PROTOKÓŁ

 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

Stowarzyszenia

 

Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 27 września 2007 roku.

 

 

 

 

 

NadzwyczajneWalne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców  i  Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego  im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie odbyło się w budynku Liceum Ogólnokształcącego  Czarnkowie – sala nr 13.

 

Ad. 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Pan Zygfryd Kozera – Prezes zarządu stowarzyszenia witając członków i zaproszonego gościa Pana Sławomira Żarczyńskiego – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie.

 

Ad. 2. Następnie Prezes zaproponował obecnym wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono pana  Zygfryda Kozerę, natomiast na Sekretarza -  panią Hannę Skotarczak. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obie kandydatury, w wyniku głosowania jawnego, przyjęto jednogłośnie. Wybrani podjęli swoje czynności.

 

Ad. 3. Kontynuując obrady Przewodniczący przedstawił porządek obrad w treści zawartej w zawiadomieniu. Pan Kazimierz Hundt zgłosił wniosek aby do otrzymanego porządku dodać punkt dotyczący uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, co ułatwi prowadzenie obrad kolejnych Walnych Zgromadzeń. Wniosek został poddany pod głosowanie. Zebrani jednomyślnie wniosek przyjęli w głosowaniu jawnym.

 

Po uwzględnieniu poprawek dalszą cześć obrad poprowadzono wg następującego porządku:

 

 1. Wybór komisji Nadzwyczajnego WZCz.

 2. Informacja  o warunkach merytorycznych i formalno-prawnych  uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.

 3. Dyskusja nad  projektem zmian w statucie Stowarzyszenia.

 4. Zapoznanie z projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

 5. Dyskusja na projektem treści Regulaminu WZC.

   

 6. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie  zmian w statucie Stowarzyszenia,

 • w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.

  Ad. 4.  Realizując kolejny punkt porządku obrad  Przewodniczący zaproponował wybór  komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

  Na kandydatów do komisji skrutacyjnej podano z sali następujące osoby: Andrzej Piotrowicz,

  Włodzimierz Nadarza, Janina Sibilska. Innych kandydatów nie podano. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali powyższe osoby w skład komisji skrutacyjnej. Uchwała Nr 1 stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokółu.

  Na kandydatów do komisji uchwał i wniosków zgłoszono z sali następujące osoby:

  Andrzej Wiśniewski, Szymon Zieliński, Bogumił Masiakowski. Innych kandydatów nie podano. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali powyższe osoby w skład komisji uchwał i wniosków. Uchwała Nr 2 stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokółu.

  Ad 5. Treść proponowanych zmian  w statucie Stowarzyszenia, przystosowujących go do wymogów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w celu uzyskania statusu pożytku publicznego (OPP) przedstawił zebranym Pan Kazimierz Hundt. Treść propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokółu.

  Ad 6. Zabierając głos w dyskusji Pan Kazimierz Godawa wskazał na zasadność propozycji Zarządu, która umożliwi pozyskanie środków pieniężnych na wsparcie edukacji uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej a także pomoże wielu absolwentom.

  Pan Bogumił Masiakowski zwrócił uwagę aby uszczegółowić punkt pierwszy propozycji zmian nadając mu treść: „Działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców, sympatyków i uczniów  poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i  socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych”.

  Ustosunkowując się do powyższego Pan Andrzej Wiśniewski – Przewodniczący komisji uchwał i wniosków – stwierdził, że komisja uwzględni to w  projekcie uchwały.

  Ad. 7. Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawił zebranym Pan Andrzej Piotrowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który podkreślił zasadność przyjęcia takiego dokumentu dla jasności prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokółu.

   

  Ad. 8. Zabierając głos w dyskusji Pan Przemysław Antkowiak wyraził opinię celowości uregulowań zasad prowadzenia obrad Walnego zgromadzenia, co pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów na tle proceduralnym, min. w przedmiocie dyskusji, głosowań i podejmowania uchwał.

  Ad. 9. Przed przystąpieniem do głosowania w.wym.. uchwał Przewodniczący obrad poprosił   komisję skrutacyjną o stwierdzenie warunków niezbędnych do prawomocnego podejmowania uchwał. Głos zabrał Pan Andrzej Piotrowicz oświadczając, że z woli pozostałych członków została mu powierzona funkcja Przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Dalej stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało poprawnie zwołane, a na podstawie listy obecności w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bierze udział 13 członków zwyczajnych na ogólną ich liczbę 20, co stanowi 65 % i wyczerpuje znamiona § 15 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Treść stwierdzenia stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokółu.

