PROTOKÓŁ

 

ZWYCZAJNEGO, SPRAWOZDAWCZEGO

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

(II Sprawozdawcze WZCz)

 

 

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 18 marca 2009 roku.

 

 

 

 

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią zawiadomienia odbyło się 18 marca 2009 roku o godzinie 17,00 w sali nr 13 budynku głównego LO.

 

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości.

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania, poinformował, że był on wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Szymon Zieliński, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Janinę Sibilską. Protokolantem została kol. Kamila Szymczak. Uchwała nr 09/IV/01 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokółu.

 

Przewodniczący WZ Kol. Szymon Zieliński przedstawił porządek obrad, zapisany w zawiadomieniu, który po krótkiej dyskusji przegłosowano i przyjęto. Uchwała nr 09/IV/02 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Przewodniczący poprowadził Walne Zgromadzenie w dniu 18 marca 2008 roku wg poniższego, przyjętego porządku obrad:

 

 

 

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)      Przyjęcie porządku obrad.

 

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)      Sprawozdania:

 

a.       z działalności merytorycznej Zarządu za 2008 rok,

 

b.      z działalności finansowej za 2008 rok.

 

8)      Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami i kierunkami działania w roku 2009.

 

10)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.      przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku,

 

2.      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 

3.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok,

 

4.      przeznaczenia nadwyżki bilansowej,

 

5.      udzielenia absolutorium Zarządowi za 2008 rok,

 

6.      kierunków działania SAWiS w 2009 roku,

 

7.      planu dochodów i wydatków w 2009 roku.

 

11)  Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”.

 

12)  Dyskusja nad projektem zmian w statucie.

 

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.

 

14)  Wolne głosy i wnioski.

 

15)  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZ przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/03 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 4.

 

 

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

  • Kol. Andrzej Piotrowicz
  • Kol. Małgorzata Wiśniewska
  • Kol. Dominika Chmaj

 

Skład komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/04 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 5.

 

 

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

  • Kol. Andrzej Wiśniewski
  • Kol. Bogumił Masiakowski
  • Kol. Przemysław Antkowiak

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/05 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6.

 

 

 

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kol. Andrzej Piotrowicz stwierdził, ze w Zgromadzeniu uczestniczy 25 członków, co stanowi wymaganą statutem większość uprawniającą do podejmowania prawomocnych uchwał. Uchwała nr 09/IV/06 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7.

 

 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej przedstawił Prezes kol. Zygfryd Kozera, który omówił całokształt pracy w minionym okresie sprawozdawczym, zwracając uwagę na następujące główne kierunki działalności:

 

1.      wzmocnienie techniczno-organizacyjnych warunków funkcjonowania,

 

2.      wspieranie społeczno-ekonomicznej aktywności młodzieży,

 

3.      przygotowania do jubileuszu 90-lecia Liceum.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokółu.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe przedstawiła kol. Małgorzata Pisula, stwierdzając, że sporządzono je zgodnie z obowiązującym zasadami rachunkowości w tym zakresie. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku jest zgodny ze stanem bilansu zamknięcia za 2007 rok i wynosi 848,61 zł. Po uwzględnieni przychodów (łącznie 1.284,81 zł) oraz wydatków (łącznie 857,58 zł), stan na 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.275,84 zł i jest zgodny z saldem rachunku bankowego potwierdzonym przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie. Znajduje to odzwierciedlenia w bilansie:

 

- suma aktywów w wysokości – 1.275,84 zł (środki na rachunku),

 

- suma pasywów w wysokości – 1.275,84 zł (fundusze własne).

 

Rachunek Wyników jest odzwierciedlenie dokonywanych operacji i obejmuje następujące pozycje:

 

-          Przychody z działalności statutowej w wysokości          -      1.280,00 zł.

 

-          Przychody finansowe                                                          -             4,81 zł

 

-          Nadwyżka z 2007 roku                                                       -         848,61 zł

 

-          Razem przychody                                                               -       2.133,42 zł

 

-          Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości             -          262,65 zł.

 

-          koszty administracyjne                                                       -           594,93 zł

 

-          Razem koszty                                                                      -          857,58 zł

 

-          Wynik finansowy zamykający się zyskiem w wysokości      -      1.275,84 zł

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 8.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz.

