. Środki na rachunkach bankowych

1275,84

552,64

3. pozostałe środki pieniężne

0,00

0,00

4. Krótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

2.            Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

 

Nie dotyczy.

 

3.            Wynagrodzenia i nagrody:

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie.

 

1.            W minionym roku, poza planowaną wcześniej organizacją Zjazdu Absolwentów, nie wystąpiły zdarzenia, które by miały istotny wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia.

 

2.            Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.

 

3.            Informacje liczbowe odzwierciedlają faktycznie dokonywane operacje finansowe i są zgodne z dokumentacją bankową.

 

 

 

 

 

pieczęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

Ryszard Kukawka                      Zygfryd Kozera

 

 

 

Czarnków 15marca 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

Sprawozdanie

 

Komisji Rewizyjnej

 

z kontroli działalności statutowej i finansowej w 2009 roku

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

(na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  Członków

 

obradujące w dniu 30 marca 2010 roku.)

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1.      Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz,

 

2.      Członek – Ewa Kozłowicz,

 

3.      Członek – Kazimierz Godawa

 

działając zgodnie z § 23 pkt 1 - 5 statutu Stowarzyszenia w dniu 15 marca 2010 r. zapoznała się z dokumentacją pracy Zarządu oraz stanem finansów w roku 2009.

 

Przedmiotem kontroli Komisji były protokóły posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, podjęte uchwały, dowody ich realizacji oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2009. 

 

Protokóły posiedzeń Zarządu sporządzone są prawidłowo w formie wydruku z nośnika elektronicznego i są zbroszurowane. Kolejne strony są ponumerowane. Zbiór protokółów z roku 2009  jest oprawiony, opatrzony na początku spisem treści i stroną tytułową. Do każdego protokółu załączona jest lista obecności oraz omawiane materiały i podjęte uchwały.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w uchwale Zarządu nr 07/01/02 z dnia 25 kwietnia 2007 roku     w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów finansowych komisja stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń.

 

W związku z powyższym komisja proponuje zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe oraz wynikający z niego bilans i rachunek wyników za rok 2009 wyrażający się następującymi kwotami:

 

Bilans:  - Suma aktywów w wysokości – 552,64 zł

 

             - Suma pasywów w wysokości –  552,64zł.

 

Rachunek Wyników:

 

-          Przychody z działalności statutowej w wysokości          -      60.246,16 zł.

 

-          Przychody finansowe                                                        -            10,41 zł

 

-          Nadwyżka z 2008 roku                                                    -       1.275,84 zł

 

-          Razem przychody                                                           -     61.532,41 zł

 

-          Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości          -      61.435,36 zł.

 

-          koszty administracyjne                                                    -           820,25 zł

 

-          Razem koszty                                                                  -     62.255,61 zł

 

-          Wynik finansowy – strata w wysokości                            -          723,20 zł

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodów były: nadwyżka z 2008 roku (1.275,84 zł), składki członkowskie (420,00 zł), darowizny sponsorów i sympatyków oraz wpłaty absolwentów na Zjazd  (59.826,16 zł) oraz odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (10,41 zł). Wydatki dotyczyły zadań statutowych (61.435,36zł), w czym dominującą pozycję  stanowiły wydatki na organizację Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia LO, oraz  koszty administracyjne  (820,25 zł), w tym abonament za stronę internetową (486,78 zł).

 

Saldo na 31 grudnia 2009 r. potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wynosiło: 552,64 zł na rachunku bieżącym. W związku z tym, że Stowarzyszenie poniosło stratę na działalności, Komisja proponuje, aby kwotę straty 723,20 zł z roku 2009 pokryć z dochodów 2010 roku.

 

Działalność finansowa Stowarzyszenia jest zgodna, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

 

W powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

 

1.      Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz  ...............................................

 

2.      Członek – Ewa Kozłowicz                    ................................................

 

3.      Członek – Kazimierz Godawa              ................................................

 

Czarnków, 15 marca 2010 roku

 

 

 

Załącznik nr 10

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ........... członków

„Przeciw”   ........ członków

„Wstrzymało się”... członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/08

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2009 rok.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ........... członków

„Przeciw”    ........ członków

„Wstrzymało się”.. członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/09

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składające się z bilansu i rachunku wyników za 2009 rok, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       .......... członków

„Przeciw”     ........ członków

„Wstrzymało się” .. członków

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do uchw.10/V/09 WZCz

 

z 30.03.2010

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2009r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

31.12.2008

31.12.2009r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

0,00

0.00

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

1275,84

552,64

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1275,84

552,64

1.

