Protokół  zebrania

 

absolwentów, wychowawców i sympatyków

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa

 

w Czarnkowie

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku.

 

 

 

W zebraniu założycielskim zorganizowanym z inicjatywy Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie uczestniczyli:

 

1.      Zbigniew Kicza

 

2.      Katarzyna Kicza

 

3.      Mariusz Jagła

 

4.      Wojciech Bonk

 

5.      Andrzej Wiśniewski

 

6.      Zygfryd Kozera

 

7.      Andrzej Piotrowicz

 

8.      Piotr Kępa

 

9.      Marzena Wojtkowiak

 

10.  Ewa Kozłowicz

 

11.  Bogumił Masiakowski

 

12.  Kazimierz Godawa

 

13.  Kazimierz Hundt

 

14.  Włodzimierz Naderza

 

15.  Małgorzata Wiśniewska

 

16.  Małgorzata Pisula

 

17.  Irena Kozłowska

 

18.  Lidia Zielińska

 

19.  Szymon Zieliński

 

20.  Hanna Skotarczak

 

21.  Przemysław Antkowiak

 

22.  Ewa Jelińska-Graban

 

23.  Dominika Chmaj

 

24.  Janina Sibilska.

 

 

 

Zygfryd Kozera – Przewodniczący Rady Szkoły przedstawił porządek obrad zaproponowany  w zawiadomieniu z dnia 2 stycznia 2007 roku:

 

1.      Otwarcie posiedzenia oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

 

2.      Przedstawienie inicjatywy powołania stowarzyszenia absolwentów.

 

3.      Dyskusja.

 

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)      wyboru komitetu założycielskiego,

 

b)      powołania stowarzyszenia i przekształcenia zebrania w walne zgromadzenie członków.

 

5.      Wolne głosy i wnioski.

 

6.      Zakończenie zebrania.

 

 

 

Ad. 1. Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad zebrania przez uczestników Małgorzata Wiśniewska zaproponowała wybór Zygfryda Kozery na Przewodniczącego Zebrania, a Ewy Kozłowicz na Sekretarza Zebrania. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie w.wym. osoby do kontynuowania zebrania, zgodnie z porządkiem obrad.

 

Ad. 2. Celowość utworzenia stowarzyszenia absolwentów przedstawił członek Rady Szkoły – Andrzej Wiśniewski, wskazując na koleżeński, organizacyjny i ekonomiczny aspekt powołania tej instytucji społecznej.

 

 

 

Ad. 3. W dyskusji głos zabrali:

 

-          Bogumił Masiakowski, który stwierdził, że należy do grona najstarszych absolwentów i taka inicjatywa wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom; dlatego w pełni ją popiera.

 

-          Małgorzata Wiśniewska, która popierając zamiar utworzenia stowarzyszenia wskazała na możliwość stałego prowadzenia działalności koleżeńsko-społecznej, a nie tylko ograniczenia się do okazjonalnych zjazdów rocznicowych.

 

 

 

-          Zbigniew Kicza, który wskazał na społeczno-ekonomiczne walory funkcjonowania stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Zaproponował również nazwę stowarzyszenia: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

 

 

-          Włodzimierz Naderza, który uwypuklił możliwość przekazywania doświadczeń i wiedzy praktycznej absolwentów młodym rocznikom młodzieży licealnej.

 

-          Kazimierz Hundt, który poinformował zebranych o wymogach  formalno-prawnych zakładania i funkcjonowania stowarzyszenia, w tym o konieczności potwierdzenia zamiaru  przynależności do stowarzyszenia w formie deklaracji członkowskiej. Przedstawił jednocześnie wzór przygotowanego dokumentu oraz omówił jego treść.

 

 

 

Zebrani absolwenci, wychowawcy i sympatycy, zgłaszający zamiar czynnego uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia wypełnili i podpisali deklaracje członka zwyczajnego, potwierdzając tym samym przystąpienie do SAWiS.