 

Komisja rewizyjna w składzie:

 

  • Kol. Andrzej Piotrowicz
  • Kol. Ewa Kozłowicz
  • Kol. Kazimierz Godawa

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Zaproponowała przeznaczyć pozostała nadwyżkę przychodów nad kosztami na cele statutowe Stowarzyszenia w 2009 roku. Komisja równocześnie zawnioskowała o udzielenia skwitowania Zarządowi za rok 2008. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 9.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:

 

- kol. Bogumił Masiakowski, który wyraził uznanie dla członków Zarządu za w pracę społeczną, która w obecnej rzeczywistości nie jest łatwa. Podkreślił także, że znane mu działania w sprawie Zjazdu Absolwentów są pozytywnie odbierane przez absolwentów. Zwrócił uwagę, że przy ustalaniu kierunków pracy na 2009 rok należy uwzględnić możliwości Stowarzyszenia po Zjeździe, a szczególnie pozyskanie nowych członków.

 

- kol. Andrzej Wiśniewski wskazał na celowość powołania komisji historycznej, która w oparciu o nawiązane kontakty w trakcie, informowania o Zjeździe, szczególnie starszych roczników, mogłaby zająć się zebraniem i opracowaniem materiałów do monografii historii Liceum i losów jego absolwentów.

 

- kol. Przemysław Antkowiak wskazał na coraz powszechniejszą wiedzę o funkcjonowaniu Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i poza nim.

 

- nawiązując do tej wypowiedzi kol. Szymon Zieliński potwierdził, że funkcjonowanie samodzielnej strony internetowej skutkuje coraz liczniejszymi „odwiedzinami” na liście absolwentów; wyraził nadzieję, że w przyszłości łączność elektroniczna umożliwi funkcjonowanie forum absolwentów, którzy tą drogą będą przekazywali swoje wspomnienia, fotografie i wypowiedzi umożliwiające gromadzenie danych do ewentualnego wydania monografii.

 

- kol. Zygfryd Kozera podkreślił konieczność współpracy z samorządem szkolnym oraz Dyrekcją Liceum w myśl przyjętego na Zjazd hasła: Liceum to tradycja i współczesność.

 

 

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zebrania przedstawił uchwały i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.

 

 

 

Ad. 10.1.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/07 – w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.2.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/08 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.3.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/09 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2007 rok; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr12 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.4.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/10 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z 2007 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr13 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 10.5.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/11 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr14 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.6.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/12 – w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w 2009 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr15 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.7.

 

 

 

Uchwała nr 09/IV/13 – w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków 2009 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr16 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 11.

 

 

 

Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”. Kol. Zygfryd Kozera nawiązując do propozycji niektórych członków, a także ze względów praktycznych zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie, umożliwiającej używanie nazwy skróconej. Zaproponował, aby w rozdziale pierwszym statutu – postanowienia ogólne – dodać nowy (drugi) punkt §1 o treści: „Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”. Zaproponował także, aby uprościć tekst punktu trzeciego (dotychczasowego punktu drugiego) nadając mu treść: „Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy Liceum oraz sympatycy Janka z Czarnkowa”. Po zmianach treść § 1 otrzymałaby brzmienie:

 

§ 1

 

1.      Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”

 

2.      Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa.

 

3.       Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy Liceum oraz sympatycy Janka z Czarnkowa.

 

 

 

Ad. 12.

 

 

 

Dyskusja nad projektem zmian w statucie. Kol. Szymon Zieliński wskazał, że zgodnie z § 28 pkt 2 statutu Stowarzyszenia zmiana statutu lub uchwalenie nowego – mogą być przedmiotem uchwały tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad WZC, a do zawiadomienia o jego terminie dołączono projekt stosownej uchwały. Kol. Andrzej Piotrowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał, że powyższe warunki zostały spełnione i w krótkiej wypowiedzi wskazał na zasadność proponowanej zmiany, czemu większość przywtórzyła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ad. 13.

 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. Stanowisko członków Stowarzyszenia znalazło wyraz w treści podjętej uchwały nr 09/IV/14 – w sprawie zmian w statucie. Uchwała stanowi załącznik nr17 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 14.

 

 

 

Wolne głosy i wnioski. Nawiązując do idei wprowadzonej zmiany, umożliwiającej poszerzenie bazy społecznej potencjalnych członków stowarzyszenia, kol. Przemysław Antkowiak zaproponował, aby Zarząd podjął działania w kierunku upamiętnienia postaci Janka z Czarnkowa w formie pomnika lub płaskorzeźby, albo innej formy architektonicznej, która byłaby materialnym znakiem patronatu nie tylko Liceum, ale i miasta Czarnkowa. Propozycję poparł kol. Bogumił Masiakowski i większość zebranych członków. Kol. Andrzej Wiśniewski stwierdził, że ujmie ją w opracowywanych wnioskach komisji wnioskowej dotyczących kierunków działania.

 

 

 

Ad. 15.

 

 

 

Zamknięcie obrad. Uznając porządek obrad za wyczerpany Przewodniczący WZ zakończył zebranie.

 

 

 

  Protokółowała: Kamila Szymczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński