PROTOKÓŁ

 

I ZWYCZAJNEGO, SPRAWOZDAWCZEGO

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 18 lutego 2008 roku.

 

 

 

 

 

Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią zawiadomienia powinno odbyć się 18 lutego 2008 o godzinie 17,00 w sali nr 13 budynku głównego LO.  Po sprawdzeniu listy obecności Prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kozera oznajmił, że na sali obecnych jest trzynastu członków uprawnionych do udziału w WZCz, co nie wyczerpuje wymogów statutowych. Aby Zgromadzenie było ważne konieczna jest obecność, co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. W związku z powyższym ogłosił, że WZCz nie może podjąć działalności w pierwszym terminie. Jednocześnie ogłosił, że Zgromadzenie w drugim terminie odbędzie się o godz. 17,45 w tym samym dniu, tj. 18 lutego 2008 roku. O możliwości takiego rozwiązania wszyscy członkowie zostali poinformowani w piśmie zawiadamiającym.

 

Otwarcia Zgromadzenia (w drugim terminie) dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości.

 

Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania, poinformował, że był on wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 

Przewodniczącym został wybrany kol. Szymon Zieliński, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Janinę Sibilską. Uchwała nr 08/III/01 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokółu.

 

Przewodniczący WZ Kol. Szymon Zieliński  przedstawił porządek obrad, zapisany w zawiadomieniu, który na wniosek Prezesa Zarządu został uzupełniony o sprawy proceduralne. Po krótkiej dyskusji zmiany przyjęto i przegłosowano. Uchwała nr 08/III/02 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2008 roku po zmianach dokonanych na wniosek Zarządu.

 

 

 

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

 

2)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

3)      Przyjęcie porządku obrad.

 

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

5)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

6)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

7)      Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2007 rok.

 

8)      Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

9)      Dyskusja nad sprawozdaniami i kierunkami działania w roku 2008.

 

10)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.      przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku,

 

2.      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 

3.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,

 

4.      przeznaczenia nadwyżki bilansowej,

 

5.      udzielenia absolutorium Zarządowi,

 

6.      kierunków działania SAWiS w 2008 roku,

 

7.      planu dochodów i wydatków w 2008 roku.

 

11)  Sprawy organizacyjne – przyjęcie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Członka Honorowego.

 

12)  Dyskusja nad projektami regulaminów.

 

13)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.      regulaminu pracy Zarządu,

 

2.      regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

 

3.      przyznania tytułu Członka Honorowego.

 

14)  Wolne głosy i wnioski.

 

15)  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji  z przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZ przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 08/III/03 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 4.

 

 

 

W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Do komisji wybrano następujące osoby:

 

 • Kol. Andrzej Piotrowicz
 • Kol. Kamila Szymczak
 • Kol. Dominika Chmaj

 

Skład komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 08/III/04 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 5.

 

 

 

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 • Kol. Wanda Wachońska
 • Kol. Andrzej Wiśniewski
 • Kol. Bogumił Masiakowski

 

Skład Komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 08/III/05 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6.

 

 

 

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kol. Andrzej Piotrowicz stwierdził, ze w Zgromadzeniu uczestniczy 13 członków. Po krótkiej dyskusji stwierdzono prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z §14 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. dnia 18.02,2008 r. o godzinie 17,45. Uchwała nr 08/III/06 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 7.

 

 

 

Przewodniczący zebrania Kol. Szymon Zieliński zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu i sprawozdania finansowego.

 

Prezes KOL. Zygfryd Kozera omówił całokształt pracy w minionym okresie sprawozdawczym, kierunki działania Stowarzyszenia,min. dotyczące pomocy młodzieży uzdolnionej oraz o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych z UE.Celem stowarzyszenia oprócz spraw bieżących jest również przygotowanie Zjazdu absolwentów z okazji 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego,który ma się odbyć w czerwcu 2009 roku. W związku z tym przedstawiono projekt założeń organizacyjnych zjazdu oraz schemat struktury

 

Komitetu Zjazdowego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokółu.

 

            W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości rachunek wyników wykazuje przychody z działalności w kwocie 1.060,31 zł oraz koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 211,70 zł;  saldo 846,61 zł, stanowi zysk Stowarzyszenia. Pozycje bilansu na 31.12.2008 r. to aktywa i pasywa w wartości 846,61 zł.  Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z składek członkowskich oraz darowizn sympatyków Stowarzyszenia i ulokowane są na rachunku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 8.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz.

 

Komisja rewizyjna w składzie:

 

 • Kol. Andrzej Piotrowicz
 • Kol. Ewa  Kozłowicz
 • Kol. Kazimierz  Godawa

 

dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Zaproponowała przeznaczyć pozostała nadwyżkę przychodów nad kosztami  na cele statutowe Stowarzyszenia w 2008 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 9.

 

Po przedstawieniu sprawozdań w dyskusji głos zabrał Kol. Bogumił Masiakowski, który  wyraził uznanie dla Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu za inicjatywę w działaniach i zaangażowanie w pracę społeczną, która w obecnej rzeczywistości nie jest łatwa. W dyskusji przedstawiono również kierunki działania na rok 2008, sposób pozyskiwania środków, sprawy organizacyjne związane z siedzibą Stowarzyszenia i stan przygotowania Zjazdu Absolwentów. Po wyczerpaniu tematów dyskusji Przewodniczący zebrania przedstawił uchwały i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.

 

 

 

 

 

Ad. 10.1.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/07 – w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności  w 2007 roku; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.2.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/08 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr10 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.3.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/09 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2007 rok; uchwałę przyjęto jednogłośnie.  Uchwała stanowi załącznik nr11 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.4.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/10 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z 2007 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr12 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.5.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/11  – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr13 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.6.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/12 –  w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w 2008 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr14 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 10.7.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/13 – w sprawie zatwierdzenia  planu dochodów i wydatków 2008 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr15 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 11.

 

 

 

Sprawy organizacyjne  dotyczące przyjęcia regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Członka Honorowego przedstawił Kol. Zygfryd Kozera.

 

 

 

Ad. 12.

 

 

 

Kol. Janina Sibilska zaprezentowała sylwetkę księdza seniora, który był wieloletnim prefektem młodzieży licealnej. Mimo sędziwego wieku nadal pracuje z młodzieżą. Jest człowiekiem wiary, wiedzy i autorytetem moralnym.

 

Kol. Dominika Chmaj wskazała na celowość uregulowań formalnych zarówno Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.   Pisemne określenia zasad prowadzenia działalności społecznej może ustrzec przed ewentualnymi pomówieniami.

 

Ad. 13.

 

 

 

Po dyskusji Przewodniczący WZ przedstawione projekty uchwał poddał pod głosowanie.

 

 

 

Ad. 13.1.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/14 – w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr16 niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 13.2.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/15 – w sprawie przyjęcia  regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr17 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 13.3.

 

 

 

Uchwała nr 08/III/16- w sprawie przyznanie tytułu Członka Honorowego księdzu Edmundowi Klemczakowi; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr18 niniejszego protokółu.

 

 

 

Ad. 14.

 

 

 

Wolnych głosów i wniosków nie było.

 

 

 

Ad. 15.

 

 

 

Uznając porządek obrad za wyczerpany Przewodniczący WZ zamknął zebranie.

 

 

 

  Protokółowała: Małgorzata Pisula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności w roku 2007

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie.