 

Deklaracje zebrał Andrzej Piotrowicz, który jednocześnie sporządził wzór listy obecności potencjalnych członków Stowarzyszenia, którą obecni podpisali.

 

Ewa Kozłowicz – Sekretarz Zebrania poinformowała, że w skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia weszli:

 

1.      Kazimierz Godawa

 

2.      Dominika Chmaj

 

3.      Bogumił Masiakowski

 

4.      Przemysław Antkowiak

 

5.      Włodzimierz Naderza

 

6.      Szymon Zieliński

 

7.      Lidia Zielińska

 

8.      Małgorzata Wiśniewska

 

9.      Hanna Skotarczak

 

10.  Janina Sibilska

 

11.  Małgorzata Pisula

 

12.  Ewa Kozłowicz

 

13.  Kazimierz Hundt

 

14.  Ewa Jelińska-Graban

 

15.  Irena Kozłowska

 

16.  Zbigniew Kicza

 

17.  Marzena Wojtkowiak

 

18.  Andrzej Piotrowicz

 

19.  Zygfryd Kozera

 

20.  Andrzej Wiśniewski.

 

 

 

Ad. 4. Podsumowując dyskusję Zygfryd Kozera – Przewodniczący Zebrania zaproponował przyjęcie uchwał:

 

a)      w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,

 

b)      w sprawie powołania Stowarzyszenia

 

c)      w sprawie przekształcenia zebrania w Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli:

 

-  uchwałę Nr1 zebrania członków założycieli Stowarzyszenia  Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,

 

-          uchwałę Nr 2 zebrania członków założycieli Stowarzyszenia  Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w sprawie powołania Stowarzyszenia,

 

-          uchwałę Nr 3  zebrania członków założycieli Stowarzyszenia  Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w sprawie przekształcenia zebrania członków założycieli w Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  

 

Treści uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 5. Przemysław Antkowiak, zaliczający siebie do grona najstarszych obecnych absolwentów wyraził nadzieję, że Stowarzyszenie szybko zaistnieje w środowisku i będzie jedną z aktywniejszych organizacji społecznych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Zawnioskował aby członkowie założyciele Stowarzyszenia kontynuowali obrady w formule Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i podjęli stosowne uchwały umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracyjnego.

 

 

 

Ad. 6. Stwierdzając wyczerpanie porządku i celu obrad Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Zebrania                               Przewodniczący Zebrania

 

 

 

Ewa Kozłowicz                                      Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1

 

Zebrania członków założycieli

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

w sprawie:

 

                   wyboru KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.

 

 

 

 

 

Uznając potrzebę i celowość powołania  Stowarzyszenia zebrani absolwenci, wychowawcy i sympatycy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie podjęli uchwalę następującej treści:

 

 

 

1.      W skład komitet KOMITETU ZAŁOZYCIELSKIEGO Stowarzyszenia Absolwentów, wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie wchodzą obecni na zebraniu:

 

§  1 Kazimierz Godawa,

 

§  2 Dominika Chmaj,

 

§  3 Bogumił Masiakowski,

 

§  4 Przemysław Józef Antkowiak,

 

§  5 Włodzimierz Kazimierz Naderza,

 

§  6 Szymon Zieliński,

 

§  7 Lidia Anna Zielińska,

 

§  8 Małgorzata Krystyna Wiśniewska,

 

§  9 Hanna Maria Skotarczak,

 

§  10 Janina Kazimiera Sibilska,

 

§  11 Małgorzata Łucja Pisula,

 

§  12 Ewa Stanisława Kozłowicz,

 

§  13 Kazimierz Hundt,

 

§  14 Ewa Jelińska-Graban,

 

§  15 Irena Kozłowska,

 

§  16 Zbigniew Piotr Kicza,

 

§  17 Marzena Wojtkowiak,

 

§  18 Andrzej Piotrowicz,

 

§  19 Zygfryd Witold Kozera,

 

§  20 Andrzej Wiśniewski.

