Komunikaty dotyczące  zmian w organizacji pracy szkoły ze względu na pandemię Covid-19

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do  egzaminu maturalnego .

Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

  1. w Sekcji 1. : podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na test diagnostyczny, kto może być obecny na terenie szkoły podczas testu diagnostycznego oraz zasad korzystania z przyborów podczas testów
  2. w Sekcji 2. : wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej uczniów oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
  3. w Sekcji 3. : wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal, w których uczniowie przystępują do testów diagnostycznych
  4. w Sekcji 4: wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania testu diagnostycznego
  5. w Sekcji 5. : wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania testu diagnostycznego z danego przedmiotu lub w danej sytuacji
  6. w Sekcji 6.: wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia.

Od poniedziałku 26.10.2020 r. przechodzimy na nauczanie w trybie zdalnym. Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams zgodnie z tygodniowym planem nauczania dla oddziału.

Organizacja zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie od 1 września 2020 r. 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przeciwnym wypadku uczeń powinien pozostać w domu, a informację o przyczynie swojej absencji przekazać wychowawcy klasy.
  2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej oraz warunków ochrony osobistej.
  3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.