 

(przygotowane i opracowane przez zarząd SAWiS na zwyczajne, sprawozdawcze

 

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 lutego 2008 roku)

 

 

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Dane członków Zarządu:

 

-          Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 

-          Wiceprezes – Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

 

-          Sekretarz – Hanna Skotarczak, zam. Czarnków

 

-          Skarbnik – Irena Kozłowska, zam. Czarnków

 

-          Członkowie – Włodzimierz Naderza, zam. Czarnków, Małgorzata Pisula, zam .Czarnków, Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj

 

Dane członków Komisji Rewizyjnej:

 

-          Przewodniczący - Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 

-          Sekretarz – Ewa Kozłowicz, zam. Czarnków

 

-          Członek – Kazimierz Godawa, zam. Rosko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe:

 

-          skupianie w ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich,

 

-          popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 

-          wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 

-          działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców , sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

 

 

Realizacja celów statutowych.

 

Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie  funkcjonuje jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 

 

A.   Sprawy proceduralne i organizacyjne.

 

W wyniku szeregu inicjatyw osób będących członkami Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie utworzyła się grupa założycielska, która na zebraniu w dniu 9 stycznia 2007 roku podjęła decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia, uchwaliła statut oraz wybrała jego władze, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną. Wobec uchybień natury techniczno proceduralnej we wniosku do Sądu, proces rejestracyjny został zakończony pozytywnym orzeczeniem Sądu Rejonowego XXII Wydział Gospodarczy  w Poznaniu z dnia16 kwietnia 2007 roku, na podstawie którego Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS nr 0000278543. W wyniku kolejnych działań Zarządu Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej – REGON nr 300554775, uzyskało numer identyfikacji podatkowej – NIP nr 763 20 78 856, zawarło umowę z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie na prowadzenie rachunku oraz podpisało umowę użyczenia na wynajem lokalu biurowego umożliwiającego bieżącą działalność, a szczególnie możliwość sporządzania i przechowywania dokumentacji.

 

Równocześnie Zarząd tworzył formalne i organizacyjne warunki funkcjonowania Stowarzyszenia, a w tym:

 

-          na podstawie uchwalonych kierunków działania  przez Walne Zgromadzenie Członków przyjęto plan pracy na 2007 rok (uchwała Zarządu nr 07/01/01 z dnia 25.04.2007),

 

-          opracowano i przyjęto zasady numeracji dokumentów Stowarzyszenia,

 

-          ustalono zasady prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia (uchwała Zarządu nr 07/01/02  z dnia 25.04.2007),

 

-          założono zbiory (protokolarze) dokumentów Walnego Zgromadzenia i Zarządu w formie zbroszurowanej i elektronicznej,

 

-          opracowano i przedstawiono projekt regulaminu obrad WZCz (przyjęty na nadzwyczajnym WZCz w dniu 27.09.2007)

 

-          opracowano i przedstawiono projekt zmian treści statutu Stowarzyszenia umożliwiający ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego (przyjęty na nadzwyczajnym WZCz     w dniu 27.09.2007),

 

-          przyjęto nowych członków zwyczajnych (uchwała nr 07/07/01 z dnia 25.10.2007),

 

-          przyjęto członka honorowego – ks. Edmunda Klemczaka (uchwała nr 07/08/01                       z dnia 10.12.2007); uchwała wymaga zatwierdzenia przez WZCz,

 

-          opracowano projekt wyróżnienia honorowego dla społecznie aktywnych uczniów Liceum, który uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Liceum,

 

-          ustalono formę, termin oraz założenia techniczno logistyczne Zjazdu jubileuszowego 90-lecia Liceum jako imprezy obrazującej tradycje i dorobek czarnkowskiej oświaty,

 

-          opracowano schemat struktury organizacyjnej komitetu zjazdowego,

 

-          przeprowadzono szereg rozmów z władzami powiatu oraz osobami, które podejmą społecznie obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zjazdu absolwentów i sympatyków.

 

Organizowano również techniczno materialne warunki pracy Stowarzyszenia, a w tym:

 

-          wyremontowano we własnym zakresie pomieszczenie biurowe,

 

-          pozyskano niezbędne meble biurowe; podejmowane są działania w kierunku pozyskania wyposażenia,

 

-          założono stronę internetową Stowarzyszenia – adres strony: www.loczarnkow.pl; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

-          pozyskano środki finansowe i materiałowe od członków i sympatyków na niezbędne materiały biurowe.

 

 

 

 

 

 

 

B. Działalność merytoryczna.

 

Potrzeba powołania Stowarzyszenia jest efektem wzrostu lokalnej aktywności społecznej wielu osób mających na celu wspieranie nie tylko materialnych, ale i niematerialnych warunków i perspektyw życia mieszkańców, a szczególnie młodzieży. Znacząca rola w tym względzie przypada warunkom realizacji procesu wychowania i edukacji młodzieży szkół średnich. Założycielom Stowarzyszenia przyświecała celowość i zasadność wspierania takiego modelu kształtowania młodego człowieka, który na etapie nauczania na poziomie szkoły średniej będzie wspierał postawy młodzieży z małych środowisk umożliwiające jej aktywne uczestnictwo w realiach społecznej gospodarki rynkowej i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego – młodzieży odpowiedzialnej za losy własne i sprawy społeczne. Stowarzyszenie szczególną uwagę poświęca młodzieży uzdolnionej, osiągającej dobre wyniki w nauce, społecznie aktywnej, wywodzącej się z rodzin o skromnych warunkach bytowych.

 

Celem Stowarzyszenia jest więc pomoc, wsparcie i promocja młodzieży aktywnej, która mimo peryferyjnego miejsca urodzenia i zamieszkania osiąga sukcesy edukacyjne i społeczne znacznie wykraczające poza lokalne środowisko.

 

 

 

Zarząd odbył siedem protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Walne Zgromadzenie oraz planu pracy Zarządu.

 

Ogół realizowanych działań można podzielić na cztery grupy:

 

1.      Promocja działalności Stowarzyszenia w środowisku lokalnym;

 

2.      Działanie na rzecz wychowania patriotycznego oraz aktywności społecznej młodzieży;

 

3.      Przygotowania jubileuszu 90-lecia Liceum;

 

4.      Kierunki rozwoju Stowarzyszenia.

 

 

 

Ad. 1. Warunkiem realizacji celów statutowych jest przejście od form studyjnych i kameralnych do form publicznych, tj. pozwalających na uzyskanie akceptacji  i wsparcia oraz gotowości świadczeń społeczności lokalnej na realizację działań zainicjowanych przez Stowarzyszenie. Aby spełnić te warunki Zarząd korzystał ze środków komunikacji społecznej, takich jak gazeta powiatowa „Nadnoteckie ECHA”, telewizji kablowej „ASTRA” w Czarnkowie oraz stron internetowych Liceum i Stowarzyszenia. Powołanie i cele działania stowarzyszenia prezentowane były również na spotkaniach z rodzicami uczniów Liceum oraz przedstawiane organom samorządu powiatowego i miejskiego.

 

Na łamach gazety publikowano m.in. informacje o powołaniu Stowarzyszenia, podejmowanych działaniach i bieżących problemach oraz zbliżającym się jubileuszu 90-lecia Liceum.

 

W telewizji prezentowany był reportaż z uroczystości Dnia Patrona – 2007, w którym obok sprawozdania filmowego pokazano wywiady z młodzieżą, Dyrektorem Liceum oraz Prezesem Stowarzyszenia na temat znaczenia tradycyjnych wartości społecznych w wychowaniu współczesnej młodzieży.

 

Na stronach internetowych prezentowane są podstawowe dokumenty Stowarzyszenia, w tym statut, a także spis absolwentów od matury 1928 do matury 2007 roku. Wykaz ten będzie uzupełniany o kolejne roczniki maturzystów. Jego zadaniem jest umożliwienie i ułatwienie kontaktów koleżeńskich drogą elektroniczną oraz wymiana informacji, doświadczeń i propozycji współpracy.