 

2.      W sprawach organizacyjno-prawnych i proceduralnych Komitet Założycielski będą reprezentowali:

 

§  1 Zygfryd Kozera,

 

§  2 Kazimierz Hundt,

 

§  3 Bogumił Masiakowski.

 

 

 

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

Sekretarz Zebrania                      Przewodniczący Zebrania

 

Ewa Kozłowicz                              Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 2

 

Zebrania członków założycieli

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

w sprawie:

 

                   powołania Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Aprobując inicjatywę Komitetu Założycielskiego zebrani absolwenci, wychowawcy i sympatycy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie podjęli uchwałę następującej treści:

 

 

 

 

 

1.      Powołuje się Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

 

 

2.      Realizację uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

 

3.        Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Zebrania              Przewodniczący Zebrania

 

 

 

 

 

Ewa Kozłowicz                  Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 3

 

Zebrania członków założycieli

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

w sprawie:

 

                    przekształcenia zebrania członków założycieli w Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Aprobując inicjatywę Komitetu Założycielskiego zebrani absolwenci, wychowawcy i sympatycy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie podjęli uchwałę następującej treści:

 

 

 

1.      Zebranie członków założycieli przekształca się w Walne Zgromadzenie Członków, stanowiące najwyższy organ władzy Stowarzyszenia.

 

2.      Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Zebrania              Przewodniczący Zebrania

 

 

 

 

 

Ewa Kozłowicz                  Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 4

 

Zebrania Członków Założycieli

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   przyjęcia statutu Stowarzyszenia.

 

 

 

W celu prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia zebranie założycieli podejmuje uchwałę następującej treści:

 

1.             Uchwala się statut Stowarzyszenia w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

2.              Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a statut nabiera mocy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz zebrania                                                    Przewodniczący zebrania

 

 

 

                        Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   Komisji Skrutacyjno-wyborczej.

 

 

 

 

 

1. W celu prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie powołuje się Komisję rewizyjno - wyborczą w składzie:

 

 

 

 

 

1.      Małgorzata Wiśniewska...................................Przewodnicząca Komisji

 

2.      Dominika Chmaj.............................................Członek

 

3.      Przemysław Antkowiak..................................Członek

 

 

 

2.  Do zadań Komisji należy:

 

a)      stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania prawomocnych uchwał,

 

b)      przeprowadzenie wyboru władz Stowarzyszenia  zgodnie z § 16 Statutu Stowarzyszenia,

 

c)      przeprowadzenie głosowania uchwał WZCz.

 

 

 

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                               Przewodniczący

 

Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

 

           

 

            Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 2

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

 

 

                   Komisji uchwał i wniosków.

 

 

 

1. W celu prawidłowego podejmowania uchwał i wniosków zebrania założycieli Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie powołuje się Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 

 

 

 

 

1.      Andrzej Wiśniewski.......................................Przewodniczący Komisji

 

2.      Hanna Skotarczak...........................................Członek

 

3.      Irena Kozłowska.............................................Członek

 

 

 

4.      Do zadań Komisji należy:

 

a)      opracowanie wniosków i postulatów,

 

b)      przygotowanie projektów uchwał zebrania założycieli Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie ,

 

.