  Przewodniczący komisji uchwał i wniosków Pan Andrzej Wiśniewski przedstawił zebranym projekt uchwały Nr 3  w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia. Uchwała o treści stanowiącej załącznik nr 6 niniejszego protokółu została poddana głosowaniu jawnemu: za przejęciem uchwały głosowało 13 członków, tzn. uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  Realizując porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie  Regulamin Walnego Zgromadzenia. Treść uchwały Nr 4, stanowiącej załącznik nr 7 niniejszego protokółu przedstawił członek komisji uchwał i wniosków Pan Szymon Zieliński. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków, tzn. uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  Ad. 10. W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Pan Bogumił Masiakowski, który nawiązując do wcześniejszych dyskusji w przedmiocie terminu Zjazdu Absolwentów z okazji  – 90-lecia LO zaproponował datę 20 czerwca 2009 roku  jako optymalną dla Zjazdu.

  Następnie  pan Zygfryd Kozera wystosował apel do zebranych o zachęcanie absolwentów i  sympatyków LO do przyłączenia się do organizacji ZJAZDU.

  Podano propozycję stworzenia reportażu na temat Zjazdu LO i przedstawienia spotu reklamowego, ukazującego się cyklicznie w Regionalnej Telewizji Kablowej.

  O pomoc poproszono Panią  Marzenę Wojtkowiak – dziennikarkę lokalnej telewizji  oraz Paulinę Jędraszczak –uczennicę LO, która aktywnie uczestniczy w pracach redakcyjnych gazety powiatowej Nadnoteckie ECHA.

  Inicjatywę poparł również Pan Sławomir Żarczyński - dyrektor LO zapraszając wszystkich chętnych, którzy mają pomysły na dobrą organizację Zjazdu, zaznaczając jak ważna

   i prestiżowa to impreza dla Liceum i Czarnkowa.

   W dalszej części zastanawiano się nad lokalizacją  samego balu absolwentów. Podano propozycję ustawienia namiotu na boisku szkolnym LO.

  Stwierdzono, iż należy powołać tzw. KONWENT SENIORÓW na czele z ks. Edmundem

  Klemczakiem i wieloma zasłużonymi seniorami, którzy pełniliby rolę doradców przy organizacji tego doniosłego wydarzenia.

 

Pan Bogumił Masiakowski potwierdził, iż kwestia namiotu ustawionego na boisku szkolnym

 

to bardzo dobry pomysł ,gdyż jako wielokrotny uczestnik poprzednich  Zjazdów  wie, iż absolwenci najlepiej czują się w murach  i na trenie swojej szkoły. Powinny być

 

udostępnione klasy, w których seniorzy chętnie powspominają swoje cudowne lata młodości,

 

nie koniecznie uczestnicząc w szumnym balu. Padła propozycja ustawienia pianina w jednej z klas , dla zachowania kameralności spotkania. Pan Szymon Zieliński  zadeklarował, że do końca października stworzy bazę danych absolwentów Liceum   na stronie internetowej z formularzem utajnionym. Następnie Pan Bogumił Masiakowski podał propozycję wydrukowania gotowych przelewów na wpłaty składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

 

Ad. 11. Po wyczerpaniu  wolnych głosów i wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

 

Nadzwyczajnego                                                                   

 

Walnego Zgromadzenia Członków                               Walnego Zgromadzenia Członków  

 

           

 

            Hanna Skotarczak                                                                  Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

Protokół zawiera 4 strony, ponumerowane od 1 do 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do prot. NWZCz

 

z 27.09.2007

 

 

 

Uchwała Nr 1

 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 27 września 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   Komisji Skrutacyjnej.

 

 

 

 

 

1. W celu prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie powołuje się Komisję skrutacyjną w składzie:

 

 

 

 

 

 1. Andrzej Piotrowicz...................................Przewodniczący Komisji

 2. Włodzimierz Naderza................................Członek

 3. Janina Sibilska............................................Członek

   

  2.  Do zadań Komisji należy:

 

 1. stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania prawomocnych uchwał,

 2. przeprowadzenie głosowania uchwał WZCz.

   

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

   

  Sekretarz                                                                                Przewodniczący

  Nadzwyczajnego                                                                     Nadzwyczajnego

  Walnego Zgromadzenia Członków                               Walnego Zgromadzenia Członków  

             

              Hanna Skotarczak                                                                  Zygfryd Kozera

 

 

 

Załącznik nr 2

 

do prot. NWZCz

 

z 27.09.2007

 

Uchwała Nr 2

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 27 września 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

 

 

                   Komisji uchwał i wniosków.

 

 

 

 1. W celu prawidłowego podejmowania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie powołuje się Komisję uchwał

  i wniosków w składzie:

   

   

 

 1. Andrzej Wiśniewski.......................................Przewodniczący Komisji

 2. Szymon Zieliński...........................................Członek

 3. Bogumił Masiakowski....................................Członek

   

 

 1. Do zadań Komisji należy:

 

 1. opracowanie wniosków i postulatów,

 2. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

  .

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

   

   

  Sekretarz                                                                     Przewodniczący

  Nadzwyczajnego                                                        Nadzwyczajnego

  Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

   

              Hanna Skotarczak                                                      Zygfryd Kozera

  Załącznik nr 3

  do prot. NWZCz

  z 27.09.2007

  Propozycje zmian w treści statutu

  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  w Czarnkowie

  wymagane w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

  przyjęte na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia

  w dniu 17 września 2007 roku.

   

 

 1. Treść  § 3 pkt 4 zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie: „Działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie poprzez udzielanie poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych i organizacyjnych”

 2. Dodaje się pkt 5 do § 3 o treści: „Działania, o których mowa w pkt 1 – 4 , Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie”.

 3. Treść § 23 pkt 1 zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie: „Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia”; zmianie ulega również treść pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia”.

 4. Dodaje się § 24 o treści:

 

 1. Komisja rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 

 1. żądania od Zarządu Przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Statutowej Stowarzyszenia,

 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 

 1. Łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem,

 2. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia  z członkami Zarządu,

 3. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 4. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

   

 

 1. Dotychczasowe paragrafy 24 i 25  otrzymują nową numeracje, a mianowicie

        kolejne: 25 i 26.

 2. Dodaje się § 27 o treści:

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody, o których mowa w § 26 pkt 2  są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
 2. Niedopuszczalne jest pomniejszanie majątku Stowarzyszenia poprzez:

 

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od producentów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.

 

 1. Dotychczasowe paragrafy 29, 27, 28 i 29 otrzymują nową numerację, a mianowicie kolejne numery: 28, 29, 30 i 31.

 2. Treść paragrafu 30 (według nowej numeracji) zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:: „W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i przepisy prawa o działalności pożytku publicznego”.

   

   

   

  Załącznik nr 4

  do prot. NWZCz

  z 27.09.2007

  Projekt

  Regulamin Walnego Zgromadzenia

  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  w Czarnkowie

  zarejestrowanego 16 kwietna 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu

  Wydział XXII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

  pod numerem KRS 0000278543

  (uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 27 września 2007 roku)

   

  I. Postanowienia ogólne.

  §1.

   

  Niniejszy regulamin określa tryb zwoływania, prowadzenia obrad, sposób

  głosowania oraz reguluje inne kwestie, które nie zostały uregulowane w statucie Stowarzyszenia

  §2

   

 

 1. Walne zgromadzenie jest prawomocne:

 

 1. przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

 2. w przypadku braku wymaganej liczby członków może się odbyć w drugim terminie,

   w tym samym dniu, pół godziny później, jeżeli podano to w zawiadomieniu.

   

  II. Tryb i sposób zwoływania.

  §3.

   

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne w sytuacjach określonych w § 14 Statutu Stowarzyszenia.

 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie w terminie do 30 czerwca za rok poprzedni.

 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie.

 5. Nie zwołanie Walnego Zgromadzenia w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do jego zwołania i może spowodować odwołanie całego Zarządu  i nowe wybory.

 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie, z zachowaniem terminu zawiadomienia z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

   

  §4.

   

 

 1. Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez pisemne zawiadomienie przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób.

 2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad.

 

 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Czarnkowie. Organ

 

uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas

 

obrad, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu wszystkim członkom Stowarzyszenia

 

 

 

§5.

 

 

 

 1. Porządek obrad proponuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Przy ustalaniu

  propozycji porządku obrad organ zwołujący powinien uwzględnić zgłoszone przez

  uprawnione podmioty żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

 2. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Stowarzyszenia muszą być przedstawione w formie projektów uchwał, a w przypadku żądania umieszczenia danej sprawy w porządku obrad przez inne podmioty w formie pisemnego uzasadnienia– Zarządowi do zaopiniowania.

 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być udostępniane członkom Stowarzyszenia w jego siedzibie. wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, oraz wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium członkom Zarządu powinny być udostępniane członkom Stowarzyszenia najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

   

  III. Kompetencje.

  §6.

   

 

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach określonych przepisami Statutu.

   

  IV. Tryb prowadzenia obrad i sposób głosowania.

  §7.

   

 

 1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć odpowiednie uchwały.

   

  §8.

   

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia albo jego zastępca (wiceprezes), a w razie nieobecności tych osób –osoba wyznaczona przez Zarząd.

 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

 3. Wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu. Na przewodniczącego i sekretarza mogą być wybrane osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu

 4. Walne Zgromadzenie może na czas trwania obrad powoływać spośród osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu komisje, w tym

  komisję skrutacyjną, wnioskową i uchwał określając liczbę ich członków oraz zadania. Komisja powinna być złożona, z co najmniej z trzech osób. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

   

   

  §9.

   

 

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „przewodniczącym”, kieruje

  obradami Walnego Zgromadzenia i jest upoważniony do interpretowania niniejszego

  Regulaminu.

 2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw

  wszystkich członków Stowarzyszenia.

 3. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:

  a) zarządzenie sporządzenia listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia z

  prawem głosu.

  b) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

  podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego przewodniczący dokonuje na podstawie listy obecności.

  c) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz nad

  przestrzeganiem przepisów statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;

  d) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu;

  e) wprowadzanie do porządku obrad – z inicjatywy własnej lub na wniosek innych

  uczestników Walnego Zgromadzenia z prawem głosu -spraw o charakterze

  porządkowym i zarządzanie głosowania dotyczącego ich rozstrzygnięcia;

  f) udzielanie głosu członkom biorącym udział w zgromadzeniu oraz zaproszonym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu;

  g) odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedz:

  - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad (nie objętej porządkiem obrad);

  - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

  - narusza prawo lub dobre obyczaje;

  h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego

  Zgromadzenia z prawem głosu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w

  przedmiocie tych wniosków;

  i) współdziałanie z komisjami powołanymi przez Walne Zgromadzenie oraz z sekretarzem Walnego Zgromadzenia sporządzającym protokół.

   

  §10.

   

 

 1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniu i poddaje go pod głosowanie w celu przyjęcia. Przyjęcie porządku obrad i kolejności rozpatrywania spraw następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2. Poszczególne sprawy wynikające z przyjętego porządku obrad omawia referent

  wyznaczony przez organ Stowarzyszenia, na którego wniosek dana sprawa została

  umieszczona w porządku obrad. Referentem może być również przewodniczący Walnego

  Zgromadzenia.

 3.  Po przedstawieniu sprawy przez referenta przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może dotyczyć każdej sprawy z osobna lub kilku spraw łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Zgromadzenia.

 4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zgłaszają to

  Przewodniczącemu, który udziela głosu w kolejności zgłoszeń, chyba, że Walne

  Zgromadzenie podejmie uchwałę zmieniającą to ustalenie. Przewodniczący Zgromadzenia

  może udzielać głosu członkom oraz zaproszonym gościom poza kolejnością.

 5. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący przedstawia projekt uchwały, a następnie zarządza głosowanie.

   

  §11.

   

 

 1. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie przeprowadza się w przypadkach

  określonych w Statucie Stowarzyszenia, tj. w przypadku wyboru władz Stowarzyszenia

 2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, a głosowanie tajne przez skreślenie na karcie do głosowania.

 3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia lub przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokółu

   

  V. Dokumentacja.

  §12.

   

 

 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez sekretarza Walnego Zgromadzenia.. Protokół Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Stowarzyszenia.