 

W celu utrwalenia pozytywnego wizerunku Liceum i stowarzyszenia w środowisku podjęto prace mające na celu uzyskanie zwartego opracowania ukazującego historyczną rolę Liceum w kształtowaniu oświaty oraz rolę jego absolwentów w rozwoju społecznym i gospodarczym powiatu. Członkowie Zarządu przeprowadzili ponadto szereg rozmów z władzami samorządu terytorialnego (Rada Powiatu, Starostwo, Rada Miasta, Burmistrz), samorządu gospodarczego (Forum Gospodarcze), oraz lokalnymi autorytetami. Ich życzliwość, opinie i wskazówki pozwalają mieć nadzieję na szerokie wsparcie celów Stowarzyszenia.

 

 

 

Ad. 2. Działania Stowarzyszenia na rzecz wychowania patriotycznego oraz wspierania aktywności edukacyjnej i społecznej młodzieży można podzielić na trzy grupy.

 

Do pierwszej zaliczyć można opracowanie i wdrożenie ceremoniału Dnia Patrona, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania historią własnego narodu i regionu ze szczególnym uwzględnieniem postaci patrona Liceum – Janka z Czarnkowa. Materialnym symbolem uroczystości stał się proporzec szkoły – graficzny wizerunek patrona na tle biało-czerwonej szachownicy. Został on poświęcony przez seniora – wychowawcę wielu pokoleń młodzieży licealnej, ks. Edmunda Klemczaka, który w wystąpieniu okolicznościowym przedstawił postać znanego Wielkopolanina, powołując się na wypowiedź o nim Wielkiego Polaka – Jana Pawła II podczas audiencji prywatnej naszego księdza prefekta u Papieża. Proporzec jest elementem podkreślającym przywiązanie do tradycyjnych wartości i symbolem identyfikacji naszego Liceum, z którym utożsamiają się kolejne roczniki absolwentów.

 

 

 

Do grupy drugiej zaliczyć należy program wspierania utalentowanej młodzieży poprzez wzmacnianie systemu motywacji i nagradzanie ponadprzeciętnych wyników edukacyjnych i społecznych. Zgodnie z decyzją Zarządu opracowany został regulamin nagradzania najaktywniejszej młodzieży właśnie podczas uroczystości Dnia Patrona. Jest nim „Wyróżnienie honorowe Janka z Czarnkowa” przyznawane uczniom klas trzecich (maturalnych) biorącym czynny udział w życiu społecznym szkoły, miasta i regionu. Wyróżnienie będzie przyznawać w imieniu Stowarzyszenia kapituła, w skład  której wchodzą przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Rady Szkoły oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego. Formuła powyższego wyróżnienia będzie rozbudowywana w kolejnych edycjach.

 

Realną, finansową formą wyróżnienia i czynnikiem motywującym do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce, gwarantujących wybór planowanego kierunku studiów wyższych, jest przyznawane przez firmę SEAKING S.A. z inspiracji Zarządu Stowarzyszenia stypendium finansowe w kwocie pokrywającej całkowity koszt wybranego kierunku studiów wyższych magisterskich. Jest ono przyznawane maturzystom pochodzącym z rodzin o niskim standardzie warunków bytowych, osiągających wybitne oceny opanowania wiedzy programowej. Daje ono szansę tym młodym, pracowitym i ambitnym uczniom, którzy bez takiego wsparcia byliby pozbawieni szans na zdobycie wyższego wykształcenia. Naszym zamiarem jest, aby pozyskać takie środki pieniężne, które umożliwią ufundowanie kolejnego stypendium.

 

 

 

Trzecia formą kształtowania postaw sprzyjających aktywności społecznej młodzieży jest organizacyjne i finansowe wspieranie Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej DIALOGI MŁODYCH, którą przygotowują członkowie Stowarzyszenia dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Celem tego projektu edukacji społeczno ekonomicznej młodzieży jest:

 

-          pogłębienie wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania lokalnej społeczności,

 

-          doskonalenie umiejętności wykorzystywania metod badania opinii publicznej,

 

-          nabywania praktycznej umiejętności multimedialnego prezentowania zebranych materiałów źródłowych o tematyce społeczno-ekonomicznej oraz formułowania, wygłaszania wniosków, poglądów i opinii na forum publicznym.

 

Tematami wiodącymi kolejnych MKM były:

 

-          Patriotyzm Wielkopolan – pojęcie historyczne, czy współczesne;

 

-          Samorządność lokalna –radni i zaradni;

 

-          Wielcy ludzie małych środowisk;

 

-          Tolerancja – czy mnie to dotyczy?

 

Poza pomocą merytoryczno organizacyjną Zarząd Stowarzyszenia dofinansował powyższy projekt w kwocie 211,70 zł oraz wynegocjował wsparcie materialne sponsorów.

 

 

 

Ad. 3. Realizując statutowe zadania organizowania spotkań i zjazdów absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum, poza spotkaniami „rocznikowymi”, główną uwagę poświęcono jubileuszowi 90-lecia (1919 – 2009). Jego termin ustalono na 20 czerwca 2009 roku, który jest równocześnie 50-ta rocznicą odnowienia nadania Liceum imienia Janka z Czarnkowa.

 

Działania z tego zakresu przedstawiają się następująco:

 

a)      Opracowano i przyjęto koncepcję Zjazdu jako imprezy środowiskowej, ukazującej tradycje i dorobek oświaty na terenie powiatu z wyeksponowaniem roli Liceum i jego absolwentów;

 

b)      Opracowano założenia organizacyjno techniczne i logistyczne całego przedsięwzięcia, które przedstawione zostały w załączonych materiałach;

 

c)      Opracowano schemat struktury organizacyjnej Zjazdu z podziałem zadań i kompetencji dla poszczególnych komórek funkcjonalnych;

 

d)      Pozyskano absolwentów i sympatyków, którzy wyrazili zgodę na pracę w komitecie zjazdowym;

 

e)      Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi sponsorami i wykonawcami zaplanowanych działań organizacyjnych i technicznych.

 

 

 

 

 

Ad. 4. Niepełny, pierwszy rok działalności, w którym podejmowano wyżej wymienione rodzaje działalności, obciążony był koniecznością wykonania niezbędnych spraw formalnych i technicznych. Niemniej jednak pozwolił uzyskać doświadczenie umożliwiające, bardziej niż na początku, realistyczne spojrzenie na cele statutowe i ich realizację. Uwzględniając dotychczasowe zaangażowanie członków Stowarzyszenia i sympatyków niezrzeszonych oraz jego pozytywny wizerunek medialny w środowisku można stwierdzić, że nasza organizacja wypełnia społeczną lukę w sferze edukacji i wychowania młodzieży w oparciu o tradycyjne wartości wzorowane na lokalnych i współczesnych autorytetach. Wpisuje się, więc w postulaty rozwojowe środowisk lokalnych mające na celu tworzenie szans poprawy warunków życia poprzez kreowanie aktywności młodzieży szkół średnich, wśród których od prawie stu lat jest Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd proponuje skupienie uwagi na następujących kierunkach działania w 2008 roku:

 

§  Organizowanie spotkań absolwentów i innych osób nagrodzonych wyróżnieniami za osiągnięcia w dziedzinach życia społecznego i gospodarczego z młodzieżą licealną, w formie dyskusji, zajęć praktycznych, udziału w procesach podejmowania decyzji itp.,

 

§  Organizowanie spotkań młodzieży ze „świadkami historii” w celu rozbudzenia patriotyzmu lokalnego,

 

§  Współorganizowanie projektów edukacyjnych aktywizujących społeczne i ekonomiczne postawy młodzieży,

 

§  Pomoc młodzieży ze środowisk i rodzin o trudnej sytuacji materialnej poprzez organizowanie dokształcania i pomoc materialną (np. zakup książek),

 

§  Honorowanie i nagradzanie młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce i aktywnej społecznie, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym fundowanie stypendiów,

 

§  Organizowanie spotkań koleżeńskich absolwentów i sympatyków Liceum o charakterze twórczym, wspomnieniowym, rekreacyjnym, a szczególnie kontynuowanie przygotowań do jubileuszowego zjazdu 90-lecia Liceum (zjazd odbędzie się 20 czerwca 2009 roku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sprawozdanie finansowe.