Środki pieniężne

1275,84

552,64

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

1275,84

552,64

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

1275,84

552,64

I.

Fundusz statutowy

846,61

1275,84

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

427,23

(723,20)

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

427,23

 

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

(723,20)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,00

0,00

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

1275,84

552,64

 

Sporządzono i podpisano dnia 15.03.2010 r.

 

 

 

Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

 

 

Ryszard Kukawka                     Zygfryd Kozera

 

 

 


RACHUNEK WYNIKÓW

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie  REGON 300554775

 

sporządzony za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

 

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie:

Dane za rok

2008

2009

A.   Przychody z działalności statutowej

2128,61

61522,00

I.    Składki brutto określone statutem

580,00

420,00

II.  Inne przychody określone statutem

1548,61

61102,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

262,65

61435,36

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)

1865,96

86,64

D.   Koszty administracyjne:

594,93

820,25

1)   Zużycie materiałów i energii

54,90

286,97

2)   Usługi obce

534,03

533,28

3)   Podatki i opłaty

 

 

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

 

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

4,81

10,41

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie
       działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
      
(C-D+E-F+G-H)

1275,84

(723,20)

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

1275,84

(723,20)

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

(723,20)

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

1275,84

 

 

 

 

Sporządzono i podpisano dnia 15.03.2010 r.

 


Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarząd

 

Ryszard Kukawka                Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/10

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   pokrycia straty bilansowej z 2009 roku.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 Stratę w  kwocie 723,20 zł z roku 2009 pokryć z dochodów 2010 roku.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...... członków

„Przeciw”     ....... członków

„Wstrzymało się” .. członków

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/11

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2009 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2009 rok Zarządowi w składzie:

 

- Zygfryd Kozera                     Prezes,

 

- Szymon Zieliński                  Wiceprezes,

 

- Irena Kozłowska                    Skarbnik,

 

- Hanna Skotarczak                  Sekretarz,

 

- Włodzimierz Naderza            Członek,

 

- Małgorzata Pisula                  Członek,

 

- Andrzej Wiśniewski              Członek.

 

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ............ członków

„Przeciw”     ..... członków

„Wstrzymało się”  członków

 

 

 

 

 

                  Sekretarz Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 Załącznik nr 15

 

do prot. WZC

 

z 30.03.2009

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/12

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                        przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2010 rok.

 

 

 

 

 

Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjąć do realizacji w 2010 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

-          prowadzić ścisłą współpracę z aktywną społecznie młodzieżą gimnazjalną i licealną, szczególnie w zakresie poznawania tradycji i dokonań,

 

-          współorganizować dokształcania młodzieży w zakresie nieobjętym programem nauczania, a wymaganym przez uczelnie politechniczne, artystyczne i inne, np. kursów rysunku, wokalno-muzycznych itp.,

 

-          wydać  biuletyn informacyjnego Stowarzyszenia, będącego  źródłem informacji o Zjeździe Absolwentów,

 

-          zorganizować funkcjonowanie dyżurów członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,

 

-          usprawnić techniczno-formalne i kancelaryjne warunki prowadzenia Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ............ członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 16

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/13

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   planu dochodów i wydatków w 2010 roku.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt. 7 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

 

Przyjąć następujący plan pozyskania środków pieniężnych oraz kierunków ich wydatkowania:

 

 1. Dochody w kwocie ……….. zł
 2. Wydatki w kwocie  …………zł

 

Plan budżetu Stowarzyszenia na 2010 rok stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wszelkie zmiany wymagają uchwały Zarządu i muszą być przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z uzasadnieniem.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ..25........ członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 17

 

do prot. WZCz

 

z 30.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/V/14

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   zmian w statucie.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 15  pkt.1 i  pkt. 2 statutu  Walne Zgromadzenie Członków uchwala następujące następuje:

 

§ 1

 

1.        Dodać nowy (drugi) punkt §1w rozdziale pierwszym statutu – postanowienia ogólne –    o treści: „Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”.

 

2.        Uprościć tekst punktu trzeciego (dotychczasowego punktu drugiego) nadając mu treść: „Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy oraz sympatycy Liceum im. Janka z Czarnkowa”.

 

§ 2

 

Ustalić treść § 1 po zmianach w brzmieniu:

 

1.    Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”

 

2.    Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa.