 

4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz zebrania                                                  Przewodniczący zebrania

 

           

 

                        Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

Protokół Nr 1

 

KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

spisany na okoliczność:

 

                                      wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

1.      Zgodnie z § 14 pkt 1 statutu stowarzyszenia Komisja Skrutacyjno-wyborcza w składzie:

 

- Małgorzata Wiśniewska                              Przewodnicząca,

 

- Dominika Chmaj                                         Członek,

 

- Przemysław Antkowiak                              Członek,

 

stwierdza:

 

a)      na kandydatów na członków Zarządu stowarzyszenia zebrani zgłosili następujące osoby:

 

1.    Irena Kozłowska                                                       5.  Andrzej Piotrowicz

 

2.      Zygfryd Kozera                                                         6.  Hanna Skotarczak

 

3.      Włodzimierz Naderza                                               7.  Andrzej Wiśniewski

 

4.      Małgorzata Pisula                                                      8.  Szymon Zieliński.

 

b)      głosowanie przeprowadzono w formie tajnej przez skreślenie przynajmniej jednego kandydata na karcie do głosowania. Głosów ważnych oddano 20,

 

c)      po podliczeniu głosów ustalono, że poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

 

 1. Irena Kozłowska        19                                           5.  Andrzej Piotrowicz  13
 2. Zygfryd Kozera          20                                           6.  Hanna Skotarczak     19
 3. Włodzimierz Nadarza 17                                          7.  Andrzej Wiśniewski  19
 4. Małgorzata Pisula       14                                           8.  Szymon Zieliński.      19

 

 

 

2.      Komisja Skrutacyjno-wybiorcza stwierdza, że w skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

 

¨      Irena Kozłowska,

 

¨      Zygfryd Kozera,

 

¨      Włodzimierz Naderza,

 

¨      Małgorzata Pisula,

 

¨      Hanna Skotarczak,

 

¨      Andrzej Wiśniewski,

 

¨      Szymon Zielinski.

 

 

 

Podpisy Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr 2

 

KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

spisany na okoliczność:

 

                            wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

1.      Zgodnie z § 14 pkt 1 statutu stowarzyszenia Komisja Skrutacyjno-wyborcza w składzie:

 

- Małgorzata Wiśniewska                               Przewodnicząca,

 

- Dominika Chmaj                                         Członek,

 

- Przemysław Antkowiak                              Członek,

 

stwierdza:

 

a)      na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zebrani zgłosili następujące osoby:

 

 1. Kazimierz Godawa,                                                 
 2. Ewa Kozłowicz,                                                       
 3. Andrzej Piotrowicz.                                     

 

b)      głosowanie przeprowadzono w formie tajnej przez skreślenie  na karcie do głosowania. Głosów ważnych oddano 20,

 

c)      po podliczeniu głosów ustalono, że poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

 

 1. Kazimierz Godawa,   20
 2. Ewa Kozłowicz,         19
 3. Andrzej Piotrowicz     20

 

2.      Komisja Skrutacyjno-wybiorcza stwierdza, że w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostali wybrani:

 

¨      Kazimierz Godawa,

 

¨      Ewa Kozłowicz,

 

¨      Andrzej Piotrowicz.

 

 

 

Podpisy Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 3

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru członków Zarządu.

 

 

 

 1. Zgodnie z protokółem Nr 1 Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 9 stycznia 2007 roku w członkami Zarządu zostali wybrani:

 

-          Irena Kozłowska,                                     - Hanna Skotarczak,

 

-          Zygfryd Kozera,                                      - Andrzej Wiśniewski,

 

-          Włodzimierz Naderza,                            - Szymon Zieliński.

 

-    Małgorzata Pisula.

 

2.         Do kompetencji Zarządu należą zadania określone w § 18 i § 19 oraz §20 statutu Stowarzyszenia.

 

3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                               Przewodniczący

 

Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

 

 

 

            Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 4

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

1.             Zgodnie z protokółem Nr 2  Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 9 stycznia 2007 roku członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

-          Kazimierz Godawa,

 

-          Ewa Kozłowicz,

 

-          Andrzej Piotrowicz.

 

2.             Komisja rewizyjna realizuje zadania określone w § 22 i § 23 statutu Stowarzyszenia.

 

3.             Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                               Przewodniczący

 

Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

 

 

 

            Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 5

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   wysokości składek członkowskich.