 

 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz uchwały Zarządu nr 07/01/02 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

Głównymi źródłami dochodów były składki członkowskie (360,00 (200zł) oraz darowizny sponsorów sympatyków (700,00 zł). Jedynym kierunkiem wydatkowania było finansowe wsparcie IV Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej DIALOGI MŁODYCH (211,70 zł).

 

 

 

Ponadto uzyskaliśmy darowizny w formie materiałów, wyposażenia i robocizny członków Stowarzyszenia i jego sympatyków, w tym:

 

a)      - na remont i wyposażenie biura – farby emulsyjne i olejne, lakier rozpuszczalnik, gips, pędzle (164,- zł – Hanna Skotarczak, Andrzej Piotrowicz, Zygfryd Kozera); - robocizna: oczyszczenie ścian i podłogi, malowanie ścian, sufitu, parkietu, renowacja mebli (150,- zł – Andrzej Piotrowicz, Zygfryd Kozera); - biurko i stolik okolicznościowy używany (200,- zł – Artur Kozera); karnisze, zasłony i firany (120,- zł – Artur Kozera, Andrzej Piotrowicz)

 

Razem: 634 zł

 

b)      na założenie i abonament na 2008 rok strony internetowej Stowarzyszenia (150,- zł  – Szymon Zieliński),

 

c)      na smycze reklamowe z nadrukiem logo Liceum, Stowarzyszenia i sponsora (Spółdzielnia Mleczarska Czarnków) wręczone uczniom jako symbol rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008; 200 szt. po 4,-zł, tj. 800,- zł; smycze reklamowe z nadrukiem logo Liceum i Stowarzyszenia i sponsora (MEBLOMOR S.A) jako pamiątki rozpoczęcia przyszłego roku szkolnego 2008/2009 (200szt.) oraz jako upominki zjazdu 90-lecia (1000 szt.) razem 1200szt. po 3,20 zł, tj. 3.840,- zł.

 

  

 

Potwierdzeniem operacji gospodarczych jest poniższe sprawozdanie finansowe zawierające rachunek wyników oraz bilans Stowarzyszenia z 2007 rok.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK WYNIKÓW

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie  REGON 300554775

 

sporządzony za okres 09.01.2007r. do 31.12.2007r.

 

 

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie:

Dane za rok

 

2007r.

A.   Przychody z działalności statutowej

 

1.060,00

I.    Składki brutto określone statutem

 

360,00

II.  Inne przychody określone statutem

 

700,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

 

211,70

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)

 

848,30

D.   Koszty administracyjne:

 

 

1)   Zużycie materiałów i energii

 

 

2)   Usługi obce

 

 

3)   Podatki i opłaty

 

 

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

 

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

 

0,31

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie
       działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
      
(C-D+E-F+G-H)

 

848,61

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

848,61

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

 

 

 

 

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 


Główna Księgowa , Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

                Irena Kozłowska                                         Zygfryd Kozera

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2007r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

 

31.12.2007r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

 

848,61

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

848,61

1.

Środki pieniężne

 

848,61

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

 

848,61

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

 

848,61

I.

Fundusz statutowy

 

 

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

848,61

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

848,61

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

 

848,61

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 

 

 

Główny Księgowy, Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

             Irena Kozłowska                                             Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/01

 

  Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad.

 

 

 

W celu sprawnego prowadzenia obrad, zgodnie z  § 8 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać kol. Szymona Zielińskiego.

 

2.      Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrać kol. Janinę Sibilską.

 

 

 

§ 2

 

1.      Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i jest upoważniony do interpretowania regulaminu obrad.

 

2.      Sekretarz rejestruje przebieg Walnego Zgromadzenia i sporządza protokół, który wnosi do księgi protokółów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       .........13.... członków

„Przeciw”     .....0... członków

„Wstrzymało się”0.członków

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Zygfryd Kozera

 

Załącznik nr2

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/02

 

  Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia porządku obrad.

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu obrad Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się porządek obrad o treści przedstawionej w zawiadomieniu wraz ze zmianami wprowadzonymi na wniosek Zarządu. Zatwierdzony porządek obrad stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Głosowało:

„Za”       13....... członków

„Przeciw”    0....... członków

„Wstrzymało się”.0.członków

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                              Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2008 roku po zmianach dokonanych na wniosek Zarządu.

 

 

 

11)  Otwarcie Zgromadzenia.

 

12)  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 

13)  Przyjęcie porządku obrad.

 

14)  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

15)  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 

16)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

17)  Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2007 rok.

 

18)  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

19)  Dyskusja nad sprawozdaniami i kierunkami działania w roku 2008.

 

20)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

8.      przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku,

 

9.      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 

10.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,

 

11.  przeznaczenia nadwyżki bilansowej,

 

12.  udzielenia absolutorium Zarządowi,

 

13.  kierunków działania SAWiS w 2008 roku,

 

14.  planu dochodów i wydatków w 2008 roku.

 

16)  Sprawy organizacyjne – przyjęcie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Członka Honorowego.

 

17)  Dyskusja nad projektami regulaminów.

 

18)  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.      regulaminu pracy Zarządu,

 

2.      regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

 

3.      przyznania tytułu Członka Honorowego.

 

19)  Wolne głosy i wnioski.

 

20)  Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/03

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia regulaminu obrad.

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia obrad, zgodnie z  §1 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez WZCz     w dniu 27 września 2007 roku.

 

§2

 

 

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ......13....... członków

„Przeciw”     ....0... członków

„Wstrzymało się”0.członków

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                                 Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/04

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu WZCz, Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję skrutacyjną w składzie:

 

1.      Andrzej Piotrowicz                                    Przewodniczący Komisji

 

2.      Kamila Szymczak                                       Członek

 

3.      Dominika Chmaj                                         Członek

 

§2

 

 

 

Do zadań Komisji należy stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania ważnych uchwał oraz przeprowadzenie głosowania uchwał WZCz.

 

§3

 

 

 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

 

§4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ..13........... członków

„Przeciw”     0....... członków

„Wstrzymało się” 0.członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                                    Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/05

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

 

 

 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu WZCz, Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 

1.      Andrzej Wiśniewski                                       Przewodniczący Komisji

 

2.      Wanda Wachońska                                          Członek

 

3.      Bogumił Masiakowski                                     Członek

 

§2

 

 

 

Do zadań Komisji należy opracowanie wniosków i postulatów oraz przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

§3

 

.Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji

 

 

 

§4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       .13.......... członków

„Przeciw”    0........ członków

„Wstrzymało się” 0.członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                                       Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

Załącznik nr 6

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/06

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   stwierdzenia prawomocności uchwał.

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia legalności i ważności podejmowanych uchwał, na podstawie § 14 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia oraz § 2 Regulaminu obrad, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

 

 

a)      Na podstawie kontroli listy obecności Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na WZCz, odbywającym się w drugim terminie, jest obecnych 16 członków (protokół stanowi załącznik niniejszej uchwały).

 

b)      Walne Zgromadzenie jest prawomocne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał w drugim terminie.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ....13......... członków

„Przeciw”     0...... członków

„Wstrzymało się”.0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                                 Janina Sibilska                                  Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

Sprawozdanie z działalności w roku 2007

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie.

 

(przygotowane i opracowane przez zarząd SAWiS na zwyczajne, sprawozdawcze

 

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 lutego 2008 roku)

 

 

 

Dane organizacji:

 

Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

Siedziba: Czarnków

 

Adres: ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

 

Data wpisu do KRS: 16.04.2007 r.

 

Nr KRS: 0000278543

 

Nr REGON: 300554775

 

Nr NIP: 763 20 78 856

 

Nr rachunku bankowego: 42 8951 0009 0003 4555 2000 0010

 

Dane członków Zarządu:

 

-          Prezes – Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

 

-          Wiceprezes – Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

 

-          Sekretarz – Hanna Skotarczak, zam. Czarnków

 

-          Skarbnik – Irena Kozłowska, zam. Czarnków

 

-          Członkowie – Włodzimierz Naderza, zam. Czarnków, Małgorzata Pisula, zam .Czarnków, Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj

 

Dane członków Komisji Rewizyjnej:

 

-          Przewodniczący - Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

 

-          Sekretarz – Ewa Kozłowicz, zam. Czarnków

 

-          Członek – Kazimierz Godawa, zam. Rosko

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe:

 

-          skupianie w ramach Stowarzyszenia absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich,

 

-          popularyzowanie postaci Janka z Czarnkowa, który jest patronem Liceum,

 

-          wymiana poglądów i doświadczeń absolwentów, popularyzacja ich osiągnięć oraz działanie na rzecz integracji społeczności licealnej,

 

-          działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców , sympatyków i uczniów poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

 

 

Realizacja celów statutowych.

 

Zgodnie z treścią statutu Stowarzyszenie  funkcjonuje jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego zrzeszająca wszystkich, którzy pragną aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu wizerunku Liceum jako placówki oświatowej łączącej bogate tradycje i współczesne potrzeby lokalnej społeczności Czarnkowa i okolic.

 

 

 

B.    Sprawy proceduralne i organizacyjne.

 

W wyniku szeregu inicjatyw osób będących członkami Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie utworzyła się grupa założycielska, która na zebraniu w dniu 9 stycznia 2007 roku podjęła decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia, uchwaliła statut oraz wybrała jego władze, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną. Wobec uchybień natury techniczno proceduralnej we wniosku do Sądu, proces rejestracyjny został zakończony pozytywnym orzeczeniem Sądu Rejonowego XXII Wydział Gospodarczy  w Poznaniu z dnia16 kwietnia 2007 roku, na podstawie którego Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS nr 0000278543. W wyniku kolejnych działań Zarządu Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej – REGON nr 300554775, uzyskało numer identyfikacji podatkowej – NIP nr 763 20 78 856, zawarło umowę z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie na prowadzenie rachunku oraz podpisało umowę użyczenia na wynajem lokalu biurowego umożliwiającego bieżącą działalność, a szczególnie możliwość sporządzania i przechowywania dokumentacji.

 

Równocześnie Zarząd tworzył formalne i organizacyjne warunki funkcjonowania Stowarzyszenia, a w tym:

 

-          na podstawie uchwalonych kierunków działania  przez Walne Zgromadzenie Członków przyjęto plan pracy na 2007 rok (uchwała Zarządu nr 07/01/01 z dnia 25.04.2007),

 

-          opracowano i przyjęto zasady numeracji dokumentów Stowarzyszenia,

 

-          ustalono zasady prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia (uchwała Zarządu              nr 07/01/02  z dnia 25.04.2007),

 

-          założono zbiory (protokolarze) dokumentów Walnego Zgromadzenia i Zarządu w formie zbroszurowanej i elektronicznej,

 

-          opracowano i przedstawiono projekt regulaminu obrad WZCz (przyjęty na nadzwyczajnym WZCz w dniu 27.09.2007)

 

-          opracowano i przedstawiono projekt zmian treści statutu Stowarzyszenia umożliwiający ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego (przyjęty na nadzwyczajnym WZCz     w dniu 27.09.2007),

 

-          przyjęto nowych członków zwyczajnych (uchwała nr 07/07/01 z dnia 25.10.2007),

 

-          przyjęto członka honorowego – ks. Edmunda Klemczaka (uchwała nr 07/08/01                       z dnia 10.12.2007); uchwała wymaga zatwierdzenia przez WZCz,

 

-          opracowano projekt wyróżnienia honorowego dla społecznie aktywnych uczniów Liceum, który uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Liceum,

 

-          ustalono formę, termin oraz założenia techniczno logistyczne Zjazdu jubileuszowego 90-lecia Liceum jako imprezy obrazującej tradycje i dorobek czarnkowskiej oświaty,

 

-          opracowano schemat struktury organizacyjnej komitetu zjazdowego,

 

-          przeprowadzono szereg rozmów z władzami powiatu oraz osobami, które podejmą społecznie obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zjazdu absolwentów i sympatyków.

 

Organizowano również techniczno materialne warunki pracy Stowarzyszenia, a w tym:

 

-          wyremontowano we własnym zakresie pomieszczenie biurowe,

 

-          pozyskano niezbędne meble biurowe; podejmowane są działania w kierunku pozyskania wyposażenia,

 

-          założono stronę internetową Stowarzyszenia – adres strony: www.loczarnkow.pl; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

-          pozyskano środki finansowe i materiałowe od członków i sympatyków na niezbędne materiały biurowe.

 

 

 

 

 

 

 

B. Działalność merytoryczna.

 

Potrzeba powołania Stowarzyszenia jest efektem wzrostu lokalnej aktywności społecznej wielu osób mających na celu wspieranie nie tylko materialnych, ale i niematerialnych warunków i perspektyw życia mieszkańców, a szczególnie młodzieży. Znacząca rola w tym względzie przypada warunkom realizacji procesu wychowania i edukacji młodzieży szkół średnich. Założycielom Stowarzyszenia przyświecała celowość i zasadność wspierania takiego modelu kształtowania młodego człowieka, który na etapie nauczania na poziomie szkoły średniej będzie wspierał postawy młodzieży z małych środowisk umożliwiające jej aktywne uczestnictwo w realiach społecznej gospodarki rynkowej i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego – młodzieży odpowiedzialnej za losy własne i sprawy społeczne. Stowarzyszenie szczególną uwagę poświęca młodzieży uzdolnionej, osiągającej dobre wyniki w nauce, społecznie aktywnej, wywodzącej się z rodzin o skromnych warunkach bytowych.

 

Celem Stowarzyszenia jest, więc pomoc, wsparcie i promocja młodzieży aktywnej, która mimo peryferyjnego miejsca urodzenia i zamieszkania osiąga sukcesy edukacyjne i społeczne znacznie wykraczające poza lokalne środowisko.

 

 

 

Zarząd odbył siedem protokołowanych posiedzeń, na których zajmowano się problematyką wynikającą z celów statutowych, kierunków pracy ustalonych przez poprzednie Walne Zgromadzenie oraz planu pracy Zarządu.

 

Ogół realizowanych działań można podzielić na cztery grupy:

 

5.      Promocja działalności Stowarzyszenia w środowisku lokalnym;

 

6.      Działanie na rzecz wychowania patriotycznego oraz aktywności społecznej młodzieży;

 

7.      Przygotowania jubileuszu 90-lecia Liceum;

 

8.      Kierunki rozwoju Stowarzyszenia.

 

 

 

Ad. 1. Warunkiem realizacji celów statutowych jest przejście od form studyjnych i kameralnych do form publicznych, tj. pozwalających na uzyskanie akceptacji i wsparcia oraz gotowości świadczeń społeczności lokalnej na realizację działań zainicjowanych przez Stowarzyszenie. Aby spełnić te warunki Zarząd korzystał ze środków komunikacji społecznej, takich jak gazeta powiatowa „Nadnoteckie ECHA”, telewizji kablowej „ASTRA” w Czarnkowie oraz stron internetowych Liceum i Stowarzyszenia. Powołanie i cele działania stowarzyszenia prezentowane były również na spotkaniach z rodzicami uczniów Liceum oraz przedstawiane organom samorządu powiatowego i miejskiego.

 

Na łamach gazety publikowano m.in. informacje o powołaniu Stowarzyszenia, podejmowanych działaniach i bieżących problemach oraz zbliżającym się jubileuszu 90-lecia Liceum.

 

W telewizji prezentowany był reportaż z uroczystości Dnia Patrona – 2007, w którym obok sprawozdania filmowego pokazano wywiady z młodzieżą, Dyrektorem Liceum oraz Prezesem Stowarzyszenia na temat znaczenia tradycyjnych wartości społecznych w wychowaniu współczesnej młodzieży.

 

Na stronach internetowych prezentowane są podstawowe dokumenty Stowarzyszenia, w tym statut, a także spis absolwentów od matury 1928 do matury 2007 roku. Wykaz ten będzie uzupełniany o kolejne roczniki maturzystów. Jego zadaniem jest umożliwienie i ułatwienie kontaktów koleżeńskich drogą elektroniczną oraz wymiana informacji, doświadczeń i propozycji współpracy.

 

W celu utrwalenia pozytywnego wizerunku Liceum i stowarzyszenia w środowisku podjęto prace mające na celu uzyskanie zwartego opracowania ukazującego historyczną rolę Liceum w kształtowaniu oświaty oraz rolę jego absolwentów w rozwoju społecznym i gospodarczym powiatu. Członkowie Zarządu przeprowadzili ponadto szereg rozmów z władzami samorządu terytorialnego (Rada Powiatu, Starostwo, Rada Miasta, Burmistrz), samorządu gospodarczego (Forum Gospodarcze), oraz lokalnymi autorytetami. Ich życzliwość, opinie i wskazówki pozwalają mieć nadzieję na szerokie wsparcie celów Stowarzyszenia.

 

 

 

Ad. 2. Działania Stowarzyszenia na rzecz wychowania patriotycznego oraz wspierania aktywności edukacyjnej i społecznej młodzieży można podzielić na trzy grupy.

 

Do pierwszej zaliczyć można opracowanie i wdrożenie ceremoniału Dnia Patrona, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania historią własnego narodu i regionu ze szczególnym uwzględnieniem postaci patrona Liceum – Janka z Czarnkowa. Materialnym symbolem uroczystości stał się proporzec szkoły – graficzny wizerunek patrona na tle biało-czerwonej szachownicy. Został on poświęcony przez seniora – wychowawcę wielu pokoleń młodzieży licealnej, ks. Edmunda Klemczaka, który w wystąpieniu okolicznościowym przedstawił postać znanego Wielkopolanina, powołując się na wypowiedź o nim Wielkiego Polaka – Jana Pawła II podczas audiencji prywatnej naszego księdza prefekta u Papieża. Proporzec jest elementem podkreślającym przywiązanie do tradycyjnych wartości i symbolem identyfikacji naszego Liceum, z którym utożsamiają się kolejne roczniki absolwentów.

 

 

 

Do grupy drugiej zaliczyć należy program wspierania utalentowanej młodzieży poprzez wzmacnianie systemu motywacji i nagradzanie ponadprzeciętnych wyników edukacyjnych i społecznych. Zgodnie z decyzją Zarządu opracowany został regulamin nagradzania najaktywniejszej młodzieży właśnie podczas uroczystości Dnia Patrona. Jest nim „Wyróżnienie honorowe Janka z Czarnkowa” przyznawane uczniom klas trzecich (maturalnych) biorącym czynny udział w życiu społecznym szkoły, miasta i regionu. Wyróżnienie będzie przyznawać w imieniu Stowarzyszenia kapituła, w skład  której wchodzą przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Rady Szkoły oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego. Formuła powyższego wyróżnienia będzie rozbudowywana w kolejnych edycjach.

 

Realną, finansową formą wyróżnienia i czynnikiem motywującym do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce, gwarantujących wybór planowanego kierunku studiów wyższych, jest przyznawane przez firmę SEAKING S.A. z inspiracji Zarządu Stowarzyszenia stypendium finansowe w kwocie pokrywającej całkowity koszt wybranego kierunku studiów wyższych magisterskich. Jest ono przyznawane maturzystom pochodzącym z rodzin o niskim standardzie warunków bytowych, osiągających wybitne oceny opanowania wiedzy programowej. Daje ono szansę tym młodym, pracowitym i ambitnym uczniom, którzy bez takiego wsparcia byliby pozbawieni szans na zdobycie wyższego wykształcenia. Naszym zamiarem jest, aby pozyskać takie środki pieniężne, które umożliwią ufundowanie kolejnego stypendium.

 

 

 

Trzecia formą kształtowania postaw sprzyjających aktywności społecznej młodzieży jest organizacyjne i finansowe wspieranie Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej DIALOGI MŁODYCH, którą przygotowują członkowie Stowarzyszenia dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Celem tego projektu edukacji społeczno ekonomicznej młodzieży jest:

 

-          pogłębienie wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania lokalnej społeczności,

 

-          doskonalenie umiejętności wykorzystywania metod badania opinii publicznej,

 

-          nabywania praktycznej umiejętności multimedialnego prezentowania zebranych materiałów źródłowych o tematyce społeczno-ekonomicznej oraz formułowania, wygłaszania wniosków, poglądów i opinii na forum publicznym.

 

Tematami wiodącymi kolejnych MKM były:

 

-          Patriotyzm Wielkopolan – pojęcie historyczne, czy współczesne;

 

-          Samorządność lokalna –radni i zaradni;

 

-          Wielcy ludzie małych środowisk;

 

-          Tolerancja – czy mnie to dotyczy?

 

Poza pomocą merytoryczno organizacyjną Zarząd Stowarzyszenia dofinansował powyższy projekt w kwocie 211,70 zł oraz wynegocjował wsparcie materialne sponsorów.

 

 

 

Ad. 3. Realizując statutowe zadania organizowania spotkań i zjazdów absolwentów, wychowawców i sympatyków Liceum, poza spotkaniami „rocznikowymi”, główną uwagę poświęcono jubileuszowi 90-lecia (1919 – 2009). Jego termin ustalono na 20 czerwca 2009 roku, który jest równocześnie 50-ta rocznicą odnowienia nadania Liceum imienia Janka z Czarnkowa.

 

Działania z tego zakresu przedstawiają się następująco:

 

f)       Opracowano i przyjęto koncepcję Zjazdu jako imprezy środowiskowej, ukazującej tradycje i dorobek oświaty na terenie powiatu z wyeksponowaniem roli Liceum i jego absolwentów;

 

g)      Opracowano założenia organizacyjno techniczne i logistyczne całego przedsięwzięcia, które przedstawione zostały w załączonych materiałach;

 

h)      Opracowano schemat struktury organizacyjnej Zjazdu z podziałem zadań i kompetencji dla poszczególnych komórek funkcjonalnych;

 

i)       Pozyskano absolwentów i sympatyków, którzy wyrazili zgodę na pracę w komitecie zjazdowym;

 

j)       Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi sponsorami i wykonawcami zaplanowanych działań organizacyjnych i technicznych.

 

 

 

 

 

Ad. 4. Niepełny, pierwszy rok działalności, w którym podejmowano wyżej wymienione rodzaje działalności, obciążony był koniecznością wykonania niezbędnych spraw formalnych i technicznych. Niemniej jednak pozwolił uzyskać doświadczenie umożliwiające, bardziej niż na początku, realistyczne spojrzenie na cele statutowe i ich realizację. Uwzględniając dotychczasowe zaangażowanie członków Stowarzyszenia i sympatyków nie zrzeszonych oraz jego pozytywny wizerunek medialny w środowisku można stwierdzić, że nasza organizacja wypełnia społeczną lukę w sferze edukacji i wychowania młodzieży w oparciu o tradycyjne wartości wzorowane na lokalnych i współczesnych autorytetach. Wpisuje się, więc w postulaty rozwojowe środowisk lokalnych mające na celu tworzenie szans poprawy warunków życia poprzez kreowanie aktywności młodzieży szkół średnich, wśród których od prawie stu lat jest Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd proponuje skupienie uwagi na następujących kierunkach działania w 2008 roku:

 

§  Organizowanie spotkań absolwentów i innych osób nagrodzonych wyróżnieniami za osiągnięcia w dziedzinach życia społecznego i gospodarczego z młodzieżą licealną, w formie dyskusji, zajęć praktycznych, udziału w procesach podejmowania decyzji itp.,

 

§  Organizowanie spotkań młodzieży ze „świadkami historii” w celu rozbudzenia patriotyzmu lokalnego,

 

§  Współorganizowanie projektów edukacyjnych aktywizujących społeczne i ekonomiczne postawy młodzieży,

 

§  Pomoc młodzieży ze środowisk i rodzin o trudnej sytuacji materialnej poprzez organizowanie dokształcania i pomoc materialną (np. zakup książek),

 

§  Honorowanie i nagradzanie młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce i aktywnej społecznie, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym fundowanie stypendiów,

 

§  Organizowanie spotkań koleżeńskich absolwentów i sympatyków Liceum o charakterze twórczym, wspomnieniowym, rekreacyjnym, a szczególnie kontynuowanie przygotowań do jubileuszowego zjazdu 90-lecia Liceum (zjazd odbędzie się 20 czerwca 2009 roku).

 

 

 

 

 

 

 

C. Sprawozdanie finansowe.

 

 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz uchwały Zarządu nr 07/01/02 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

Głównymi źródłami dochodów były składki członkowskie (360,00 (200zł) oraz darowizny sponsorów sympatyków (700,00 zł). Jedynym kierunkiem wydatkowania było finansowe wsparcie IV Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej DIALOGI MŁODYCH (211,70 zł).

 

 

 

Ponadto uzyskaliśmy darowizny w formie materiałów, wyposażenia i robocizny członków Stowarzyszenia i jego sympatyków, w tym:

 

d)      - na remont i wyposażenie biura – farby emulsyjne i olejne, lakier rozpuszczalnik, gips, pędzle (164,- zł – Hanna Skotarczak, Andrzej Piotrowicz, Zygfryd Kozera); - robocizna: oczyszczenie ścian i podłogi, malowanie ścian, sufitu, parkietu, renowacja mebli (150,- zł – Andrzej Piotrowicz, Zygfryd Kozera); - biurko i stolik okolicznościowy używany (200,- zł – Artur Kozera); karnisze, zasłony i firany (120,- zł – Artur Kozera, Andrzej Piotrowicz)

 

Razem: 634 zł

 

e)      na założenie i abonament na 2008 rok strony internetowej Stowarzyszenia (150,- zł  – Szymon Zieliński),

 

f)       na smycze reklamowe z nadrukiem logo Liceum, Stowarzyszenia i sponsora (Spółdzielnia Mleczarska Czarnków) wręczone uczniom jako symbol rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008; 200 szt. po 4,-zł, tj. 800,- zł; smycze reklamowe z nadrukiem logo Liceum i Stowarzyszenia i sponsora (MEBLOMOR S.A) jako pamiątki rozpoczęcia przyszłego roku szkolnego 2008/2009 (200szt.) oraz jako upominki zjazdu 90-lecia (1000 szt.) razem 1200szt. po 3,20 zł, tj. 3.840,- zł.

 

  

 

Potwierdzeniem operacji gospodarczych jest poniższe sprawozdanie finansowe zawierające rachunek wyników oraz bilans Stowarzyszenia z 2007 rok.                     

 

 

 

 

 

Sekretarz Zarządu                  Skarbnik Zarządu                     Prezes Zarządu

 

 

 

Hanna Skotarczak                  Irena Kozłowska                   Zygfryd Kozera

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK WYNIKÓW

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie  REGON 300554775

 

sporządzony za okres 09.01.2007r. do 31.12.2007r.

 

 

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie:

Dane za rok

 

2007r.

A.   Przychody z działalności statutowej

 

1.060,00

I.    Składki brutto określone statutem

 

360,00

II.  Inne przychody określone statutem

 

700,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

 

211,70

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)

 

848,30

D.   Koszty administracyjne:

 

 

1)   Zużycie materiałów i energii

 

 

2)   Usługi obce

 

 

3)   Podatki i opłaty

 

 

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

 

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

 

0,31

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie
       działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
      
(C-D+E-F+G-H)

 

848,61

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

848,61

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego  (wielkość dodatnia)

 

 

 

 

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 


Główna Księgowa , Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu
                Irena Kozłowska                                         Zygfryd Kozera

 

 

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2007r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

 

31.12.2007r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

 

848,61

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

848,61

1.

Środki pieniężne

 

848,61

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

 

848,61

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

 

848,61

I.

Fundusz statutowy

 

 

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

848,61

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

848,61

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

 

848,61

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 

 

 

 

 

Główny Księgowy, Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

 

 

             Irena Kozłowska                                             Zygfryd Kozera


Załącznik nr 8

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

Komisji Rewizyjnej

 

z kontroli działalności statutowej i finansowej w 2007 roku

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

(na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

 

obradujące w dniu 18 lutego 2008 roku.)

 

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1.      Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz,

 

2.      Członek – Ewa Kozłowicz,

 

3.      Członek – Kazimierz Godawa

 

działając zgodnie z § 23 pkt 1 - 5 statutu Stowarzyszenia w dniu 1 lutego 2008 r. zapoznała się z dokumentacją pracy Zarządu oraz stanem finansów w roku 2007.

 

Przedmiotem kontroli Komisji były protokóły posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, podjęte uchwały, dowody ich realizacji oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2007 sporządzone przez kol. Irenę Kozłowską – Skarbnika Zarządu, pełniącą społecznie funkcję Głównej Księgowej.

 

Protokóły posiedzeń Zarządu sporządzone są prawidłowo w formie wydruku z nośnika elektronicznego i są zbroszurowane. Kolejne strony są ponumerowane. Zbiór protokółów z roku 2007 jest oprawiony, opatrzony na początku spisem treści i stroną tytułową. Do każdego protokółu załączona jest lista obecności oraz omawiane materiały i podjęte uchwały.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w uchwale Zarządu nr 07/01/02 z dnia 25 kwietnia 2007 roku     w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów finansowych komisja stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń.

 

W związku z powyższym komisja proponuje zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe oraz wynikający z niego bilans i rachunek wyników za rok 2007 wyrażający się następującymi kwotami:

 

Bilans:

 

-          Sumy aktywów w wysokości – 848,61zł.

 

-          Sumy pasywów w wysokości – 848,61zł.