 

3.    Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy oraz sympatycy Liceum im. Janka z Czarnkowa.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Wprowadzić zmiany do statutu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi

 

 

 

§ 5

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany w statucie zaczną obowiązywać od daty postanowienia sądowego o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       .......... członków

„Przeciw”     ..... członków

„Wstrzymało się”  członków

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Dominika Chmaj                                  Ryszard Kukawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany

 

składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz treści Statutu SAWiS

 

(stan prawny po orzeczeniu Sądu Rejestrowego).

 

 

 

Realizując uchwały V Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 30 marca 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Poznaniu – Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian w składzie osobowym Zarządu oraz zmian w treści Statutu Stowarzyszenia.

 

Postanowieniem z dnia 1 października Sąd odmówił wpisu z powodów formalnoprawnych. Usterki te dotyczyły:

 

1.            a)  Stan faktyczny. Braku pisemnych oświadczeń woli o rezygnacji i zaprzestaniu pełnienia obowiązków rezygnujących członków Zarządu (Hanny Skotarczak z funkcji Sekretarza Zarządu, Ireny Kozłowskiej z funkcji Skarbnika Zarządu – zmian dokonano uchwałą Zarządu z grudnia 2009 roku – oraz Małgorzaty Pisula z funkcji członka Zarządu – zmiany dokonano na WZCz w marcu 2010 roku) i Komisji Rewizyjnej (Ewy Kozłowicz z funkcji Członka Komisji Rewizyjne – zmiany dokonano na WZCz w marcu 2009 roku). Sąd stwierdził, że z treści uchwały WZCz wynika, iż do wykreślenia zgłoszono trzech dotychczasowych członków Zarządu oraz jednego członka Komisji Rewizyjnej, a z treści protokołu wynika przyjęcie rezygnacji tylko jednego członka Zarządu. Na miejsce ww. uchwałą WZCz zatwierdzono i wybrano: w skład Zarządu kol. Janinę Sibilską na funkcję Sekretarza Zarządu, kol. Ryszarda Kukawkę na funkcję Skarbnika Zarządu, kol. Dominikę Chmaj na funkcję członka Zarządu; w skład Komisji Rewizyjnej kol. Małgorzatę Wiśniewską na funkcję członka Komisji. Faktyczny stan formalny jest taki, że jedynie kol. Małgorzata Pisula złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pozostałe osoby oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji przekazały ustnie, co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w treści protokołu WZCz.

 

b)  Możliwości naprawienia błędu. Dostarczyć do Sądu pisemne oświadczenia o rezygnacji.

 

 

 

2.              a)  Stan faktyczny. Nieprawomocność podjętej uchwały w sprawie zmian treści statutu spowodowana uwarunkowaniem procedowania uchwał w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie Członków przy obecności co najmniej połowy członków. Wobec faktu niskiej frekwencji (w wyznaczonym czasie i terminie na salę obrad przybyło 18 z 52 członków) WZCz zostało przeprowadzono w „drugim terminie”, przy obecności mniej niż połowa członków (powinno uczestniczyć przynajmniej 27 członków). Zgromadzenie zgodnie ze statutem mogło obradować i podejmować prawomocne uchwały za wyjątkiem uchwał zmieniających zapisy aktualnie obowiązującego statutu. Faktycznie treść § 28 ust 1 Statutu naszego Stowarzyszenia stanowi: Zmiana Statutu - bądź uchwalenie nowego - może nastąpić wyłącznie w formie uchwały Walnego Zebrania , podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

b) Możliwości naprawienia błędu. Zrezygnować ze zmian w treści Statutu!? !? Podjąć uchwałę o zmianie treści Statutu na specjalnie zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków!?

 

 

 

3.            a) Stan faktyczny. Sąd rejestrowy orzekł niedopuszczalność zmiany statutu w części dotyczącej możliwości używania nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa, obok nazwy pełnej uznając,  iż „używanie skrótu nazwy Stowarzyszenia z pominięciem pełnego brzmienia wszystkich/poszczególnych jej członów mogłoby naruszać zasadę prawdziwości nazwy (tzw. bezpieczeństwa obrotu) i w rezultacie prowadziłoby do tego, iż Stowarzyszenie występowałoby w obrocie pod dwiema różnymi nazwami”.

 

b) Możliwości naprawienia błędu. Zrezygnować z nazwy skróconej!? Podjąć uchwałę o zmianie nazwy (zmianie treści Statutu) na specjalnie zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków!?