 2. Protokół walnego zgromadzenia powinien zawierać w szczególności:

  a) datę i miejsce odbytego posiedzenia;

  b) porządek obrad;

  c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

  podejmowania prawomocnych uchwał;

  d) treści wypowiedzi członków z prawem głosu i gości

  e) treść podjętych uchwał z podaniem liczby głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy;

 3. Do protokołu załącza się dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz listę obecności zawierającą nazwiska i podpisy członków Stowarzyszenia biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia

 4. Protokół podpisuje sekretarz oraz przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

   

  §13.

   

 

 1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciele mediów.

 2. Zgodę na  rejestrację przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu przez zaproszone osoby wyraża Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w tej sprawie.

   

  §14.

   

  Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

   

  Regulamin stanowi załącznik do uchwały nr… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie z dnia 27.wrzesnia 2007 roku.

   

   

  Załącznik nr 5

  do prot. NWZCz

  z 27.09.2007

   

  Protokół

  Komisji Skrutacyjnej

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

  Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków

  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

  w Czarnkowie

  Spisany w dniu 27 września 2007 roku

  w sprawie:

                          prawomocności podejmowania uchwał.

   

 

 1. Komisja w składzie:

  - Andrzej Piotrowicz                   Przewodniczący

  - Włodzimierz Naderza                Członek

  - Janina Sibilska                            Członek

  stwierdza, że na ogólną liczbę 20 członków zwyczajnych w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie złożonych podpisów na liście obecności , w obradach bierze udział 13 członków, co stanowi  więcej niż połowę  liczby członków Stowarzyszenia.

 2. Zgodnie z § 14 pkt. 3 ust a)  statutu Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

   

  Podpisy komisji

                         

   

   

   

   

   

   

 

Załącznik nr 6

 

do prot. NWZCz

 

z 27.09.2007

 

 

 

Uchwała Nr 3

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 27 września 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

 

 

                   zmian w statucie Stowarzyszenia.

 

 

 

 1. Na podstawie § 15  pkt.1 i  pkt. 2 statutu  Stowarzyszenia, w celu dostosowania treści statutu do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwala następujące zmiany:

   

 

 1. Treść  § 3 pkt 4 zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie: „Działanie na rzecz społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, tj. absolwentów, wychowawców, sympatyków i uczniów  poprzez udzielanie różnorodnej pomocy w realizacji zadań społecznych i  socjalnych oraz edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych”

   

 2. Dodaje się pkt 5 do § 3 o treści: „Działania, o których mowa w pkt 1 – 4 , Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie”.

   

   

 3. Treść § 23 pkt 1 zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie: „Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia”; zmianie ulega również treść pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia”.

   

 4. Dodaje się § 24 o treści:

  1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Statutowej Stowarzyszenia,

 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

      2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 

 1. łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem,

 2. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia  z członkami Zarządu,

 3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 4. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

   

 

 1. Dotychczasowe paragrafy 24 i 25  otrzymują nową numeracje, a mianowicie

        kolejne: 25 i 26.

   

 2. Dodaje się § 27 o treści:

  1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody, o których mowa w § 26 pkt 2  są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

  2. Niedopuszczalne jest pomniejszanie majątku Stowarzyszenia poprzez:

 

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od producentów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.

   

 

 1. Dotychczasowe paragrafy 29, 27, 28 i 29 otrzymują nową numerację, a mianowicie kolejne numery: 28, 29, 30 i 31.

 2. Treść paragrafu 30 (według nowej numeracji) zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie: „W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i przepisy prawa o działalności pożytku publicznego”.

   

   

   

  2.    Wykonanie uchwały w kwestii uformalnienia dokonanych zmian powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

  3.   Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik niniejszej uchwały.

  4.   Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

   

   

   

   

  Sekretarz                                                                        Przewodniczący

  Nadzwyczajnego                                                               Nadzwyczajnego

  Walnego Zgromadzenia Członków                                     Walnego Zgromadzenia Członków

   

  Hanna Skotarczak                                                                  Zygfryd Kozera

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 7

  do prot. NWZCz

  z 27.09.2007

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 4

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 27 września 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                        Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 1. Na podstawie § 17 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej regulaminem o treści stanowiącej załącznik nr  do niniejszej uchwały.

 2. Realizację uchwały powierza się każdorazowemu przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

   

   

   

  Sekretarz                                                                     Przewodniczacy

  Nadzwyczajnego                                                        Nadzwyczajnego

  Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

   

              Hanna Skotarczak                                                      Zygfryd Kozera