 

 

 

 

 

Zgodnie z §17 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

 

1.      Minimalna składka członka członkowska członka zwyczajnego na rok 2007 :

 

a)      wynosi 30 złotych rocznie,

 

b)      może być zapłacona w całości lub w ratach,  do 31 marca 2008 roku.

 

2.      Realizację uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                               Przewodniczący

 

Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

 

 

 

            Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 6

 

I Walnego Zgromadzenia Członków

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

z dnia 9 stycznia 2007 roku

 

 

 

w sprawie:

 

                   zadań i kierunków działania.

 

 

 

Zgodnie z §17 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje;:

 

1.      Za najważniejsze działania do realizacji w 2007 roku uznaje się:

 

a)      zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacji pożytku publicznego,

 

b)      opracowanie systemu tworzenia komputerowego katalogu danych adresowych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie wg roczników zdawania matury,

 

c)      opracowanie strategii promocji Stowarzyszenia i Liceum,

 

d)      powołanie komitetu obchodów 90-lecia Liceum w Czarnkowie.

 

2.      Realizację uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz                                                               Przewodniczący

 

Walnego Zgromadzenia Członków                              Walnego Zgromadzenia Członków  

 

 

 

            Ewa Kozłowicz                                                          Zygfryd Kozera

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr 1

 

z posiedzenia Zarządu

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

spisany w dniu 9 stycznia 2007 roku

 

na okoliczność:

 

 ukonstytuowania Zarządu.

 

 

 

1.      Zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 9 stycznia 2007 roku w członkami Zarządu zostali wybrani:

 

-          Irena Kozłowska,                               - Hanna Skotarczak,

 

-          Zygfryd Kozera,                                - Andrzej Wiśniewski,

 

-          Włodzimierz Naderza,                      - Szymon Zieliński.

 

-     Małgorzata Pisula,

 

 

 

2.      Zgodnie z § 18 pkt 2 statutu Stowarzyszenia Zarząd jest siedmio-osobowy i składa się

 

z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech Członków.

 

3.      Pierwsze posiedzenie otworzyła Hanna Skotarczak, która zaproponowała, aby Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Zygfryd Kozera, który zaproponuje objęcie kolejnych funkcji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali powyższy wniosek.

 

4.      Po krótkiej dyskusji i wyrażeniu zgody na pełnienie poszczególnych funkcji Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie osobowym:

 

§  Zygfryd Kozera                                 - Prezes Zarządu,

 

§  Szymon Zieliński                               - Zastępca Prezesa Zarządu,

 

§  Hanna Skotarczak                              - Sekretarz,

 

§  Irena Kozłowska                                - Skarbnik,

 

§  Włodzimierz Naderza                       - Członek,

 

§  Małgorzata Pisula                              - Członek,

 

§  Andrzej Wiśniewski                          - Członek.

 

Zebrani jednogłośnie przegłosowali w głosowaniu jawnym powyższy skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia SAWiS.

 

 

 

Podpisy

 

Protokół Nr 1

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW

 

 I SYMPATYKÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM JANKA Z CZARNKOWA

 

W CZARNKOWIE

 

spisany w dniu 9 stycznia 2007 roku

 

na okoliczność:

 

 ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

1.      Zgodnie z protokółem Nr 2  Komisji Skrutacyjno-wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków SAWiS z dnia 9 stycznia 2007 roku członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

-          Kazimierz Godawa,

 

-          Ewa Kozłowicz,

 

-          Andrzej Piotrowicz.

 

 

 

2.      Zgodnie z § 22 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, spośród których wybiera przewodniczącego Komisji.

 

 

 

3.      Po krótkiej dyskusji Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

§  Andrzej Piotrowicz                            - Przewodniczący,

 

§  Kazimierz Godawa                           - Członek,

 

§  Ewa Kozłowicz                                  - Członek.

 

Zebrani jednogłośnie przegłosowali w głosowaniu jawnym powyższy skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SAWiS.

 

 

 

Podpisy