 

Rachunek Wyników:

 

-          Przychody z działalności statutowych w wysokości          -      1.060,00zł.

 

-          Przychody finansowe                                                          -             0,31zł

 

-          Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości                -      211,70zł.

 

-          Wynik finansowy zamykający się zyskiem w wysokości      -      848,61zł

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównymi źródłami dochodów były składki członkowskie  (360,00 zł) oraz darowizny sponsorów i sympatyków (700,00 zł). Jedynym kierunkiem wydatkowania było finansowe wsparcie  IV Międzyszkolnej Konferencji Młodzieżowej DIALOGI MŁODYCH (211,70 zł).

 

Saldo na 31 grudnia 2007 r. potwierdzone przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie wynosiło: 848,61zł na rachunku bieżącym. Komisja proponuje, aby zysk z roku 2007 w wysokości 848,61 zł przeznaczyć na działalność statutową w 2008 roku.

 

Działalność finansowa Stowarzyszenia jest zgodna, co do formy i treści z obowiązującymi
 przepisami prawa oraz statutem.

 

W powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

 

1.      Przewodniczący – Andrzej Piotrowicz  ...............................................

 

2.      Członek – Ewa Kozłowicz                    ................................................

 

3.      Członek – Kazimierz Godawa              ................................................

 

Czarnków, 1 lutego 2008 roku

 

Załącznik nr 9

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się do        aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ..13........... członków

„Przeciw”    0......... członków

„Wstrzymało się”0 członków

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Janina Sibilska                                    Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/07

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się do aprobującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2007 rok.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ..13........... członków

„Przeciw”    0......... członków

„Wstrzymało się”0 członków

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Janina Sibilska                                    Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/08

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składające się z bilansu i rachunku wyników za 2007 rok, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ....13........ członków

„Przeciw”     ...0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Janina Sibilska                                    Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK WYNIKÓW

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie  REGON 300554775

 

sporządzony za okres 09.01.2007r. do 31.12.2007r.

 

 

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie:

Dane za rok

 

2007r.

A.   Przychody z działalności statutowej

 

1.060,00

I.    Składki brutto określone statutem

 

360,00

II.  Inne przychody określone statutem

 

700,00

B.   Koszty realizacji zadań statutowych

 

211,70

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)

 

848,30

D.   Koszty administracyjne:

 

 

1)   Zużycie materiałów i energii

 

 

2)   Usługi obce

 

 

3)   Podatki i opłaty

 

 

4)   Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

5)   Amortyzacja

 

 

6)   Pozostałe

 

 

E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

 

 

F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

 

 

G.   Przychody finansowe

 

0,31

H.   Koszty finansowe

 

 

I.    Wynik finansowy brutto na całokształcie
       działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
      
(C-D+E-F+G-H)

 

848,61

J.   Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

I.    Zyski nadzwyczajne  (+) (wielkość dodatnia)

 

 

II.   Straty nadzwyczajne  (-) (wielkość ujemna)

 

 

K.   Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

848,61

I.     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.    Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

 

 

 

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 


Główna Księgowa , Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

                Irena Kozłowska                                         Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

BILNAS

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie REGON 300554775

 

sporządzony na dzień 31.12.2007r.

 

(dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

 

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na

 

31.12.2007r.

 

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

III.

Należności długoterminowe

 

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

B.

Aktywa obrotowe

 

848,61

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe

 

848,61

1.

Środki pieniężne

 

848,61

2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma aktywów

 

848,61

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne

 

848,61

I.

Fundusz statutowy

 

 

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

848,61

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

848,61

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

 

2.

Inne zobowiązania

 

 

3.

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

 

848,61

 

Sporządzono i podpisano dnia 01.02.2008r.

 

 

 

 

 

Główny Księgowy, Skarbnik Zarządu                      Prezes Zarządu

 

 

 

             Irena Kozłowska                                             Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/09

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przeznaczenia nadwyżki bilansowej z 2007 roku.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

Nadwyżkę bilansową z roku 2007 w kwocie 846,61 zł przeznacza się na działalność statutową w 2008 roku.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ..13.......... członków

„Przeciw”     0....... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                      Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Janina Sibilska                                     Szymon Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/09

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

W celu rozliczenia Zarządu z działalności za 2007 rok, zgodnie z  § 17 pkt. 4 statutu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udziela się skwitowania z działalności za 2007 rok Zarządowi w składzie:

 

- Zygfryd Kozera                     Prezes,

 

- Szymon Zieliński                  Wiceprezes,

 

- Irena Kozłowska                    Skarbnik,

 

- Hanna Skotarczak                  Sekretarz,

 

- Włodzimierz Naderza            Członek,

 

- Małgorzata Pisula                  Członek,

 

- Andrzej Wiśniewski              Członek.

 

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński

 

 Załącznik nr 14

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/10

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                        przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia na 2008 rok.

 

 

 

 

 

Na podstawie §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia oraz propozycji Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjąć do realizacji w 2008 roku kierunki działania przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wnioski i sugestie zaprezentowane przez członków w czasie dyskusji, zapisane w projekcie uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał w brzmieniu:

 

 1. Organizowanie spotkań absolwentów i innych osób życia społecznego i gospodarczego z młodzieżą licealną, w formie dyskusji, zajęć praktycznych, udziału w procesach podejmowania decyzji itp.
 2. Organizowanie spotkań młodzieży ze „świadkami historii” w celu rozbudzenia patriotyzmu lokalnego.
 3. Współorganizowanie projektów edukacyjnych aktywizujących społeczne i ekonomiczne postawy młodzieży, w tym Dnia Patrona oraz Konferencji Dialogi Młodych.
 4. Pomoc młodzieży ze środowisk i rodzin o trudnej sytuacji materialnej poprzez organizowanie dokształcania i pomoc materialną (np. zakup książek).
 5. Honorowanie i nagradzanie młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce          i aktywnej społecznie, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym fundowanie stypendiów.
 6. Organizowanie spotkań koleżeńskich absolwentów i sympatyków Liceum o charakterze twórczym, wspomnieniowym, rekreacyjnym, a szczególnie kontynuowanie przygotowań do jubileuszowego zjazdu 90-lecia Liceum (zjazd odbędzie się 20 czerwca 2009 roku).

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński


 

 

 

 

Załącznik nr 15

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/11

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   planu dochodów i wydatków w 2008 roku.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt. 7 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

 

Przyjąć następujący plan pozyskania środków pieniężnych oraz kierunków ich wydatkowania:

 

 1. Dochody w kwocie 4.186,61
 2. Wydatki w kwocie 4.186,61

 

Budżet Stowarzyszenia na 2008 rok stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wszelkie zmiany wymagają uchwały Zarządu i muszą być przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z uzasadnieniem.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński


 

 

 

 

 

 

Załącznik n16

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/12

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia regulaminu pracy Zarządu.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się Regulamin Pracy Zarządu stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 17

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/13

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński


 

 

 

 

Załącznik nr 18

 

do prot. WZCz

 

z 18.02.2008

 

 

 

Uchwała Nr 08/III/14

 

 Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyznania tytułu Członka Honorowego.

 

 

 

 

 

Na podstawie § 8 oraz §17 pkt. 11 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

 

Zatwierdzić uchwałę Zarządu nr 07/08/01 z dnia 10.12.2007 w sprawie  przyjęciu członka honorowego.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Przyznać księdzu Edmundowi Klemczakowi tytuł członka honorowego

 

Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Głosowało:

„Za”       ...13......... członków

„Przeciw”     0..... członków

„Wstrzymało się” 0 członków

 

 

 

 

 

         Sekretarz Walnego Zgromadzenia               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

                         Janina Sibilska                                          Szymon Zieliński